Marianie: habilitacja ks. Kazimierza Peka

100122e.png 19 stycznia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie miało miejsce kolokwium habilitacyjne ks. dr. Kazimierza Peka MIC. Podstawą – obok pozytywnej oceny dotychczasowego dorobku naukowego wyrażającego się m.in. w licznych publikacjach – była dysertacja naukowa pt. „Deus Semper maior. Teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku”.


O wydanej książce tak pisze
jej autor w słowach zakończenia: „Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o
teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku było głównym
zadaniem niniejszego opracowania. Motywem przewodnim była dewiza Deus semper maior.
Dla tego studium wyznaczała ona dwa istotne kryteria
teologiczno-poznawcze. Po pierwsze – Bóg jest zawsze większy od
ludzkich pojęć. Język teologii można i trzeba ulepszać. Jednak mimo
samoobjawiania  i samoudzielania się Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu
Świętym, Bóg pozostaje dla człowieka Nieogarniony. To zaś w jakiejś
mierze winno skłaniać do usprawiedliwiania języka w teologii. Po
drugie, Bóg jest zawsze większy od człowieka, niezależnie od tego, jaka
rola przypadła mu w dziejach zbawienia. Właśnie historia zbawienia
odsłania, iż zgodnie z zamysłem Boga, czy to poszczególne osoby, czy
narody spełniały i spełniają  w niej ważną rolę. Wówczas, gdy Słowo
miało stać się ciałem, szczególną misją w ekonomii zbawienia została
obdarzona Maryja z Nazaretu. Należało zatem i należy zawsze się
spodziewać, że dewiza Deus semper maior winna również jaśnieć w
mariologii”.

W
książce ks. Pek dokonał obszernej analizy obrazu Boga, który wyłania
się z mariologicznego nauczania XX-wiecznego Kościoła w Polsce,
zawartego w dokumentach synodów plenarnych i diecezjalnych, listach
pasterskich Episkopatu oraz Prymasów Polski oraz w dorobku polskich
teologów.  

Radość
z uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego teologii przez ks.
Kazimierza dzielili tego dnia licznie zgromadzeni współbracia, przybyli
także z innych domów Prowincji, na czele z przełożonym generalnym
Zgromadzenia o. Janem M. Rokoszem MIC oraz przełożonym Prowincji – o.
Pawłem Naumowiczem MIC.

Ks.
Kazimierz Pek (ur. 1964), po wstąpieniu do Zgromadzenia Księży Marianów
i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych (1985) oraz przyjęciu sakramentu
święceń (1991), pracował m.in. jako dyrektor Wydawnictwa Księży
Marianów w Warszawie oraz przez 10 lat pełnił funkcję rektora Wyższego
Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie. Od czasów
seminaryjnych interesował się zagadnieniami mariologicznymi, co
uwydatniło się w organizowaniu sympozjów maryjno-mariologicznych w
Lublinie. Po odbyciu studiów specjalistycznych w zakresie teologii
dogmatycznej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora pod kierunkiem o.
prof. Stanisława C. Napiórkowskiego OFMConv. (na podstawie rozprawy „Per Spiritum ad Mariam.
Implikacje mariologiczne pneumatologii Y. Congara”) rozpoczął pracę w
Instytucie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologii KUL. Obecnie jest
adiunktem przy Katedrze Mariologii.

xkt

Za: www.marianie.pl.