Rok Życia Konsekrowanego – konspekty katechez o instytutach świeckich

Oto materiały katechetyczne przygotowane przez nasze członkinie w związku z nadchodzacym Rokiem Życia Konsekrowanego. Zapraszamy do korzystania! Mamy nadzieję, że będą pomocne! 

Z Chrystusem w świecie

Konspekt katechezy dla klas gimnazjalnych

 1. Założenia edukacyjne:
 2. Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

Przekazanie podstawowych wiadomości o formie życia konsekrowanego, jaką są instytuty świeckie.

 1. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

a)      Wiedza:

Uczeń po katechezie:

 • wie, że istnieją w Kościele różne powołania szczegółowe, a wśród nich także powołanie do życia konsekrowanego
 • wie, czym są instytuty świeckie
 • wie, czym charakteryzuje się życie osoby świeckiej konsekrowanej

b)      Umiejętności:

Uczeń po katechezie:

 • potrafi wytłumaczyć, jaką rolę w misji Kościoła spełniają osoby świeckie konsekrowane
 • potrafi wymienić przynajmniej 5 instytutów świeckich
 • modli się o rozeznanie swojego powołania oraz o nowe powołania do życia konsekrowanego
 1. Metody: praca z tekstem Pisma Świętego, rozmowa kierowana, krótki wykład, doświadczenia ze świecą i solą, odczytanie świadectwa, wysłuchanie piosenki.
 2. Środki dydaktyczne: tekst fragmentu Ewangelii, świeca, coś do przyciemnienia pomieszczenia, sól, pojemnik z wodą, nagranie piosenki, odtwarzacz, teksty świadectw, zeszyty.

 

 1. Przebieg katechezy:
 2. Czynności wstępne.
 3. Modlitwa: w związku z trwającym w Kościele rokiem życia konsekrowanego modlitwa za wszystkie osoby powołane do życia konsekrowanego.
 4. Sprawdzenie obecności.
 5. Nawiązanie do poprzedniej katechezy:

Zakłada się, że niniejsza katecheza będzie kolejną z cyklu katechez poświęconych życiu konsekrowanemu, i w związku z tym, że uczniowie rozumieją pojęcie konsekracji życia konsekrowanego oraz posiadają podstawową wiedzę na ten temat.

Rozmowa kierowana z pytaniami otwartymi, aby przypomnieć i utrwalić treści cyklu katechez:

 • Co oznacza, że Bóg „po-wołuje” / że ktoś jest „po-wołany” do czegoś?
 • Podstawowe powołanie chrześcijańskie i powołania szczegółowe.
 • Rok życia konsekrowanego przeżywany w Kościele (30.11.2014 – 02.02.2016).
 • Życie konsekrowane i jego formy – można posłużyć się przygotowaną tablicą, plakatem, prezentacją. Przypomnieć informacje dotyczące form życia konsekrowanego omówionych na poprzednich katechezach.
 1. Podanie tematu: Z Chrystusem w świecie.
 2. Sytuacja egzystencjalna:

Doświadczenia ze świecą i solą. Omówienie doświadczenia w formie rozmowy kierowanej, ewentualnie krótki wykład.

 • Zaciemnić pomieszczenie. Wyciszyć grupę. Z czym kojarzy się uczniom ciemność, mrok? Jakie uczucia w nich wywołuje? Zapalić świecę. Jak teraz się czują? Jak jest rola światła? Prosić uczniów o komentarz. Cel: W świetle widzimy wyraźnie, wiemy jak iść, jak się poruszać, żeby się nie potknąć; światło wskazuje drogę, daje poczucie bezpieczeństwa; jest niezbędne do życia.
 • Przywrócić normalne oświetlenie w pomieszczeniu. Przygotować naczynie z wodą pitną. Ochotnik próbuje jej smaku. Dodać do wody trochę soli, tak, aby zmienić jej smak. Ochotnik ponownie próbuje. Jaka jest funkcja soli?
 1. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy:

Praca z tekstem Pisma Świętego. Rozmowa kierowana. Krótki wykład.

 • Oczytać Mt 5,13-16. Można przygotować fragmenty na kartkach do wklejenia do zeszytu pod tematem katechezy.
 • Wnioski z doświadczeń o roli światła i soli na podstawie fragmentu z Ewangelii  odnieść do relacji chrześcijanin-świat.
 • Dzisiejsza katecheza ma przybliżyć powołanie świeckich konsekrowanych. Przeczytany fragment Ewangelii doskonale ilustruje ich rolę w Kościele i świecie. Jezus chce, aby wierzący w Niego przez swoje czyny byli dla świata czytelnym znakiem. Świeccy konsekrowani odpowiadają całym swoim życiem na wezwanie Jezusa. Są osobami konsekrowanymi (uczeń z poprzednich katechez powinien już znać znaczenie tego słowa, ale warto przypomnieć), oddają całe swoje życie Jezusowi. Swoją odpowiedź na zaproszenie Jezusa wyrażają w ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Pozostają jednak osobami świeckimi. Nie noszą zewnętrznych oznak konsekracji, np. habitów, więc wyglądem nie odróżniają się od innych ludzi. Pracują w różnych zawodach, mieszkają obok nas, obecni są tam, gdzie trudno jest dotrzeć księżom. Żyjąc w bliskiej relacji z Panem Bogiem pośród innych ludzi, dają świadectwo wiary, pomagają im w poznaniu Jezusa, w przemianie ich życia na lepsze, jak świeca, która rozjaśnia ciemności i jak sól, która nadaje smak potrawom.
 1. Zastosowanie życiowe:

Rozmowa kierowana. Słuchanie nagrania piosenki. Odczytanie świadectw.

