Pallotyni ze świata w Częstochowie

100215b.png Z Korei, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Papui Nowej Gwinei, Białorusi, Francji, Włoch, Szkocji i Polski przyjechali pallotyni polscy do Częstochowy. Takie Zebrania Prowincjalne odbywają się co trzy lata.
Od 8 do 13 lutego 2010 r. szukali odpowiedzi na pytania, jak w naszej kulturze masowej być księdzem i bratem pallotynem? Jak zainteresować żywym Bogiem zmieniający się świat? W jaki sposób odpowiadać dzisiaj na potrzeby ludzi? Jak lepiej współpracować ze świeckimi w Kościele? Poniżej relacja z wydarzenia.

Jest to wyjątkowy czas wsłuchiwania się w głos Boga i ludzi. Obrady toczą się pod hasłem: „Ożywiać wiarę i rozpalać miłość”. Apostołowie Chrystusa w świecie, który się zmienia.

Przed Prowincją Zwiastowania Pańskiego niełatwe zadanie. Chodzi o to, aby znaleźć choć część odpowiedzi. Niektóre już się wyłaniają: jeszcze bardziej zaangażować ludzi świeckich w odpowiedzialność za Kościół, podnieść poziom głoszenia kazań, odważniej wykorzystać media do ewangelizacji, a przede wszystkim dokonywać osobistej, duchowej odnowy każdego pallotyna.

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, bo tak brzmi pełna nazwa Pallotynów, zostało założone w XIX wieku przez św. Wincentego Pallottiego, rzymskiego księdza. Jest to zgromadzenie międzynarodowe z siedzibą Zarządu Generalnego w Rzymie. W Polsce obecni są od 1907 roku, a ich liczba sięga ponad 600 księży i braci. Angażują się w różne formy pracy, takie jak: misje zagraniczne, duszpasterstwo parafialne i pielgrzymkowe, działalność wydawniczą i naukową. Pracują jako kapelani w szpitalach, w wojsku i hospicjach. Podejmują także dzieła charytatywne oraz prowadzą szkoły.

8.02.2010 r. – poniedziałek

Zebranie Prowincjalne rozpoczęliśmy dniem skupienia, któremu przewodniczył jezuita, o. Tomasz Oleniacz SJ, superior wspólnoty Towarzystwa Jezusowego w  Częstochowie. O godz. 15 zgromadziliśmy się w kaplicy na Koronce do Miłosierdzia Bożego. Następnie wysłuchaliśmy konferencji na temat rozeznawania duchów. Ojciec Tomasz pokazał nam przydatność reguł rozeznawania duchów w życiu indywidualnym i wspólnotowym. Centralnym punktem dnia była Eucharystia z homilią, w której celebrans wyjaśnił nam czym jest wola Boża. To nie żadne fatum ale życzliwość Boga do człowieka i szukanie sposobów uszczęśliwiania każdego z nas. Dzień zakończyliśmy wieczorną Adoracją Najświętszego Sakramentu.

9.02.2010 r. – wtorek

Poranną jutrznią połączoną ze słowem Przełożonego Prowincjalnego ks. Kazimierza Czulaka rozpoczęliśmy drugi dzień Zebrania. Od godz. 9.00 podjęliśmy normalną pracę w ramach sesji przedpołudniowej. Ksiądz Prowincjał otworzył obrady Zebrania Prowincjalnego. Po przywitaniu zaproszonych gości i obserwatorów ( do nich jeszcze wrócimy) głos zabrał przedstawiciel Zarządu Generalnego z Rzymu, Sekretarz Generalny Janusz Łuczak. Głos ważny, połączony z pozdrowieniami od Księdza Generała. Następnie głos zabrali w kolejności: siostra Blanka Sławińska – przełożona prowincjalna Sióstr Pallotynek, ks. Czesław Parzyszek-wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla, ks. Leszek Woroniecki-regionał Regi Miłosierdzia Bożego we Francji.

O godz. 12.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego J.E. ks. Abpa Stanisława Nowaka. W homilii, dostojny gość, przybliżył nam ideał kapłana w oparciu o osobę św. Proboszcza z Ars i św. Wincentego Pallottiego.

Po obiedzie podjęliśmy dalszą pracę. Ks. wiceprowincjał Lesław Gwarek dokonał prezentacji Agendy VI Zebrania Prowincjalnego. Po krótkiej dyskusji Agenda została przyjęta i stała się oficjalnie dokumentem porządkującym naszą pracę. Następnie dokonaliśmy wyboru sekretarzy (ks. Andrzej Partika, br. Mirosław Myszka), moderatorów (ks. Edward Szram, ks. Jerzy Suszko), „mężów zaufania” (ks. Andrzej witek, ks. Tomasz Idczak), skrutatorów ( ks. Marek Brożyna, br. Sebastian Syska), liturgisty (ks. Jarek Kamieński). Wybraliśmy również członków kilku komisji: komisja prawna (ks. Lesław Gwarek, ks. Tomasz Skibiński, ks. Andrzej Śliwka), komisja do opracowania Przesłania Końcowego (ks. Tadeusz Miszewski, ks. Leszek Więcaszek, ks. Wojciech Więcław), komisja prasowa (ks. Krzysztof Marcyński, ks. Jarosław Rodzik).

 Na sesji popołudniowej wysłuchaliśmy sprawozdania Przełożonego Prowincjalnego o stanie Prowincji. Ks. Prowincjał przestawił szczegółową analizę naszej kondycji. Następnie mieliśmy krótki czas na zadawanie pytań. Następnie głos zabrali delegaci: w zastępstwie za chorego ks. Jacka Bilika, delegata z Papui Nowej Gwinei, sprawozdanie przedstawił Sekretarz ds. Misji ks. Adam Golec oraz ks. Jan Posiewała, delegat z USA. Po ich wystąpieniach miały miejsce pytania i odpowiedzi dotyczące tych dwóch delegatur.

10.02.2010 – środa

Dzień trzeci rozpoczęliśmy Eucharystią połączoną z jutrznią pod przewodnictwem ks. Janusza Łuczaka, Sekretarza Generalnego. Myślą naczelną homilii była idea Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego u św. Założyciela i możliwość jej aplikacji do naszych czasów. W ramach przedpołudniowej sesji plenarnej kontynuowaliśmy sprawozdania z delegatur.  W kolejności głos zabrali delegaci: ks, Zbigniew Wasiński (Korea Południowa), ks. Andrzej Witek (Białoruś), ks. Jerzy Suszko (Szkocja) i ks. Grzegorz Szmit (Meksyk).

Po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy sprawozdania Administratora Prowincjalnego o sytuacji ekonomicznej Prowincji. Ks. Ekonom w swoim wystąpieniu przedstawił finanse prowincji oraz Zarządu Prowincjalnego. Następnie odniósł się do realizacji statutów, uchwał i zaleceń dotyczących spraw ekonomicznych ostatniego Zebrania Prowincjalnego. Po czym nastąpiła dyskusja.

Sesję popołudniową poprzedziliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie zajęliśmy się tematem przewodnim „Ożywiać wiarę i rozpalać miłość”. Apostołowie Chrystusa w świecie, który się zmienia. Referat pod tym tytułem przygotował i zaprezentował ks. Adrian Galbas, radca prowincjalny. Wykorzystując te treści podjęliśmy pracę w trzech zespołach. Wynikami podzieliliśmy się na plenum.

11.02.- czwartek

Dzień rozpoczęliśmy Eucharystią pod przewodnictwem ks. Jana Stawickiego, delegata z Brazylii. Dzisiaj wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Modliliśmy się za naszych chorych współbraci, współpracowników i krewnych, a przede wszystkim za delegata z Papui Nowej Gwinei, który przebywa w szpitalu w Poznaniu. W homilii celebrans mówił o znaczeniu Maryi jako Niepokalanym Poczęciu.

Sesję przedpołudniową otworzyliśmy referatem ks. Tomasza Skibińskiego, rektora WSD w Ołtarzewie na temat procedury wyborów w naszym Stowarzyszeniu. Po czym wyrażaliśmy swoje opinie na ten temat i dokonywaliśmy orientacyjnych głosowań dotyczących sposobu wyborów w naszym Stowarzyszeniu.

Po kawie przewodniczący komisji prasowej, ks. Krzysztof Marcyński, zaprezentował komunikat prasowy z naszego Zebrania. Po wysłuchaniu opinii współbraci, tekst wrócił do komisji. Następnie powróciliśmy do dyskusji nad referatem ks. Skibińskiego. Finałem sesji było wspólne zdjęcie.

Ks. dr Kazimierz Czulak SAC
Przełożony Prowincjalny Prowincji Zwiastowania PańskiegoKomisja Prasowa

Za: InfoSAC 14/02/2010 [04]