Home WiadomościArchiwum XXII Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

XXII Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Redakcja
090523a.jpg W
Rzymie od 18 maja br. trwa XXII Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży
Najświętszego Serca Jezusowego. Uroczyście kapitułę otworzył przełożony
generalny o. Ornelas Carvalho José. Ojcowie kapitulni zgromadzili się po raz pierwszy w sali obrad 18 maja
2009 o godz. 8.30. Po modlitwie i wezwaniu asystencji Ducha Świętego
rozpoczęli swoją pracę. Zgodnie z Regulaminem Kapituły, Przełożony Generalny, o. Ornelas
Carvalho José, który przewodniczy zgromadzeniu, przywitał wszystkich
uczestników. Po przedstawieniu tematu i celów obecnej Kapituły, ogłosił
formalne otwarcie XXII Kapituły Generalnej.


Szósty dzień Kapituły – 22 maja

 O godzinie 8.15 zebrani w auli plenarnej odmawiają wspólnie modlitwy poranne. Moderator, ks. Alessandro Capoferri, wprowadza w tematykę kolejnego dnia obrad.

           1. Ks. Artur Sanecki podaje zebranym informacje o mających mieć miejsce w Stadnikach święceniach diakonatu (8 współbraci) i prezbiteratu (5 współbraci)

2. Moderator przypomniał zebranym, że w niedzielę, w kaplicy kolegium święcenia diakonatu przyjmie nasz współbrat Iglesias Curo Pedro  (HI).

3. Następnie głos zabiera ks. Marek Stokłosa, który przedstawia pewne kwestie prawne odnoszące się do wyboru Przełożonego Generalnego.

Następnie dyskutowany jest punkt 130 Dyrektorium Generalnego, który traktuje o Wikariuszu Generalnym (nowym urzędzie, którego dotychczas w Zarządzie Generalnym nie było). Po dłuższej wymianie zdań i kolejnych wyjaśnieniach kwestii prawnych. Kapituła opowiedziała się za wprowadzeniem w nasze prawodawstwo punktu ustanawiającego urząd Wikariusza Generalnego.

Kapituła przyjęła, że w najbliższym sześcioleciu Rada Generalna będzie liczyła 5 członków.

Zatwierdzona została w głosowaniu zmiana numeru 130 Dyrektorium Generalnego i zmianę numeru 132 Konstytucji i dalej, zmianę numeru 132 Dyrektorium Generalnego.

4. Ks. E. Alegria, Postulator generalny przedstawił zebranym kwestię beatyfikacji Ojca Założyciela i oficjalne stanowisko zarówno Zarządu Generalnego jak i Postulatora.

5. Ks. Tulio Benini – Prowincjał IS wspomniał o niedawnej publikacji pod redakcją ks. Ledure, Antysemityzm chrześcijański? Przypadek Ojca Leona Dehona zauważając, że rzuca ona nowe światło na szeroko dyskutowaną kwestię rzekomego antysemityzmu O. Dehona.

 Piąty dzień Kapituły – 21 maja

 Ojcowie kapitulni zgromadzili się w sali obrad plenarnych o godz. 8.15. Po porannej modlitwie, moderator, brat Kozuch Raymond, rozpoczął poranną sesję informując zebranych o przypadających w tym dniu urodzinach jednego z członków Kapituły, ks. Da Silva José Armando.

1. Do stołu prezydialnego zostali poproszeni księża Gonsalves Neto Clemente, Baptista Da Silva Armando i Ramanantsoa Jerom Albert, którzy przedstawili relację o sytuacji naszego Zgromadzenia w Regionie Madagaskar.

2. Następnie miała miejsce praca w grupach poświęcona ocenie sprawozdania Ekonoma Generalnego. Oceniając sprawozdanie ojcowie kapitulni kierowali się następującymi wyznacznikami:

a) Jakie aspekty zostały w nim pominięte, a które były niedostatecznie pogłębione?

b) Jakie mamy doświadczenie i uwagi w kwestii autonomii finansowej (prow., reg., dystr.)?

c) jakie działania formacyjne (zwłaszcza w odniesieniu do młodych sercanów) należy podjąć, aby zbudować spójny model zarządzania dobrami materialnymi zgodnie z naszym sercańskim duchem?

d) jaka jest opinia Kapituły na temat propozycji przedstawionych na poprzedniej Kapitule, aby opracowywać trzyletni plan ekonomiczny i wpłacać 1% dochodów na rzecz FAG?

