Rekolekcje i kursy w Koinonii św. Pawła

2 Wrz 2019

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Prowadzący: Ks. Marian Królikowski (Pasterz Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach)

Termin: 2-5.09.2019
Temat: Eucharystia w Emaus

Idąc w ślad za propozycją Konferencji Episkopatu w Polsce, jaką jest trzyletni program duszpasterski „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” (2019-2022), proponujemy nasz temat rekolekcji: „Eucharystia w Emaus”, która jest świadectwem liturgii jaką przeżyli uczniowie z Chrystusem Zmartwychwstałym!

Ewangeliczne świadectwa mówiące o ustanowieniu Eucharystii, dotyczą Ostatniej Wieczerzy, którą „Jezus ziemski”, przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przeżył z uczniami i są zapowiedzią Eucharystii (proroctwo) – natomiast „Eucharystia w Emaus” ze Zmartwychwstałym, jest biblijnym świadectwem Kościoła apostolskiego, ukazującym istotę liturgii Eucharystii, która jest uniwersalna dla Kościoła wszechczasów. Do niej nawiązuje także V Modlitwa Eucharystyczna w Mszale Rzymskim.

W „uczniach z Emaus” – w ich wspólnej drodze z Chrystusem – pierwsze pokolenie chrześcijan, opowiedziało „drogę”, którą ono (Kościół) pokonało, aby dojść do wiary paschalnej, dając tym samym świadectwo o tym, że w Kościele „stajemy się chrześcijanami i pozostajemy chrześcijanami”: trwając w mądrości i rozumieniu Pisma oraz w łamaniu Chleba (Eucharystia).

Poczynając od swych ewangelicznych korzeni, Kościół jest świadomy tego, że chrześcijanin jest dziełem liturgii: ona go kształtuje, formuje i podtrzymuje w wierze, strzegąc go. Przystępowanie do liturgii, uczestnictwo w niej przez całe swoje życie (całym życiem), jest tym, co trzyma przy życiu nasze osobiste i wspólnotowe „bycie chrześcijaninem”. Bez liturgii, czyli bez stałego pokarmu Słowa Bożego i Chleba eucharystycznego, bez działania Ducha Świętego, pociechy od Boga i łaski przebaczenia oraz „olejku braterstwa” – chrześcijanin marnieje i obumiera, wyjaławia się i umiera…

„Drogą do Emaus”, kroczy każdy z nas, niosąc swoje życiowe rozczarowania, które zasmucają serce, poszukując sensu życia, który odnajdujemy z wielkim trudem. Na tej drodze Jezus Zmartwychwstały, Przychodzący, idzie z nami, ofiarując nam słowo nadziei. Aby Go rozpoznać, należy jednak słuchać i rozumieć Pisma Starego Testamentu, oraz Jego słowa zebrane w Nowym Testamencie.

To właśnie czynimy my, chrześcijanie w każdą niedzielę (dzień Pański), gdy podczas sprawowanej liturgii Eucharystii, podobnie jak dwaj uczniowie z Emaus, uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami, którym Pan nieustannie przebacza niewierności i zdrady; że kroczymy drogą życia, która zazwyczaj jest niezwykle trudna do pokonania, gdy brakuje nadziei; że jesteśmy pielgrzymami, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa, Słowa życia i Chleba życia, dzielonego z innymi, aby przezwyciężyć smutek i posmakować komunii.

To właśnie pragniemy przeżyć podczas naszych rekolekcji: rozważać i wyjaśniać Słowo Boże, które otwiera oczy i pozwala „po Bożemu” spojrzeć na rzeczywistość własną i świata (przemiana umysłu); nawraca serca ku naśladowaniu Jezusa Chrystusa (zmiana kierunku drogi) i uzdalnia do świadectwa w Kościele i świecie (misja)…

Miejsce: Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce
tel. 606 124 328; e-mail: [email protected]

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie: www.rmissio.pl