 • Jak to się stało, że ktoś został świeckim konsekrowanym? Że jakaś młoda kobieta czy mężczyzna powiedzieli: Tak, kocham Jezusa i chcę żyć w bardzo bliskiej relacji z Nim. Chcę wobec innych ludzi dawać świadectwo mojej wiary i pomagać im w poznaniu Boga.
 • Piosenka: Oto ja, poślij mnie.
 • Świadectwo 1. Można powtórzyć refren piosenki.
 • Świadectwo 2.
 1. Podsumowanie treści:
 • Świecki konsekrowany jest osobą konsekrowaną i świecką. Łączy go bliska więź z Chrystusem i chce dawać o Nim świadectwo w codziennym życiu, wobec znajomych z pracy, z osiedla, ze wspólnoty itd. Uczestniczy w ten sposób w misji Kościoła, wypełniając zachętę Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”.
 • Ważna jest rozeznawanie swojego powołania i modlitwa w tej intencji.
 1. Notatka:

Jedną z form życia konsekrowanego są instytuty świeckie. Ich członkowie żyją w bliskiej relacji z Bogiem według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Pozostają jednak w świecie, mieszkając i pracując jak ludzie świeccy. Swoje życie chcą kształtować zgodnie z duchem Ewangelii, dając wobec świata świadectwo wiary. W ten sposób uczestniczą w misji apostolskiej Kościoła, posłanego do wszystkich ludzi na całym świecie.

 1. Praca domowa: Na podstawie Internetu (http://www.kkis.pl/index.php/instytuty-swieckie) lub innych źródeł samodzielnie sporządzić notatkę o jednym wybranym instytucie świeckim. Dla chętnych: w formie prezentacji multimedialnej.
 2. Modlitwa: Jeszcze raz refren piosenki. Potem modlitwa o rozeznanie swojego powołania.

Świadectwo 1

Wychowywałem się w domu tradycyjnie religijnym. Chodziłem do kościoła, byłem ministrantem. W liceum  odszedłem od Pana Boga, wpadłem w złe towarzystwo, pogubiłem się. Uczyłem się bardzo dobrze, zdałem maturę, dostałem się na wymarzone studia. Jednak czegoś mi brakowało. Któregoś roku razem z kolegami uczestniczyłem w rekolekcjach. Przeżyłem je bardzo głęboko. Od tamtego czasu moje życie zaczęło się zmieniać. Na nowo zapragnąłem uczestniczyć we Mszy św. Czytałem Pismo Święte. Po studiach informatycznych na politechnice podjąłem pracę. Czułem jednak, że Pan Bóg chce ode mnie czegoś więcej. Pewnego dnia znalazłem w Internecie informację o instytutach świeckich. Modląc się pytałem Boga czy chce, abym służył mu jako świecki konsekrowany. Pod dwóch latach wstąpiłem do instytutu i jestem w nim do dziś, pracuję dalej jako informatyk i z radością opowiadam innym o tym, jak wspaniały jest Jezus.

Michał

Świadectwo 2

Mam trzydzieści siedem lat, pracuję jako nauczyciel języka angielskiego w szkole języków obcych, od kilku lat jestem członkinią instytutu świeckiego. Pana Boga w moim życiu spotkałam bardzo późno. W gimnazjum przechodziłam czas buntu. Skóra, ciężkie buty, nieprzyjemny wyraz twarzy. Do tego wulgaryzmy i papierosy. Dopiero w liceum coś się we mnie zmieniło. Podczas rekolekcji szkolnych, za namową koleżanki, poszłam do spowiedzi. To było niezapomniane przeżycie. W wakacje pojechałam na rekolekcje oazowe. Widziałam, że się zmieniam. Rzuciłam palenie, z szacunkiem odnosiłam się do rodziców, zaczęłam się lepiej uczyć. Czułam, że Pan Bóg jest ciągle przy mnie, że kocha mnie i troszczy się o moje życie. Po studiach poznałam osobę, która powiedziała mi o  instytutach świeckich. Od razu wiedziałam, że o coś dla mnie. Jestem szczęśliwa i wdzięczna Panu Bogu za moje powołanie.

Olga


Konspekt gimnazjum

Cel katechetyczny:

 • ukazanie różnorodności form życia konsekrowanego w Kościele i ich wartości

Cele szczegółowe:

 • uczeń ma świadomość, czym jest życie konsekrowane
 • umie wymienić formy życia konsekrowanego w Kościele
 • wie, że życie konsekrowane jest formą odpowiedzi na miłość Bożą i drogą do szczęścia

Metody:

Rozmowa, burza mózgów, wywiad, praca z filmem, plakat, materiały nt. różnych form życia konsekrowanego (instytuty świeckie, dziewice konsekrowane, siostry klauzurowe, siostry ze zgromadzeń czynnych; można dodać wdowy konsekrowane i III zakon)

Pomoce:

Filmy (https://www.youtube.com/watch?v=Rvh6cGUzEp0 s. Christina o swojej pasji przy okazji nagrywaniu płyty; https://www.youtube.com/watch?v=FyGn77MKjlo – świadectwo dziewicy konsekrowanej Ingi Pozorskiej),  fragmenty książki Kościół pierwszego kontaktu, red. A. Wolska (fragmenty wywiadów ze świeckimi konsekrowanymi -jeden z mężczyzną, drugi z kobietą); materiały nt. różnych form życia konsekrowanego

Temat:

Być całkowicie dla Boga

Przebieg lekcji:

 1. Rozmowa na temat tego, co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym (burza mózgów) oraz czy egoista może być szczęśliwy, prowadząca do zrozumienia przez uczniów, że szczęście jest nie tylko w posiadaniu, ale również w dawaniu, a przede wszystkim potrzebna do szczęścia jest miłość
 2. Obejrzenie filmów, zwłaszcza z p. Ingą Pozorską i rozmowa na temat różnych form życia konsekrowanego
 3. Praca w grupach:

Wariant A:

Przeprowadzenie wywiadu z wylosowanym przedstawicielem życia konsekrowanego (osoba z instytutu świeckiego, dziewica konsekrowana, siostra klauzurowa, siostra ze zgromadzenia czynnego; można dodać wdowy konsekrowane i III zakon)

Wariant B:

Zrobienie plakatu na podstawie materiałów informujących o danej formie życia konsekrowanego (osoba z instytutu świeckiego, dziewica konsekrowana, siostra klauzurowa, siostra ze zgromadzenia czynnego; można dodać wdowy konsekrowane i III zakon)


Konspekt LO

Cel katechetyczny:

 • ukazanie różnorodności form życia konsekrowanego w Kościele i ich wartości

Cele szczegółowe:

 • uczeń ma świadomość, czym jest życie konsekrowane
 • umie wymienić formy życia konsekrowanego w Kościele
 • wie, że życie konsekrowane jest formą odpowiedzi na Boże powołanie i drogą do szczęścia

Metody:

 • Rozmowa, burza mózgów, debata dwóch ambon, wywiad, praca z filmem

Pomoce:

Filmy (https://www.youtube.com/watch?v=Rvh6cGUzEp0 s. Christina znana z The Voice of Italy o swojej pasji przy okazji nagrywaniu płyty; https://www.youtube.com/watch?v=FyGn77MKjlo – świadectwo dziewicy konsekrowanej Ingi Pozorskiej),  fragmenty książki Kościół pierwszego kontaktu, red. A. Wolska (wywiady ze świeckimi konsekrowanymi-jeden z mężczyzną, drugi z kobietą)

Temat:

 

Być całkowicie dla Boga

Przebieg lekcji:

 1. Rozmowa na temat tego, co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym (burza mózgów)
 2. Odniesienie się do rodziny, jako drogi do szczęścia, następnie katecheta przechodzi do ukazania, że są osoby, które całe swoje życie oddają Jezusowi, można zapytać uczniów, czy myślą, że takie osoby są szczęśliwe
 3. Praca w grupach:

Wariant A:

Obejrzenie 2 krótkich filmów – świadectw osób konsekrowanych, zwłaszcza p. Ingi Pozorskiej oraz przeczytanie krótkich fragmentów książki i rozmowa ukazująca, iż życie konsekrowane (wprowadzenie pojęcia) to nie tylko życie zakonne, przy okazji można też wspomnieć o istnieniu III zakonu oraz stanu wdów konsekrowanych, a także o rozróżnieniu na zakony klauzurowe i zgromadzenia. W rozmowie ukazujemy, że osoba oddając Bogu swe życie zgodnie ze słowami Pisma św. (Mt 19,29) nic nie traci, a zyskuje bardzo wiele, a także, że ta forma życia, zwłaszcza życia konsekrowanego w świecie nie oznacza utraty marzeń, czy możliwości ich realizacji

Napisanie wywiadu z osobą reprezentującą wybraną formę życia konsekrowanego, w której ukazują wartość takiej drogi realizacji powołania

Wariant B:

Uczniowie oglądają filmy i czytają fragmenty książki w domu przygotowując się do debaty; natomiast na lekcji odbywa się debata dwóch ambon, podczas której uczniowie są podzieleni na dwie grupy, z których jedna przedstawia argumenty przeciw wartości życia konsekrowanego, druga natomiast broni tej wartości. W zadaniu chodzi o to, aby uczniowie sami spróbowali się zmierzyć z tematem i odpowiedzieć na pytania, które słyszą z różnych stron, nieraz też w swoim środowisku. Dyskusję podsumowuje nauczyciel.

Za: www.inmk.org.pl