3. Sesja popołudniowa poświęcona była przedstawieniu relacji z pracy w grupach i dyskusji.

– w sprawozdaniu wielokrotnie zostało podkreślone, że nie wszystkie wspólnoty Zgromadzenia przesyłają kompletne sprawozdania do Ekonoma generalnego, dlatego trudno jest z całą pewnością określić faktyczny stan finansów Zgromadzenia. Wielu uczestników Kapituły pozytywnie odniosło się do propozycji organizowania kursów przygotowawczych dla ekonomów naszych wspólnot.

– ciągle istnieją trudności w dojściu do autonomii finansowej wielu naszych wspólnot, ale pocieszający jest fakt, że podejmowane są wysiłki zmierzające do lepszej organizacji i programowania w zakresie zarządzania dobrami.

– wyrażono poparcie dla propozycji przedstawionej na poprzedniej Kapitule, aby wpłacać na rzecz FAG 1% dochodów poszczególnych prowincji.

4. Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu.

5. Następnie ks. Stokłosa Marek, przedstawił propozycje zmian w naszych Konstytucjach (nr 132) i Dyrektorium Generalnym dotyczących sposobu wybierania Ekonoma Generalnego. Po wielu wyjaśnieniach i dyskusji, Kapituła zaakceptowała proponowane zmiany. Od tej pory Ekonom Generalny nie będzie wybierany przez Kapitułę, ale będzie mianowany przez Przełożonego Generalnego.

Czwarty dzień Kapituły –  21 maja

Ojcowie kapitulni zgromadzili się w sali obrad plenarnych o godz. 8.15. Po porannej modlitwie, moderator, brat Kozuch Raymond, rozpoczął poranną sesję informując zebranych o przypadających w tym dniu urodzinach jednego z członków Kapituły, ks. Da Silva José Armando.

1. Do stołu prezydialnego zostali poproszeni księża Gonsalves Neto Clemente, Baptista Da Silva Armando i Ramanantsoa Jerom Albert, którzy przedstawili relację o sytuacji naszego Zgromadzenia w Regionie Madagaskar.

2. Następnie była praca w grupach poświęcona ocenie sprawozdania Ekonoma Generalnego. Oceniając sprawozdanie ojcowie kapitulni kierowali się następującymi wyznacznikami:

a) Jakie aspekty zostały w nim pominięte, a które były niedostatecznie pogłębione ?

b) Jakie mamy doświadczenie i uwagi w kwestii autonomii finansowej (prow., reg., dystr.)?

c) jakie działania formacyjne (zwłaszcza w odniesieniu do młodych sercanów) należy podjąć, aby zbudować spójny model zarządzania dobrami materialnymi zgodnie z naszym sercańskim duchem? c) jaka jest opinia Kapituły na temat propozycji przedstawionych na poprzedniej Kapitule, aby opracowywać trzyletni plan ekonomiczny i wpłacać 1% dochodów na rzecz FAG?

3. Sesja popołudniowa poświęcona była przedstawieniu relacji z pracy w grupach i dyskusji.

– w sprawozdaniu wielokrotnie zostało podkreślone, że nie wszystkie wspólnoty Zgromadzenia przesyłają kompletne sprawozdania do Ekonoma generalnego, dlatego trudno jest z całą pewnością określić faktyczny stan finansów Zgromadzenia. Wielu uczestników Kapituły pozytywnie odniosło się do propozycji organizowania kursów przygotowawczych dla ekonomów naszych wspólnot.

– ciągle istnieją trudności w dojściu do autonomii finansowej wielu naszych wspólnot, ale pocieszający jest fakt, że podejmowane są wysiłki zmierzające do lepszej organizacji i programowania w zakresie zarządzania dobrami.

– wyrażono poparcie dla propozycji przedstawionej na poprzedniej Kapitule, aby wpłacać na rzecz FAG 1% dochodów poszczególnych prowincji.

4. Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu.

5. Następnie ks. Stokłosa Marek, przedstawił propozycje zmian w naszych Konstytucjach (nr 132) i Dyrektorium Generalnym dotyczących sposobu wybierania Ekonoma Generalnego. Po wielu wyjaśnieniach i dyskusji, Kapituła zaakceptowała proponowane zmiany. Od tej pory Ekonom Generalny nie będzie wybierany przez Kapitułę, ale będzie mianowany przez Przełożonego Generalnego.

