XV Forum Duszpasterskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

Nowa ewangelizacja w duszpasterstwie zwyczajnym karmelitów bosych stała się tematem obrad XV Forum Duszpasterskiego Krakowskiej Prowincji tego Zakonu, które odbyło się w dniach 19-20 października b.r na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie.

Forum było jedną z odpowiedzi karmelitów bosych na bieżący głos Kościoła, który sam rozważa we wspólnotach treść Lineamenta zbliżającego się Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji, zaplanowanego na rok 2012. Podczas dwóch dni trwania Forum, w ramach formacji stałej, analizowano istniejące formy ewangelizacyjne oraz poszukiwano nowych sposobów odnowy duszpasterstwa zwyczajnego w kościołach polskich karmelitów bosych w Polsce, na Ukrainie, w USA i na Słowacji.

Wśród ważnych wątków i myśli do realizacji we wspólnotach pojawiły się m.in. następujące myśli:

– podkreślać osobiste przygotowanie duszpasterza, jego osobiste i wspólnotowe życie duchowe, nieustannie odnawiającą się gorliwość (pierwszy wymiar nowej ewangelizacji), wierność modlitwie, codzienne karmienie się Pismem św., nie tyle szukanie nowych form ascezy, ale wierność dotychczasowym i przyjętym oraz cierpliwe znoszenie współbraci i codziennych trudów życia,

– dowartościować ten codzienny trud nużących nieraz czynności i prac apostolskich, bo ta zwyczajność posług może być – jak przypomina św. Teresa od Dzieciątka Jezus, doktor Kościoła – płodna apostolsko, a wzorem takiego utrudzenia w konfesjonale i w zwyczajnym duszpasterstwie może być św. Rafał Kalinowski, którego 20-lecie kanonizacji obchodzimy w tym roku w dniu 17 XI,

– przyczyniać się bardziej do jakości posługi duszpasterskiej niż do ilości przyjmowanych zobowiązań (polski kapłan pracuje znacznie więcej niż jego europejscy współbracia), częste zabieganie i liczne prace spłycają jednak kontakt duchowy i duszpasterski,

– pogłębiać słowo Boże zgodnie z adhortacją Verbum Domini papieża Benedykta XVI poprzez znajdywanie stosownego i godnego miejsca dla księgi Biblii w liturgii i poza nią, stosowanie krótkich homilii (i odpowiednio po nich milczenia) w dni powszednie, np. wieczorem, gdy jest więcej wiernych,

– nie traktować świeckich przedmiotowo czy z dystansem, ale z miłością wprowadzać we współodpowiedzialność za Kościół, w różne rady, struktury komunijne i posługi (program duszpasterski od bieżącego Adwentu na 2012 r. Kościół naszym domem),

– rozwiązywać trudności i napięcia poprzez stałe spotkania duszpasterzy (lub całej wspólnoty) i systematyczny dialog.

Uczestnikami Forum oprócz władz, przełożonych wszystkich klasztorów, delegatów wspólnot, czy duszpasterzy, szczególnie młodych kapłanów (do 10 lat kapłaństwa), byli alumni Wyższego Seminarium Duchownego OCD, a także inni zainteresowani ze wszystkich konwentów zakonnej prowincji.

Referaty wygłosili: o. dr Włodzimierz Tochmański OCD – Duszpasterstwo zwyczajne. Implikacje pastoralne, o. dr Łukasz Kasperek OCD – Cienie i blaski duszpasterstwa zwyczajnego karmelitów bosych, ks. dr Wojciech Węgrzyniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) – Słowo Boże na poligonie. Biblia w duszpasterstwie zwyczajnym Kościoła, o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD – Nowa ewangelizacja, o. Paweł Porwit OCD – Jak realizować nową ewangelizację w apostolstwie karmelitańskim? Próba odpowiedzi, o. Jacek Pawlikowski OCD – Kościół naszym domem. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na 2011/2012, o. Benedykt Belgrau OCD – Warsztat kaznodziejski. Tematyka homilii i kazań oraz o. Artur Rychta OCD – Przypomnienie dwóch instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa „Kapłan głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty” a także „Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej”.

Obok referatów były też warsztaty i chwile dzielenia się, które stały się miejscem świadectwa kapłanów i braci karmelitów bosych o przeżywaniu swej tożsamości i posługi w codzienności. Wszystkie wystąpienia były interesujące i ciekawe, wzywające do osobistego zaangażowania kapłanów i wspólnot zakonnych. Obradom Forum przewodniczył i je moderował prowincjał o. dr Andrzej Ruszała OCD. Spotkania plenarne zostały ubogacone spotkaniami nieformalnymi, głosami i dopowiedzeniami uczestników, jak i wspólną modlitwą, z której wypływa świadectwo życia i posługa apostolska. Wielkim i pozytywnym walorem każdorocznego forum duszpasterskiego jest praktyczne wspólne rozpoznawanie problematyki pastoralnej, zarówno przez kapłanów jak i alumnów, w świetle magisterium Kościoła i charyzmatu Zakonu oraz życiowej praktyki.

Forum Duszpasterskie jest wspólnym pastoralno–formacyjnym przedsięwzięciem Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, organizowanym od 1998 r. przez Radę Prowincjalną, Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Krakowie i prowincjalną Komisję Duszpasterską. Poprzednie fora w minionych latach dotyczyły: posługi apostolskiej Karmelu, apostolatu szkaplerznego, apostolatu życia duchowego, apostolatu modlitwy, misji karmelitańskich, posługi wobec laikatu karmelitańskiego, duszpasterstwa parafialnego, posługi duszpasterskiej wobec sióstr karmelitanek bosych, apostolstwa liturgicznego, apostolstwa sakramentu spowiedzi, roli Słowa Bożego, apostolstwa homiletycznego, czy duszpasterstwa młodzieży.

W planach Zakonu jest też godne przygotowanie się do jubileuszu 400-lecia przybycia karmelitanek bosych do Polski przypadającego w 2012 r. i szczególnie do jubileuszu 500-lecia urodzin św. Teresy z Avila, doktora Kościoła, przypadającego w 2015 r.

WT