Salezjanie – Watykan: Biskup dal Covolo Wielkim Oficerem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

Biskup Enrico dal Covolo, salezjanin, biskup tytularny Heraklei i Rektor Uniwersytetu Laterańskiego został mianowany Wielkim Oficerem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie.

O przyznaniu tego tytułu, „w uznaniu jego zasług”, poinformował w dniu 10 listopada Gubernator Generalny, hrabia Agostino Borromeo.

Biskup dal Covolo, dziękując za otrzymane wyróżnienie, potwierdził zaangażowanie Uniwersytetu Laterańskiego na rzecz Kościoła Powszechnego, zwłaszcza w odniesieniu do formacji formatorów. Istotnie, Papieski Uniwersytet Laterański (PUL), realizuje swoją służbę animacji teologicznej i kulturowej zarówno w Rzymie, jak i w wielu innych siedzibach na świecie. W Jerozolimie znajduje się Instytut Teologiczny Seminarium Patriarchalnego, który stanowi filię Wydziału Świętej Teologii PUL.

Afiliacja “ad aliud quinquennium” została potwierdzona w dniu 6 października tego roku przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego, która uznała także – po raz pierwszy – siedzibę w Galilei, jaką stanowi Instytut Teologiczny Seminarium “Redemptoris Mater” w Korazim. Zgodnie z zaleceniem tejże Kongregacji, Patriarcha Łaciński Jerozolimy ma mianować zastępcę rektora, “który pomoże zagwarantować jedność obu Ośrodków Studiów”.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie jest katolickim zakonem rycerskim posiadającym kanoniczną i cywilną osobowość prawną, angażującym się w wiele działań na rzecz wsparcia Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie. Jest zależny od Stolicy Apostolskiej. Został założony w 1099 r. przez Gotfryda z Bouillon, rycerza I Wyprawy Krzyżowej, po zdobyciu Jerozolimy.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org