Rekolekcje i kursy w Koinonii św. Pawła

10 Cze 2019

REKOLEKCJE DLA OSÓB KONSEKROWANYCH 2019 (Rekolekcje lectio divina

Temat: „Nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17): modlitwa w życiu chrześcijanina

Terminy: 10-16.06.2019 oraz  29.07-04.08.2019
Prowadzący: ks. Marian Królikowski, s. Samuela Klimas

Rekolekcje dla osób konsekrowanych 2019 odbywają się w milczeniu, metodą lectio divina.

Całe życie chrześcijańskie powinno być jedną wielką modlitwą. Zadaniem każdego pokolenia chrześcijan i każdego chrześcijanina, jest podjęcie drogi modlitwy: nie tylko podanie jej definicji, ale życie modlitwą, ponieważ wiara zanika gdy już nie jest praktykowana, a taką praktyką jest modlitwa. Modlitwa potrzebuje doświadczenia. Modlitwa jest bowiem w swej istocie doświadczeniem Obecności Bożej: poza tym doświadczeniem Boga, nie ma modlitwy.

Zarówno wczoraj jak i dzisiaj modlitwa była i jest trudem dla chrześcijan: modlić się nie jest łatwo. Dlatego również pierwsi uczniowie potrzebowali wskazówek na temat modlitwy i prosili Jezusa: „Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1).

W czasie naszych rekolekcji spróbujemy odpowiedzieć na podstawowe pytania: czym jest modlitwa? Czy jeszcze się modlimy? Gdzie się modlić? Dlaczego chrześcijanie mają się modlić i jak się modlić prawdziwie po chrześcijańsku? Jak możemy praktycznie wypełnić polecenie „nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17)?

Modlitwa jest zawsze „oratio fidei”, modlitwą pełną wiary (Jk 5,15): nie tylko jest czyniona z wiarą, ale też wypływa z wiary – modlitwa jest zdolnością wypowiadania się wiary.

Jezus Chrystus chce się modlić z nami, chce, abyśmy Jego modlitwę uczynili naszą: modlimy się właściwie, gdy nasza wola i całe nasze serce jednoczą się z modlitwą Chrystusa. Tylko w Jezusie Chrystusie możemy się modlić i tylko wraz z Nim możemy być wysłuchani. Również cisza jest w Nim modlitwą i uderzenia serca są jak głos, który cicho i w ukryciu śpiewa, śpiewa dla Boga…

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystią (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiadem

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce
tel. 606 124 328; e-mail: [email protected]

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie: www.rmissio.pl


KURS PAWEŁ 2019 ROK (formacja ewangelizatorów)

 Na tym kursie formujemy nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. Tu możesz nauczyć się głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w formie twórczej i skutecznie.

Termin: 5-14.07.2019
Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nieszpory)

Zakończenie: g. 13.00 Obiad

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce
tel. 606 124 328; e-mail: [email protected]

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie: www.rmissio.pl


KURS UCZNIOSTWA JAN

Zapraszamy Cię do udziału w Kursie Jana, który odkrywa przed nami sekret tożsamości i misji ucznia Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus? Kim jest Jego uczeń? Z kim i jakie relacje buduje uczeń? Jak dokonuje się w nim wewnętrzna przemiana? To wszystko przed tobą!

Kurs ten pomoże Ci wejść na drogę uczniostwa, która prowadzi do przemiany w Jezusa. Nie wystarczy bowiem ogłosić Jezusa Zbawicielem i wyznać Go jako Pana. Należy Go uznać jako jedynego i wyłącznego Mistrza, który uczy jak żyć.

Termin: 16-21.07. 2019

Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nieszpory)
Zakończenie: g. 13.00 Obiad

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce
tel. 606 124 328; e-mail: [email protected]

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie: www.rmissio.pl


REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Prowadzący: Ks. Marian Królikowski (Pasterz Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach)

Termin: 2-5.09.2019
Temat: Eucharystia w Emaus

Idąc w ślad za propozycją Konferencji Episkopatu w Polsce, jaką jest trzyletni program duszpasterski „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” (2019-2022), proponujemy nasz temat rekolekcji: „Eucharystia w Emaus”, która jest świadectwem liturgii jaką przeżyli uczniowie z Chrystusem Zmartwychwstałym!

Ewangeliczne świadectwa mówiące o ustanowieniu Eucharystii, dotyczą Ostatniej Wieczerzy, którą „Jezus ziemski”, przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przeżył z uczniami i są zapowiedzią Eucharystii (proroctwo) – natomiast „Eucharystia w Emaus” ze Zmartwychwstałym, jest biblijnym świadectwem Kościoła apostolskiego, ukazującym istotę liturgii Eucharystii, która jest uniwersalna dla Kościoła wszechczasów. Do niej nawiązuje także V Modlitwa Eucharystyczna w Mszale Rzymskim.

W „uczniach z Emaus” – w ich wspólnej drodze z Chrystusem – pierwsze pokolenie chrześcijan, opowiedziało „drogę”, którą ono (Kościół) pokonało, aby dojść do wiary paschalnej, dając tym samym świadectwo o tym, że w Kościele „stajemy się chrześcijanami i pozostajemy chrześcijanami”: trwając w mądrości i rozumieniu Pisma oraz w łamaniu Chleba (Eucharystia).

Poczynając od swych ewangelicznych korzeni, Kościół jest świadomy tego, że chrześcijanin jest dziełem liturgii: ona go kształtuje, formuje i podtrzymuje w wierze, strzegąc go. Przystępowanie do liturgii, uczestnictwo w niej przez całe swoje życie (całym życiem), jest tym, co trzyma przy życiu nasze osobiste i wspólnotowe „bycie chrześcijaninem”. Bez liturgii, czyli bez stałego pokarmu Słowa Bożego i Chleba eucharystycznego, bez działania Ducha Świętego, pociechy od Boga i łaski przebaczenia oraz „olejku braterstwa” – chrześcijanin marnieje i obumiera, wyjaławia się i umiera…

„Drogą do Emaus”, kroczy każdy z nas, niosąc swoje życiowe rozczarowania, które zasmucają serce, poszukując sensu życia, który odnajdujemy z wielkim trudem. Na tej drodze Jezus Zmartwychwstały, Przychodzący, idzie z nami, ofiarując nam słowo nadziei. Aby Go rozpoznać, należy jednak słuchać i rozumieć Pisma Starego Testamentu, oraz Jego słowa zebrane w Nowym Testamencie.

To właśnie czynimy my, chrześcijanie w każdą niedzielę (dzień Pański), gdy podczas sprawowanej liturgii Eucharystii, podobnie jak dwaj uczniowie z Emaus, uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami, którym Pan nieustannie przebacza niewierności i zdrady; że kroczymy drogą życia, która zazwyczaj jest niezwykle trudna do pokonania, gdy brakuje nadziei; że jesteśmy pielgrzymami, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa, Słowa życia i Chleba życia, dzielonego z innymi, aby przezwyciężyć smutek i posmakować komunii.

To właśnie pragniemy przeżyć podczas naszych rekolekcji: rozważać i wyjaśniać Słowo Boże, które otwiera oczy i pozwala „po Bożemu” spojrzeć na rzeczywistość własną i świata (przemiana umysłu); nawraca serca ku naśladowaniu Jezusa Chrystusa (zmiana kierunku drogi) i uzdalnia do świadectwa w Kościele i świecie (misja)…

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce
tel. 606 124 328; e-mail: [email protected]

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie: www.rmissio.pl