Kapituła Generalna Sióstr Św. Józefa w Krakowie

Dnia 6 stycznia 2010 roku w domu generalnym w Krakowie Siostry Św.
Józefa rozpoczęły XIX Kapitułę Generalną, która potrwa około
dwóch tygodni. Kapituła liczy 38 delegatek. Temat przewodni
Kapituły został zaczerpnięty z dekretu o heroiczności cnót
Założyciela Zgromadzenia – św. Zygmunta Gorazdowskiego i
zawiera się w słowach: „Chrystus źródłem naszych uczuć
i działania, jego miłość podstawą naszego apostolstwa".


Zadaniem Kapituły Generalnej jest weryfikacja dotychczasowego stylu
życia sióstr oraz odczytanie aktualnych wyzwań Kościoła i świata
w twórczej wierności charyzmatowi Ojca Założyciela i duchowemu
dziedzictwu Zgromadzenia. Zadaniem Kapituły Generalnej jest również
wybór przełożonej generalnej i jej rady.

Obrady poprzedzone były dniem skupienia, któremu przewodniczył Ks.
dr hab. Grzegorz Ryś, rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Archidiecezji Krakowskiej. Prosimy o jedność duchową i modlitwę.

Notatkę sporządziła – S. Miriam Bilska, józefitka