Ochotniczki Księdza Bosko

Kontakt

e-mail: [email protected]

Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego
1. ul. Konfederacka 6, 30-306 Kraków
2. ul. Św.Jana Bosko 1, 64-920 Piła
3. ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa
4. Pl. Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław

Asystent Kościelny:
Ks. Władysław Nowak
tel. 061/820-11-32 w. 40
kom. 0605 921 406
e-mail: [email protected]

Instytut jest jedną z gałęzi Rodziny Salezjańskiej. Ochotniczki Księdza Bosko łączą w sobie trzy elementy: świeckość, konsekrację i salezjańskość.

ŚWIECKOŚĆ
Przez świat jesteśmy postrzegane jako osoby świeckie. Jest to możliwe dzięki zachowywaniu dyskrecji co do przynależności do Instytutu oraz świecki sposób przeżywania konsekracji, wypełniania posłannictwa, wyrażania jedności braterskiej, przynależności do Rodziny Salezjańskiej. Mieszkamy zazwyczaj samotnie, bądź przy swojej rodzinie. Nasz ubiór dostosowany jest do warunków naszego życia i odznacza się skromną elegancją.

KONSEKRACJA
Wezwane przez Boga, Ochotniczki ofiarowują się Jemu całkowicie przez profesję rad ewangelicznych (śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa).

Ślub czystości odczytujemy w świetle nieskończonej miłości Boga. Pociągnięte przez tą Miłość, oddajemy się Bogu sercem niepodzielnym i zawierzamy Mu swoje życie. Ślub czystości zobowiązuje nas do:
1. postawienia Chrystusa w centrum naszego życia;
2. wyrzeczenia się miłości partykularnej (w tym małżeńskiej) na rzecz miłości powszechnej (wszyscy stają się braćmi, w których Chrystus chce być miłowany).
3. podjęcia macierzyństwa duchowego.

Ślub ubóstwa realizuje się poprzez oderwanie serca nie tylko od dóbr materialnych, ale także od własnego "ja". Zasadniczy motyw tego oderwania bierze się ze świadomości, że jesteśmy tylko administratorkami środków, które Pan nam dał dla czynienia dobra i w poczuciu, że musimy zdać przed Nim rachunek ze sposobu ich użycia. Ślub ubóstwa zobowiązuje nas do:
1. przedstawiania Odpowiedzialnej (przełożonej) rozliczenia rocznego swoich przychodów i wydatków;
2. prośby o zgodę na większe wydatki;
3. przekazywanie części swoich dochodów na potrzeby Instytutu;
4. angażowania się w służbę braciom, solidarności z ubogimi, do współuczestniczenia w chrześcijańskim działaniu na rzecz sprawiedliwości i pokoju;
5. przyjmowania swoich ograniczeń (materialnych, fizycznych) w duchu ubóstwa;
6. podejmowania pracy, jako źródła własnego utrzymania.

Ślub posłuszeństwa oznacza dla nas przyjęcie woli Bożej w stosunku do nas samych, do świata i człowieka. Tak jak Chrystus chcemy być posłuszne aż do śmierci i to śmierci na krzyżu. Ślub posłuszeństwa zobowiązuje nas do:
1. wypełniania swoich obowiązków względem Ojczyzny, Kościoła, rodziny, bliźnich;
2. słuchania Ojca świętego i przyjmowania poleceń Odpowiedzialnej Generalnej oraz Odpowiedzialnej Regionalnej w zakresie Konstytucji;
3. życia wg Konstytucji;
4. aktywnego poszukiwania woli Bożej i wypełniania jej (dotyczy to wszystkich płaszczyzn życia począwszy od rodzinnego, poprzez zawodowe, społeczne, eklezjalne i w Instytucie).

SALEZJAŃSKOŚĆ
Tym, co charakteryzuje nasze więzi z drugim człowiekiem jest dobroć, optymizm, duch zaufania i rodzinność. Z księdzem Bosko dzielimy jego szczególne umiłowanie młodzieży, ludzi prostych i ubogich oraz troskę o misje i powołania. W salezjańskim dwumianie "praca i umiłowanie" odnajdujemy naszą drogę życia. W Maryi widzimy Matkę Kościoła i Wspomożycielkę Chrześcijan.