Trzeci dzień Kapituły – 20 maja

O godzinie 8.15 ojcowie kapitulni zebrali się w sali obrad, aby rozpocząć trzeci dzień obrad. Modlitwę poranną poprowadzili współbracia z prowincji Kongijskiej. Moderator, ks. Eduardo Emilio Aguero, wprowadzając w tematykę dnia wspomniał, że jest to dzień Święta Narodowego w Kamerunie.
Zgromadzeni poprzez głosowanie przyjęli protokół z poprzedniego dnia obrad Kapituły. Następnie, Ojciec Generał odczytał listy skierowane do Kapituły przez biskupa Virginio Bressanelliego i i grupę świeckich sercanów z Brazylii.
Następnie głos zabrał Ekonom Generalny, ks. Mielgo Dominguez Aquilino, który rozpoczął prezentację sprawozdania finansowego za minione sześciolecie. Swoje wystąpienie podzielił na trzy części:
1) aspekty historyczne – spojrzenie w przeszłość;
2) aktualna sytuacja;
3) perspektywy na przyszłość.
            Całe sprawozdanie poprzedzone zostało wstępną uwagą, że obecna sytuacja ekonomiczna Zgromadzenia jest wynikiem zarówno tego, co miało miejsce w dalekiej przeszłości, jak i wydarzeń całkiem niedawnych (światowy kryzys ekonomiczny)

Spojrzenie w przeszłość

Patrząc wstecz, można zauważyć, że XVI Kapituła Generalna była przełomowym momentem w procesie dochodzenia do stabilności finansowej Zgromadzenia. Od tego jednak momentu, stopniowo, sytuacja ekonomiczna ulegała ciągłym zmianom: został sprzedane pewne nieruchomości, spadła liczba dobroczyńców, co nie pozostało bez wpływu na centralny fundusz Zgromadzenia.

Aktualna sytuacja

Polityka ekonomiczna w latach 2003-2009 kieruje się zasadą wspólnoty dóbr, planowaniem i poszanowaniem prawa. Trzeba stwierdzić, że w Zgromadzeniu istnieje duża wrażliwość na sytuację materialną biedniejszych obszarów i gotowość dzielenia się.

Spoglądając w przyszłość, zostały przedstawione pewne propozycje, które miały być przedmiotem dyskusji w grupach językowych (trzyletni plan wydatków i dochodów, wpłaty na rzecz FAG w wysokości 1%, samofinansowanie, itp.).

W części popołudniowej obrad, zgromadzenie plenarne odbyło dyskusję nad sprawozdaniem ekonomicznym. Następnie Komitet niezależnych ekspertów ekonomicznych przedstawił swoją (pozytywną) ocenę sprawozdania Ekonoma Generalnego.

Drugi Dzień Kapituły – 19 maja

Drugi dzień obrad Kapituły rozpoczął się o godz. 8.15. modlitwą poranną, której przewodniczył ks. Tullio Benini (przełożony prowincji północnej prowincji Włoskiej, IS). Następnie moderator, brat Raymond Kożuch  podał informacje dotyczące porządku dnia. Poinformował zebranych, iż został ustalony skład komitetu redakcyjnego, który przygotuje końcowy dokument XXII Kapituły Generalnej, w jego skład weszli: ks. Mpambani Zolile (AM), ks. Jon Van Den Hengel (CAN), ks. Almeida J. Carlos (BC). Zgromadzenie przez aklamacje przyjęło podany skład. Następnie moderator zaprosił zgromadzonych do wysłuchania drugiej części sprawozdania o. Generała. Wystąpienie Ojca Generała spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony zebranych, czego wyrazem były długie brawa.

Następnie, miała miejsce praca w grupach językowych. Rozpoczęła się ona o 10.30 i trwała do 12.00. Po południu od 15.30 do 17.00, kiedy to wszyscy zebrali się na posiedzenie plenarne, aby wysłuchać sprawozdań z pracy w grupach i kontynuować dyskusję.

Sprawozdania z pracy w grupach można streścić następująco:

           1. Formacja – należy być uważnym na istniejące różnice międzypokoleniowe w Zgromadzeniu, ale także na konieczność kontynuowania formacji na każdym etapie życia zakonnego. Dojrzewanie wymaga cierpliwości i czasu. Nie do przecenienia w procesie formacji jest żywy przykład życia duchowością sercańską. Trzeba jeszcze większą     uwagę zwrócić na przygotowanie wychowawców. Formacja winna uwzględniać kontekst społeczno-eklezjalny.

