Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymPaweł VIPaweł VI - Encykliki, Adhortacje Apostolskie i Motu Proprio Motu proprio «Pastorale munus». Wyjątki dotyczące zakonów

Motu proprio «Pastorale munus». Wyjątki dotyczące zakonów

Redakcja

Wyjątki dotyczące zakonów

I. Uprawnienia, które na mocy prawa przysługują Biskupowi rezydencjalnemu, od chwili objęcia rządów w diecezji, a które można przekazać Biskupom: koadiutorowi i pomocniczym oraz Wikariuszowi generalnemu — nigdy zaś innym, chyba że jest o tym wyraźna wzmianka:

28. Zezwalania duchownym niższych święceń, osobom zakon­nym z Instytutów niekleryckich, jak również pobożnym niewiastom,. na pierwsze przepłukanie palek, korporałów i puryfikaterzy.

34. Wchodzenia, dla słusznej przyczyny, do klauzury papieskiej klasztoru mniszek, który się znajduje w jego diecezji i zezwalania dla słusznej i poważnej przyczyny na wpuszczanie innych do klau­zury oraz na wychodzenie z niej mniszek, jednak na czas’prawdzi­wie konieczny.

35. Dyspensowania, na prośbę kompetentnego Przełożonego, od przeszkody, zabraniającej przyjęcia do zakonu tych, którzy przyłą­czyli się do sekty akatolickiej.

36. Dyspensowania, na prośbę kompetentnego Przełożonego, od przeszkody nieprawego pochodzenia tych, którzy są przyjmowani do Zakonu z przeznaczeniem do kapłaństwa, a także innych, którzy na mocy przepisu konstytucji nie mogą być przyjmowani do zakonu. W obydwu jednak wypadkach nie można udzielać dyspensy tym, którzy pochodzą ze związku cudzołożnego lub świętokradzkiego.

37. Zwalniania w całości lub częściowo, na prośbę kompetent­nej Przełożonej, od posagu, jaki powinny wnieść postulantki, które mają być przyjęte do klasztoru mniszek albo do innego zakonu również na prawie papieskim.

38. Usunięcia z diecezji dla naglących a bardzo ważnych po­wodów pojedynczych zakonników, jeżeli ich wyższy przełożony uprzedzony o tym zaniedba podjęcia odpowiednich kroków; na­leży wszakże donieść o tym natychmiast do Stolicy Apostolskiej.

AAS 56 (1964) 5—12.

Dan w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 30 listopada 1963 roku, pierwszego Naszego Pontyfikatu.

Papież Paweł VI

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda