Bracia Mniejsi: Wrocławska Księga 800-lecia

091222d.png Troską Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów we Wrocławiu, przy współpracy Wydawnictwa św. Antoniego, ukazała się publikacja, zatytułowana: "Observare Evangelium. Wrocławska Księga Jubileuszowa 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych". Jej redaktorem jest o. prof. dr hab. Franciszek M. Rosiński OFM, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, a recenzje wystawili: prof. dr hab. Antoni Kuczyński i prof. dr hab. Ryszard Waksmund, też z Uniwersytetu Wrocławskiego.

"Postać św.
Franciszka, jak również jego dziedzictwo duchowe i instytucjonalne – –
pisze R. Waksmund – budziły zainteresowanie ludzki kolejnych epok.
Świadczą o tym teksty niniejszego opracowania, zamówione z okazji
800-lecia zatwierdzenia reguły braci mniejszych. Stanowią one zbiór
refleksji współczesnych badaczy na temat osobowości i dokonań Biedaczyny
z Asyżu, jego wizerunku i idei franciszkańskiej w bogatym wachlarzu
dziedzin. Wieloraka problematyka przedstawiona dogłębnie i przystępnie
przez doborowy zespół autorów, znajdzie szeroki krąg czytelników".

"Doborowy
zespół autorów", o którym wzmiankuje R. Waksmund, stanowią m.in.
Bogusław Bednarek, Piotr Kowalski, Hugolin H. Langammer OFM, Małgorzata
Łoboz, Roland Prejs OFMCap, Elżbieta B. Raszczyk OSC, ks. Józef Swastek,
Jan Kolbuszewski czy Jan Miodek. W sumie 45 autorów, profesorów
uniwersyteckich z Gdańska, Krakowa, Lublina, Opola, Poznania, Torunia i
Wrocławia; jak również profesorów Papieskiego Wydziału Teologicznego i
Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów z Wrocławia.

"W publikacji
piszą przedstawiciele różnych kierunków badań, opcji i poglądów –
tłumaczy F. M. Rosiński, redaktor Księgi – zastanawiają się nad postacią
św. Franciszka, jego ideami i ponadczasową spuścizną, a także
przesłaniem i dla naszych czasów. Prezentowane jest w tej publikacji
szerokie spektrum poglądów, opracowań i wypowiedzi, podzielonych na trzy
działy tematyczne: teksty poświęcone św. Franciszkowi, opracowania
dotyczące franciszkanów i artykuły z zakresu myśli franciszkańskiej".

Zdaniem A.
Kuczyńskiego "tematyczny pluralizm tego dzieła jest pochodną
wieloaspektowości i złożoności idei franciszkańskiej oraz
franciszkańskiego nurtu duchowości, będącej pochodną zasad
ewangelicznych. Rozciągają się one na wiele sfer ludzkiego bytowania, a
mianowicie: o charakterze religioznawczym, historycznym, kulturoznawczym
i antropologicznym. Pluralizm realizowany przez braci mniejszych stanowi
cenne źródło poznawcze, a jednocześnie skłania do refleksji, czego
powodem jest powstałe dzieło".

Niniejsza
publikacja kończy w Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych ciąg
wydarzeń jubileuszowych, w których centrum znalazły się sympozjum
naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów i celebracja
liturgiczna w Archikatedrze Wrocławskiej, powiązana również ze świętem
Miasta Wrocławia, przypadającym w patronalną Uroczystość św. Jana
Chrzciciela (24 VI).

Za: www.franciszkanie.com.