Kapucyni: CECOC w Sztokholmie

W Sztokholmie od 11 do 14 października 2011 roku odbywało się zwyczajne spotkanie Konferencji Kapucynów Europy Środkowo-Wschodniej (CECOC). Jak zwykle było ono okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przybyłymi na spotkanie przełożonymi wyższych prowincji, wiceprowincji, kustodii oraz miejsc obecności kapucynów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto podczas konferencji wybrano nowego przewodniczącego, którym ponownie został br. Stefan Kožuh OFMCap – Minister Prowincjalny ze Słowenii. Jego zastępcą mianowano br. Leona Badau OFMCap – pełniącego posługę przełożonego regularnego kustodii rumuńskiej Zakonu Kapucynów.

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie br. Helmuta Rakowskiego OFMCap – członka Kurii Generalnej Zakonu odpowiedzialnego za animację misyjną. Brat Helmut omówił temat: „Misje w sercu zakonu. Wyzwania naszych czasów”, zachęcając przełożonych do jeszcze większego zaangażowania misyjnego ad gentes. W ożywionej dyskusji dało się zauważyć, że sprawa misji leży braciom na sercu, chociaż dla niemałej grupy współbraci zaangażowanych w zwyczajną pracę duszpasterską jest to kwestia dość odległa. Stąd też potrzeba większej animacji misyjnej, której celem jest obudzenie w zakonnikach pragnienia głoszenia Ewangelii „aż po krańce świata”. Dyspozycyjność ucznia Chrystusa, który jest gotów tracić życie w misji głoszenia Królestwa Bożego, jest znakiem jego rzeczywistej konsekracji i dojrzałości w wierze.

Podczas spotkania poruszono także problem nowej ewangelizacji, która dziś coraz częściej przybiera postać reewangelizacji, ponownego głoszenia Dobrej Nowiny ludziom ochrzczonym, ale żyjącym z daleka od Boga i od Kościoła.

Na zakończenie bracia zebrani na CECOC podsumowali Kapitułę Namiotów, która odbyła się w Krakowie 7–9 września 2011 roku pod hasłem „Panie, przymnóż nam wiary!”. Jej celem było poszukiwanie skutecznych sposobów nowej ewangelizacji w obliczu postępującej sekularyzacji i kryzysu wiary dotykającego coraz poważniej także Europę Środkowo-Wschodnią . Relację z Kapituły przedstawił br. Paweł Teperski OFMCap, jej organizator.

W Konferencji – jak zwykle – uczestniczył br. Jure Šarčević OFMCap – Definitor Generalny, który przekazał zebranym informacje o kierunkach rozwoju zakonu oraz bieżących sprawach, jakimi żyją kapucyni na świece. Ważnym tematem w jego wystąpieniu była zbliżająca się Kapituła Generalna Zakonu, która ma się zająć przede wszystkim odnowieniem Konstytucji Braci Mniejszych Kapucynów.

Głównym punktem jubileuszowego świętowania 25-lecia obecności w Szwecji Braci Mniejszych Kapucynów z Prowincji Warszawskiej była koncelebrowana Eucharystia, której przewodniczył biskup Sztokholmu, Anders Arborelius OCD. Uczestnicy Konferencji mieli też możliwość zwiedzenia Sztokholmu, miasta położonego na czterdziestu wyspach. Gospodarzem spotkania był br. Andrzej Konopka OFMCap – przełożony regularny kustodii Szwecji.

Kapucyni z Prowincji Warszawskiej pracują w Szwecji od 25 lat. Dziesięciu braci żyje w 4 maleńkich wspólnotach, posługując miejscowym katolikom oraz mieszkającym tam Polakom. Szwecja liczy ok. 8 mln mieszkańców, z których tylko 100 000 deklaruje, że jest katolikami. Zdecydowana większość przynależy do Kościoła Szwedzkiego (luteranie). W tym bogatym społeczeństwie widać jednak coraz wyraźniej głęboki kryzys wiary i tradycyjnych wartości, takich jak rodzina czy małżeństwo. Podobnie jak w całej Europie Zachodniej fakt ten wykorzystują imigranci muzułmańscy, którzy coraz odważniej demonstrują swoją obecność i chęć dominacji.

Obrady CECOC odbywały się w domu rekolekcyjnym Sióstr Brygidek – www.birgittasystrarna.se.

Zobacz stronę CECOC – www.cecoc.info

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

Za: www.kapucyni.pl