O. Antoni Niemiec CSsR podejmie ważne posługi w Kościele w Brazylii

O. Antoni Niemiec CSsR podejmie od 2 stycznia 2018 r. nowe odpowiedzialne posługi w Kościele w Brazylii.
Na mocy kontraktu między Zarządem Wiceprowincji Redemptorystów z Bahia i Papieskimi Dziełami Misyjnymi oraz Konferencją Episkopatu Brazylii będzie pracować przy Konferencji Episkopatu Brazylii jako sekretarz Krajowej Rady Misyjnej, sekretarz Misji Kontynentalnej oraz  doradca Komisji Episkopatu ds. Misji i Współpracy między Kościołami. Oprócz tego będzie kierował działalnością Papieskiej Unii Misyjnej w Brazylii.

Urodzony w Libuszy w 1963 r., o. Antoni Niemiec złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Redemptorystów w 1985 r. i jeszcze jako kleryk wyjechał do Brazylii, by tam kontynuować studia teologiczne i przygotowywać się do pracy misyjnej. Święcenia prezbiteratu przyjął w sanktuarium Bom Jesus da Lapa w Brazylii. Studiował także teologię biblijną na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

O. Antoni ma bogate doświadczenie pracy apostolskiej na różnych polach: był duszpasterzem w parafii oraz duszpasterzem w dzielnicach nędzy (tzw. favelas) i misjonarzem ludowym. Przez kilka lat pracował w formacji seminaryjnej (prefekt studentatu teologii 1993-1996), był wykładowcą Pisma św. na Fakultecie Teologii w São Bento (2003-2017), na Katolickim Uniwersytecie w Salvador (2015), w Instytucie Teologii w Ilhéus (2002-2014). Pełnił także obowiązki przełożonego wspólnoty (Salvador, 1995-1996) oraz przełożonego Wiceprowincji Bahia (2001-2010). W ostatnich latach zdecydowanie zaangażował się w pracę misyjną, kierując Centrum Misyjnym Redemptorystów (2011-2014), będąc członkiem krajowej Komisji Redemptorystowskich Misji Ludowych, koordynatorem Misyjnej Rady Episkopatu Brazylii regionu północno-wschodniego (2013-2017) oraz koordynatorem duszpasterstwa w sekretariacie Episkopatu Brazylii regionu północno-wschodniego, odpowiedzialnym za 25 diecezji w stanach Bahia i Sergipe (2016-2017).

Kilka informacji o instytucjach, w działalność których od stycznia 2018 zaangażuje się o. Antoni Niemiec:

Papieska Unia Misyjna (PUM) to jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – ma na celu formację misyjną kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, alumnów, animatorów świeckich, ożywianie swoim działaniem istniejących już dzieł misyjnych, rozbudzanie wśród chrześcijan żywego zainteresowania misjami oraz pogłębianie ich odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii niechrześcijanom, propagowanie prasy misyjnej, zapewnienie skutecznej współpracy misyjnej przez modlitwę i ofiarę. Jan Paweł II napisał o Unii: „zadaniem Papieskiej Unii Misyjnej jest tchnienie życia, wiary, entuzjazmu i miłości we wszystkie formy pomocy misjom”.

Komisja Episkopatu ds. Misji i Współpracy między Kościołami – jej zadaniem jest integrowanie środowisk misyjnych, koordynowanie animacji, formacji i współpracy misyjnej Kościoła w Brazylii z Kościołami na różnych kontynentach.

Krajowa Rada Misyjna – jest instytucją powołaną do życia przez Stolicę Apostolską i ustanowioną przez Konferencję Episkopatu Brazylii w celu harmonizowania działań organizacji i instytucji misyjnych Kościoła w Brazylii, a tym samym osiągnięcia większej jedności i efektywności w animacji i współpracy misyjnej. Do konkretnych zadań Rady należy: promowanie współpracy pomiędzy instytucjami misyjnymi działającymi w kraju, z Papieskimi Dziełami Misyjnymi  i z Konferencją Episkopatu; przedstawianie konkretnych rozwiązań wobec głównych wyzwań misyjnych o zasięgu krajowym; propagowanie, animowanie i wspieranie Rad Misyjnych w 18-tu Regionach Brazylii; współpraca z Konferencją Episkopatu i instytucjami misyjnymi przy opracowywaniu i realizacji projektów działalności misyjnej w kraju i poza nim; wspieranie inicjatyw animacji, formacji i współpracy misyjnej.

Misja Kontynentalna – na Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w 2007 roku, w Aparecida (Brazylia), biskupi podjęli się wprowadzenia w życie planu duszpasterskiego, zwanego Misją Kontynentalną, który kładzie nacisk na ewangelizację w terenie, prowadzoną głównie siłami katolików świeckich i kościelnych wspólnot podstawowych. Konkretnie, chodzi o uświadomienie i wezwanie ochrzczonych tego kontynentu, aby byli rzeczywiście „uczniami misjonarzami Jezusa”. Misja Kontynentalna wyraża się w dwóch wymiarach: programowym i paradygmatycznym. Misja programowa polega na realizacji działań natury misyjnej. Natomiast misja paradygmatyczna polega na umieszczeniu w kluczu misyjnym zwyczajnej działalności Kościołów partykularnych. Jako konsekwencja, mieści się w tym cała dynamika struktur kościelnych: zmiana struktur, z przestarzałych na nowe. Innymi słowy: misyjność parafii, ciągła formacja katolików, aby byli świadomi swojej tożsamości i odpowiedzialności za Kościół i jego dzieło misyjne, nieustanne wychodzenie do ludzi obojętnych, albo będących poza Kościołem.

Za: redemptor.pl.