1969.11.27 – DEKRET. «Cum Superiores generales»

 

AAS 61 (1969), 738—739.

Ponieważ Przełożeni generalni Zakonów niekleryckich przedsta­wili pewne trudności związane z korzystaniem z uprawnień udzie­lonych im w numerze 3 dekretu Religionum laicalium z dnia 31 maja 1966 roku, dotyczącym sekularyzacji zakonników o ślubach czasowych, Kongregacja dla Zakonów i Instytutów Świeckich, zle­ciwszy zbadanie tej sprawy Konsultorom i zasięgnąwszy zdania Przełożonych generalnych, rozważała ją na plenarnym posiedzeniu dnia 8 i 9 października. Dostojni i Przewielebni Ojcowie uchwalili, że członkowie o ślubach czasowych w Instytutach niekleryckich męskich i żeńskich mogą być przeniesieni do stanu świeckiego, a tym samym zwolnieni ze ślubów, jeśli sami o to poproszą.

Ojciec święty na audiencji, udzielonej dnia 13 listopada 1969 r. niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, zatwierdził uchwałę posiedzenia plenarnego i polecił ją ogłosić.

Przeto na mocy niniejszego Dekretu udziela się najwyższym Prze­łożonym niekleryckich Zakonów męskich i żeńskich władzy przeno­szenia do stanu świeckiego, za zgodą swej Rady, tych zakonników o ślubach czasowych, którzy o to poproszą. W takim wypadku śluby czasowe same przez się przestają obowiązywać.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenie.

Dan w Rzymie, dnia 27 listopada 1969 roku.

Kard. Antoniutti Prefekt

Heston CSC Sekretarz