Ochotniczki Księdza Bosko obecnie żyją w 52 krajach na całym świecie. W Polsce jest nas 50.

Formacja

Formację w Instytucie Ochotniczek Księdza Bosko można podzielić umownie na dwa etapy:
1. formację początkową
2. formację ciągłą.

Formacja początkowa obejmuje okresy:
1. przedaspirantat (zazwyczaj trwa 1 rok),
2. aspirantat (3 lata)
3. śluby czasowe (6 lat).
Celem formacji początkowej jest odczytanie własnego powołania i przygotowanie do życia ślubami.

Od ślubów wieczystych rozpoczyna się formacja ciągła, która trwa do końca życia.

Pierwszą odpowiedzialną za własną formację jest każda z osobna, a Instytut stanowi w tym nieoceniona pomoc.

Warunki przyjęcia do Instytutu

1. Stan panieński;
2. Ukończone 21 lat życia i nie przekroczone 35 lat;
3. Wystarczające zdrowie, pozwalające uczestniczyć w życiu Instytutu;
4. Dojrzałość psychiczna i uczuciowa odpowiednia do wieku i sytuacji życia;
5. Gotowość do pogłębienia kultury osobistej;
6. Ukierunkowanie do życia apostolskiego w konsekrowanej świeckości salezjańskiej;
7. Nie związanie się profesją w innych instytutach życia konsekrowanego;
8. Posiadanie tyle czasu i swobody, ile jest niezbędne dla zapewnienia czasu na modlitwę oraz formacyjne i organizacyjne obowiązki Instytutu;
9. Odpowiednia do swego stanu samodzielność ekonomiczna.

Ewentualne ustępstwa od ustalonych przez Instytut norm może wprowadzić Odpowiedzialna Generalna wraz ze swoją Radą.

Historia Instytutu

Początki Instytutu Ochotniczek Księdza Bosko sięgają roku 1910, kiedy to pierwsze czternaście dziewcząt – wychowanek salezjańskiego oratorium w Turynie – wyraziło pragnienie i wolę głębszego zjednoczenia się z duchem i posłannictwem św. Jana Bosko, realizowanym w warunkach życia świeckiego.

Po okresie przygotowań, 20 maja 1917 r. zawiązało się stowarzyszenie pod nazwą "Zelatorki Maryi Wspomożycielki". 26 października 1919 r. w obecności ks. Rinaldiego (salezjanina i opiekuna duchowego tejże grupy) 7 dziewcząt złożyło pierwszą profesję.

Po śmierci księdza Rinaldiego w roku 1931 nastąpił prawie 10 – letni kryzys. Odnowa stowarzyszenia nastąpiła po ogłoszeniu przez papieża Piusa XII konstytucji apostolskiej "Provida Mater Ecclesia" (rok 1947). W 1959 r. zmienia się nazwa Stowarzyszenia na aktualną: Ochotniczki Księdza Bosko.

31 stycznia 1971 r. kardynał Pellegrino , arcybiskup Turynu, erygował Instytut na prawie diecezjalnym. W tym samym roku Stolica Apostolska zatwierdziła na okres próbny pierwsze Konstytucje. 21 lipca 1978 r. Instytut otrzymał aprobatę papieską. 14 maja 1990 r. Stolica Apostolska ostatecznie zatwierdziła tekst Konstytucji. Co sześć lat odbywają się Zgromadzenia Generalne VDB. Ostanie (piąte) miało miejsce w Rzymie w roku 2001.

W Polsce Instytut istnieje od roku 1972. Ochotniczki Księdza Bosko obecnie żyją w 52 krajach na całym świecie. Na koniec roku 2003 było nas 1324. W Polsce jest nas 40.

Struktura organizacyjna

Odpowiedzialna Generalna + Rada Centralna – sprawuje władzę nad całym Instytutem
Odpowiedzialne Regionalne + Rady Regionów – sprawują władzę nad Regionem
Odpowiedzialne Lokalne + Rady Zespołów – sprawuje władzę nad Zespołem

W skład Regionu PLIRU, który swoim obszarem obejmuje Polskę, Litwę, Rosję Ukrainę i Łotwę,
wchodzą zespoły: Kraków, Kielce, Korostyszew (Ukraina), Lublin, Łódź, Moskwa, Śląsk, Piła, Podhale, Wilno.

www.kkis.pl