Wręczenie Nagrody Polonijnej Towarzystwu Chrystusowemu

100402a.png Tegoroczną Nagrodę Polonijną im. Ireny i Franciszka Skowyrów Instytut
Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego przyznał Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii
Zagranicznej. Wręczenie nagrody odbyło się 24 marca w Lublinie. Nagrodę w imieniu zgromadzenia odebrał przełożony
generalny ks. Tomasz Sielicki
. Obecni byli także inni chrystusowcy:
ks. prof. Bernard Kołodziej TChr i ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor
IDE. Wcześniej nagrodę tę otrzymali już dwaj chrystusowcy: ks. Józef
Bakalarz i ks. Bernard Kołodziej.

Laudację wygłosił prof. KUL dr hab. Tomasz Panfil, dyrektor Instytutu
Polonijnego KUL zaznaczając szczególną rolę, jaką od lat odgrywa
Towarzystwo Chrystusowe ogarniając troską duszpasterską Polonię w 20
krajach świata. Ks. Generał przedstawił w swoim przemówieniu charakter
działalności Towarzystwa Chrystusowego i aktualne zadania podejmowane
zwłaszcza w Europie wobec najmłodszej emigracji.

Wręczeniu nagrody towarzyszyła II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Emigracja polska wczoraj i dziś. Duszpasterstwo polonijne”
zorganizowana przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem
Polonijnym przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w
Lublinie. O sytuacji Polaków na emigracji referaty przedstawili m.in.:
ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, o. dr Marian Brudzisz CSsR, o. dr
Szczepan T. Praśkiewicz OCD i o. dr Sławomir Brzozecki OP.

Za: www.tchr.org.