VIII Zjazd Gnieźnieński: Rodzina nadzieją Europy

100128a.png „Rodzina nadzieją Europy” – to hasło kolejnego, ósmego już Zjazdu Gnieźnieńskiego. Odbędzie się on między 12 a 14 marca 2010 r. w Gnieźnie, kolebce chrześcijaństwa w Polsce, mieście św. Wojciecha – świętego, o którym Jan Paweł II mówił jako o patronie jedności europejskiej.
Tym razem główną osią obrad zjazdu jest rodzina – podstawowe środowisko życia i kształtowania człowieka. Pragniemy pokazać, że kwestia małżeństwa i rodziny jest kluczowa dla przyszłości Europy, a właściwe myślenie o małżeństwie i rodzinie ma szerokie konsekwencje dla myślenia o Kościele, polityce, Europie.

My, Europejczycy, doświadczamy kryzysu rodziny. Kwestionowana jest sama
jej definicja jako trwałego związku mężczyzny i kobiety połączonych
miłością, którego celem jest przyjęcie na świat i wychowanie przyszłych
pokoleń. Obserwujemy rozpad tych związków, niechęć do posiadania
dzieci, coraz bardziej powszechne zjawisko życia w pojedynkę,
samotności.

Czym jest rodzina? Jaka jest jej przyszłość? – w Europie potrzeba
szerokiej debaty na ten temat. Jesteśmy przekonani, że my chrześcijanie
powinniśmy w tej debacie aktywnie uczestniczyć. Do tego jednak potrzeba
głębokiej refleksji nad nasza własną tożsamością, nad naszym własnym
rozumieniem pojęcia rodziny, jej sensu, jej celu; nad tym co nas w tym
kontekście dzieli, ale przede wszystkim – co łączy.

Do dyskusji zapraszamy wybitnych specjalistów z całego świata,
przedstawicieli Kościołów i religii, polityków, ludzi kultury i
ekonomistów. Zapraszamy liczne organizacje pozarządowe, ruchy i
wspólnoty religijne, fundacje bądź stowarzyszenia, które za cel
stawiają sobie pracę na rzecz rodziny i jej promocję. A przede
wszystkim zaproszenie kierujemy do rodzin. Mamy świadomość, że debatę o
roli rodziny w Europie rozpocząć musimy od odnowy naszych własnych
rodzin.

Rodzina w dzisiejszym świecie

Program zjazdu oparty został na trzech filarach tematycznych, realizowanych w poszczególnych dniach obrad.

Pierwszy dzień skoncentrowany będzie wokół dyskusji o wizji i
zadaniach rodziny, jaka ostro dzieli współczesny świat i Europę.
Dlatego temat „Chrześcijaństwo a rodzina” przedstawi kard. Peter Erdö,
Prymas Węgier, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Ukazana zostanie biblijna wizja rodziny, wspólna dla judaizmu i
chrześcijaństwa, co będzie następnie kontynuowane w formie debaty
międzyreligijnej z udziałem także przedstawicieli islamu.

ON – ONA i co dalej?

Drugim fundamentalnym wątkiem zjazdu będzie wspólna refleksja,
skoncentrowana wokół odpowiedzi na pytanie: jak żyć w rodzinie i jak
budować w niej relacje? Jak przeżywać miłość, aby była to droga ku
szczęściu? Każdy z nas bowiem jest powołany do miłości. Jej drogi
bywają nieraz bardzo kręte.

Znani psycholodzy, młodzi zakochani ludzie jak i małżonkowie z
wieloletnim stażem, będą dzielić się doświadczeniem jak budować miłość
na różnych etapach życia. Wspólnie poszukiwać będziemy odpowiedzi czy
np. antykoncepcja rzeczywiście buduje miłość, czy być może ją niszczy.

Jak więc mówić o miłości – nie w formie ograniczeń, zakazów i
nakazów – ale tak aby w pełni można było się realizować przez ten dar.
Jak go ocalić, żyjąc w otoczeniu „kultury seksu”, gdzie sprzedaż i
konsumpcja stawiane są na piedestale hierarchii wartości. Nawiążemy też
do „teologii ciała” Jana Pawła II, traktowanej jako jedno z
największych osiągnięć pontyfikatu, ale nawet sam Kościół ma trudności
z jej przekazywaniem.

Wiele miejsca zajmie sprawa dialogu w rodzinie i wychowania. Jak
być matką, jak być ojcem w świecie, gdzie dewaluują się wszelkie
autorytety? Czy duchowość w małżeństwie winna być realizowana razem czy
osobno, jakie jest jej znaczenie dla rodziny?

Szukać też będziemy odpowiedzi na pytanie jak realizować powołanie
do miłości, nie żyjąc w konkretnym związku czy małżeństwie. Jak na to
wezwanie odpowiedzieć będąc kapłanem, „singlem”, żyjąc w pojedynkę czy
nawet mając orientację homoseksualną?

Ważne miejsce zajmie refleksja o rodzinie, która staje wobec
szczególnych wyzwań, takich jak niepełnosprawność, wielodzietność lub
niemożność posiadania dzieci. Wreszcie co robić, gdy następuje
katastrofa, kończąca się rozpadem, gdyż taka sytuacja jest też
zadaniem, a nie tylko porażką.

Tę część zjazdu – poświeconą relacjom w rodzinie – dopełnią liczne
spotkania warsztatowe, podczas których będziemy mogli przeżywać i
rozwiązywać konkretne sytuacje w relacji z innymi czy w rodzinie.

Rodzinna czy „antyrodzinna” Europa i Polska?

Trzeci dzień zjazdu poświęcony zostanie miejscu rodziny w
społeczeństwie i państwie. Poszukiwać będziemy odpowiedzi jaka winna
być polityka na rzecz rodziny: w Europie i w Polsce? Jest to sfera
bardzo rozwinięta w większości krajów Unii Europejskiej, a u nas niemal
nie istnieje. Wydatki na politykę rodzinną w Polsce należą do
najniższych w Europie. Wspieranie rodziny w jej funkcji prokreacyjnej i
wychowawczej są najniższe w Europie. Zasiłki na dzieci są najniższe
wśród państw Unii, ale niższe także w porównaniu do Ukrainy i Rosji.

Konieczne jest zatem uruchomienie w Polsce poważnej debaty na ten
temat. Tym bardziej, że dotąd pomysły jakiegokolwiek wspierania rodziny
w jej podstawowych funkcjach, są traktowane w Polsce jako próba powrotu
do socjalizmu. Tymczasem „inwestycja w rodzinę” jest jedną z
najbardziej korzystnych długofalowych inwestycji z punktu widzenia
społeczeństwa i państwa.

Dialog ekumeniczny i międzyreligijny

Ufamy – że tradycyjnie już – zjazd „Rodzina nadzieją Europy” stanie
się ważnym miejscem dialogu ekumenicznego i między religiami.
Wychodzimy z założenia, ze kryzys rodziny jest tak silny, że aby go
przezwyciężyć, niezbędne jest wspólne działanie nie tylko
poszczególnych Kościołów, ale wręcz sojusz trzech religii
monoteistycznych, dla których – niezależnie od wszelkich różnic –
rodzina zawsze była priorytetem.

Dlatego, oprócz ekumenicznych i międzyreligijnych debat na ten
temat, ważnym wydarzeniem zjazdu będzie publiczna modlitwa
przedstawicieli trzech religii w intencji rodziny w Europie.

Debaty, świadectwa i modlitwa

To trzy elementy, na których od lat oparty jest program Zjazdu
Gnieźnieńskiego. Zjazd ten będzie nie tylko wydarzeniem, ale i ważnym
przeżyciem nie tylko dla jego uczestników lecz i mieszkańców Gniezna.

Duchowość Zjazdu to nie tylko wysłuchanie świadectw, wykładów i
debat, ale i wspólna modlitwa, śpiewy, Msza św. Wszystko w duchu
wzajemnej wymiany darów, dzielenia się. Mnogość reprezentowanych
ruchów, narodowości, wyznań i religii sprawi, że Zjazd może być także
silnym przeżyciem społecznym, poznawczym, towarzyskim. Będzie to
okazja, aby poznać inne kraje, Kościoły, a także nawiązać kontakty –
znaleźć inspirację, aby szerzyć idee zjazdu w swoich środowiskach.

Uczestnicy

Zjazd „Rodzina nadzieją Europy” nakierowany jest na liderów ponad
250 organizacji chrześcijańskich z Polski i innych krajów Europy (z
uwzględnieniem Europy środkowej i wschodniej, a w szczególności krajów
Grupy Wyszehradzkiej). Zapraszamy Austriaków, Belgów, Białorusinów,
Brytyjczyków, Czechów, Estończyków, Francuzów, Holendrów, Hiszpanów,
Litwinów, Łotyszy, Niemców, Polaków, Rosjan, Rumunów, Słowaków,
Ukraińców, Węgrów, Włochów. Przewidujemy w sumie około tysiąc
uczestników, w tym ponad 100 osób z terenów byłego ZSRR. Większość
uczestników zjazdu stanowić będą obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej.

Organizatorom zjazdu zależy, aby nie był on zamknięty wyłącznie w
obrębie krajów obecnej Unii Europejskiej, lecz aby był też ważnym
pomostem na Wschód, ułatwiającym dialog z chrześcijańskimi elitami tych
krajów.

Komisja Programowa Zjazdu

zobacz więcej: www.zjazd.eu

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.