KSIĄŻKA: Koinônia – wspólnota z Bogiem i braćmi. Realizacja nowotestamentalnej koinonii w monastycyzmie

Koinônia – komunia, to kluczowy termin w rozumieniu najgłębszej natury chrześcijańskiego powołania. Naznaczony jest nią każdy człowiek mocą odwiecznego przeznaczenia do egzystencji na obraz i podobieństwo Trójjedynego Boga, włączony w kościelną komunię przez łaskę chrztu świętego a w konsekwencji powołany do realizowania swojego powołania w zjednoczeniu z Bogiem i braćmi.

Syntezę swojej refleksji Autorka prezentuje w pięciu rozdziałach. W dwóch pierwszych skupia się na samej koncepcji koinônii w Nowym Testamencie tak w odniesieniu do relacji z Bogiem jak i braćmi oraz w pierwotnym monastycyzmie. W kolejnych trzech rozdziałach analizuje istotne elementy wszelkich form życia monastycznego i zakonnego, jakimi są modlitwa, asceza i życie wspólnotowe.

Idea Kościoła jako komunii, obecna w Nowym Testamencie, z całym radykalizmem realizowana była w ruchach monastycznych a następnie we wszystkich wspólnotach życia zakonnego. W chwili obecnej stanowi nie tylko teologiczny, ale także praktyczny wyznacznik wszelkiej duchowej odnowy. Bóg postanowił zbawić i uświęcić człowieka nie pojedynczo, ale we wspólnocie. Zrozumienie tego wymiaru chrześcijańskiego powołania zabezpiecza nas dzisiaj z jednej strony przed duchowością indywidualistyczną, tak typową dla minionych wieków, a z drugiej przed przesadnym otwarciem się na osiągnięcia współczesnych nauk humanistycznych, zwłaszcza psychologii i pedagogiki. Ludzkie metody wspierające duchowy rozwój zawsze były mile widziane, nigdy jednak nie zastąpią działania Ducha Świętego, Sprawcy naszego powołania i Przewodnika na drodze jego realizacji.

Książka „Koinônia – wspólnota z Bogiem i braćmi” jest pozycją godną polecenia osobom pragnącym prowadzić głębsze życie duchowe w duchu eklezjologii komunii, która stanowi teologiczne środowisko odnowy całego współczesnego Kościoła.

Jerzy Wiesław Gogola OCD


S, Samuela Grażyna Klimas, Koinônia – wspólnota z Bogiem i braćmi. Realizacja nowotestamentalnej koinonii w monastycyzmie, Jedność, Kielce 2017, ss. 200.

Książka jest do nabycia w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego  „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, 25-411 Kielce, ul. Bęczkowska 53a tel. 606 124 328; e-mail: [email protected]