Home DokumentyReferaty, Konferencje, ArtykułyZagadnienia prawne Biuro Prawne Sekretariatu KEP, Powiadamianie organów administracji państwowej o powoływaniu i odwoływaniu osób sprawujących funkcję organu osoby prawnej

Biuro Prawne Sekretariatu KEP, Powiadamianie organów administracji państwowej o powoływaniu i odwoływaniu osób sprawujących funkcję organu osoby prawnej

Redakcja

I. Podstawa prawna

Art. 7 ust. 4 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318) stanowi, że: „w odpowiednim czasie poprzedzającym ogłoszenie nominacji biskupa diecezjalnego Stolica Apostolska poda jego nazwisko do poufnej wiadomości Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dołożone zostaną starania, aby to powiadomienie nastąpiło możliwie wcześnie”.

Art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 Nr 29 poz. 154 z późn. zm.) nakłada na władzę kościelną obowiązek powiadamiania właściwego organu administracji państwowej o powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej.

 

II. Interpretacja przytoczonych powyżej przepisów prawnych

 1. Regulacja konkordatowa dotyczy jedynie biskupów diecezjalnych.
 1. Obowiązek zawiadamiania o powołaniu i odwołaniu osoby z funkcji organu kościelnej osoby prawnej dotyczy wszystkich kościelnych osób prawnych.
 1. Ustawodawca w art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie precyzuje jaki organ jest właściwy do przyjęcia takiego powiadomienia. Wydaje się jednak, że per analogiam można stosować art. 13 ust. 2, który stanowi, że: „jeżeli przepis prawa lub ratyfikowane umowy nie stanowią inaczej, właściwym organem administracji państwowej jest odnośnie do osób prawnych wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 art. 9 ust. 1 pkt 7 – minister właściwy do spraw wyznań religijnych; w pozostałych przypadkach – wojewoda”.

 

III. Wyjaśnienia praktyczne

 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest właściwym organem administracji państwowej odnośnie do:

osoba prawna

organ osoby prawnej

Metropoliametropolita
Archidiecezjaarcybiskup archidiecezjalny lub administrator archidiecezji
Diecezjabiskup diecezjalny lub administrator diecezji
administratura apostolskaadministrator apostolski
Caritas Polskadyrektor
Caritas diecezjidyrektor
Ordynariat Polowyordynariusz polowy (biskup polowy)
instytuty życia konsekrowanegowyższy przełożony
prowincje zakonówprzełożony prowincji
kościelne instytuty naukowe i dydaktyczno-naukowe kanonicznie erygowane
 1. Wojewoda jest właściwym organem administracji państwowej odnośnie do:

osoba prawna

organ osoby prawnej

Parafiaproboszcz lub administrator parafii
kościół rektoralnyrektor
Papieskie Dzieła Misyjnedyrektor krajowy
Kapitułyprepozyt albo dziekan
parafie personalneproboszcz lub administrator parafii
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskichprzewodniczący
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Żeńskichprzewodnicząca
opactwa, klasztory niezależne, domy zakonneopat, przełożona
wyższe i niższe seminaria duchowne diecezjalnerektor
wyższe i niższe seminaria duchowne zakonnedyrektor

3.   Powiadomienie o powołaniu i odwołaniu osoby z funkcji organu kościelnej osoby prawnej powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej
 • obywatelstwo
 • miejsce zamieszkania tejże osoby.

4.   Właściwa władza kościelna powiadamia organ administracji państwowej także o:

 • zmianach dotyczących nazwy i siedziby kościelnej osoby prawnej oraz o zmianie jej granic
 • połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej.

5.   Ponieważ obowiązek zawiadamiania o powołaniu i odwołaniu osoby z funkcji organu kościelnej osoby prawnej dotyczy wszystkich kościelnych osób prawnych, dlatego też w przypadku stowarzyszeń publicznych powołanych przez kompetentną władzę kościelną lub innych publicznych osób prawnych, które nabyły osobowości prawną w trybie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej uzasadnionym jest, aby o zmianach dotyczących:

 • nazwy tejże osoby prawnej
 • jej siedziby

oraz o powołaniu i odwołaniu osoby z funkcji organu kościelnej osoby prawnej

– powiadomić Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6.   Zgodnie z art. 6 z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej kościelną osobą prawną jest także Konferencja Episkopatu Polski, dlatego wydaje się, że o powołaniu nowych władz Konferencji Episkopatu Polski, na przykład Prezydium lub Sekretarza Generalnego KEP – należałoby powiadomić Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda