II Kongres Generalny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

100414a.png „Od wizji do misji w komunii z Maryją” – pod takim przewodnim słowem rozpoczął się II Kongres Generalny ZAK w Rocca di Papa koło Rzymu. Jak pamiętamy, Pierwszy Kongres Generalny ZAK miał miejsce prze pięciu laty w Konstancinie. W obecnym Kongresie bierze udział dwustu uczestników z sześciu kontynentów, z następujących krajów: Australii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Niemiec, Polski, Francji, Hiszpanii, Włoch, Rwandy, Kanady, Irlandii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Portugalii. W skład delegacji wchodzą przedstawiciele wspólnot założonych przez samego św. Wincentego Pallottiego.

Należą do nich: Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Sióstr
Misjonarek Apostolstwa
Katolickiego, Siostr Apostolstwa Katolickiego, następnie wspólnoty
powstałe już
po śmierci Założyciela: Quinta Dimensione, oraz członkowie świeccy
Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego, którzy złożyli w Zjednoczeniu „Akt
apostolskiego
zaangażowania”, osoby przygotowujące się do wstąpienia do Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego i jego Współpracownicy. Patrząc na grono
uczestników
trudno oprzeć się wrażeniu Wieczernika, do którego odwoływał się św.
Wincenty
Pallotti.

Przewodniczący generalny ZAK ks. Derry Murphy SAC
przypomniał zebranym, że zebraliśmy się w celu (wg Statutu art. 100)
wspólnotowej refleksji, wymiany myśli, indywidualnych i wspólnotowych
doświadczeń i propozycji oraz dla skutecznego ożywiania apostolstwa
powszechnego. Ks. Derry powiedział min.: „W dotychczasowej pracy wiele
czasu,
wysiłku i energii zostało włożonych w prace związane wszystkiego, co
dotyczyło
erygowania ZAK i początkowego zatwierdzenia Statutu Generalnego,
następnie
wprowadzenia struktur według norm przewidzianych w Statucie oraz
ostateczne
zatwierdzenie Statutu. Jesteśmy przekonani, że obecnie powinniśmy się
zatrzymać
nad naszą misją w Kościele i w świecie. Misja była u początków
Zjednoczenia.
Apostolska działalność św. Wincentego Pallottieg miała również wymiar
„misyjny”
w szerokim tego słowa znaczeniu, także pierwsi członkowie Zjednoczenia
byli
przepojeni głębokim poczuciem misji. Jeśli Zjednoczenie pragnie pozostać
wierne
św. Wincentemu musi się bardziej zaangażować i poświęcić apostolstwu i
misji.
My, jako osoby ochrzczone i zarazem członkowie Kościoła, wszyscy
otrzymaliśmy
od Chrystusa misję. Misję, jaką Jezus powierzył św. Wincentemu
Pallottiemu,
powierzył także jego małej wspólnocie i my jesteśmy jej spadkobiercami”.

Rocca di Papa, 9 kwietnia 2010 r.

Ks. Paweł Pruszyński SAC

Za: InfoSAC 13/04/2010.