          2. Spadek liczby sercanów w jednych rejonach świata i jej wzrost w innych. Niektóre prowincje wydają się być skazane niemożliwy do przezwyciężenia pod tym względem kryzys. Dlaczego by jednak nie podjąć wysiłków zmierzających do ich ożywienia? Chociażby przez większą otwartość na współpracę z tymi prowincjami, które cieszą się pełną żywotnością. Należy wspomagać obecność Zgromadzenia tam, gdzie jest wielka liczba powołań (Afryka, Azja).

          3. Należy popierać współpracę pomiędzy różnymi prowincjami, dystryktami, rejonami. Jednakże taka współpraca jest rzeczywiście owocna, jeżeli nie jest tylko pomocą mającą na celu umożliwienie fizycznego przetrwania, ale sprzyja wzrostowi samodzielności.

          4. Duchowość sercańska: daje się odczuć potrzeba powrotu do duchowości – tylko dogłębne jej przeżywanie uchronić nas może od definitywnego zniknięcia.

           5. Misje: zgoda na międzynarodowe wspólnoty misyjne i na nowe inicjatywy w tym względzie. Trzeba jednak zabezpieczyć konieczne środki na takie przedsięwzięcia.

           6. Rodzina sercańska: dla niektórych samo określenie wydaje się być mało precyzyjne – inni, przeciwnie, uważają, że nie ma w tym względzie niejasności.

           7. Obecność SCJ w szkołach i na uniwersytetach: oczekuje się, że Kapituła określi precyzyjnie, na czym polega sercańskie zaangażowanie społeczne i w konsekwencji celowość i sposób zaangażowania się w tym obszarze. Być może następna Konferencja Generalna winna podjąć ten temat.

Pierwszy dzień Kapituły –  18 maja

Ojcowie kapitulni zgromadzili się po raz pierwszy w sali obrad 18 maja 2009 o godz. 8.30. Po modlitwie i wezwaniu asystencji Ducha Świętego rozpoczęli swoją pracę.

Zgodnie z Regulaminem Kapituły, Przełożony Generalny, o. Ornelas Carvalho José, który przewodniczy zgromadzeniu, przywitał wszystkich uczestników. Po przedstawieniu tematu i celów obecnej Kapituły, ogłosił formalne otwarcie XXII Kapituły Generalnej.

W chwili otwarcia Kapituły obecnych było 76 delegatów. W najbliższą środę do ich grona dołączyć ma ks. A. Panteghini, który nie mógł być obecny z powodów zdrowotnych.   Przewodniczący Kapituły przedstawił zaproszonych ekspertów i osoby, którym zostały powierzone pewne zadania „techniczne” (sekretarz, moderatorzy, protokolanci, komitet redakcyjny).

Na skrutatorów wybrani zostali: ks. Richard Prosper Nsimba Ntontelo (CO) i ks. Mathews Lalan Vadassery (IND).

Zgromadzenie zaaprobowało obecność na Kapitule osób zaproszonych a są to: ks. José Zeferino Policarpo Ferriera, ks. Marek Stoklosa, ks. Heinrich Westendorf i ks. Francisco Javer Larrea Pascal.

Moderatorami zostali wybrani: ks. Alessandro Capoferri (MZ), ks. Eduardo Emilio Aguero (AR), br. Raymond Kozuch (US).

Komisja liturgiczna składa się z trzech członków: ks. Ciro Moschetta (IM), ks. Joseph Claude Siebenaler (AG) i ks.  Ricardo  Freire de Oliveira (LU);

Komisja ekspertów do spraw finansów: ks. Giacomo Cesano (IS), br. Jorge Torres Santibanez (CH) i dr. José Maria Gutierrez (świecki Hiszpan).

Inne « urzędy » : ks. Pawel Krok (PO) (logistyka), ks. Zdzislaw Huber (FIN), ks. Pedro Iglesias    (HI) i pani  Mary GorskiBernard Rosinski (US) i ks. Yvon Mathieu (MAD) (sekretariat – tłumaczenia), pani Maria CeraoloAbbondio  Riva (IS) (różne). (USA) (biuro prasowe), ks. (Italia) (sekretarka), br.

O godz. 10.45 rozpoczęła się uroczysta Msza święta poprzedzona procesją, w czasie której śpiewano hymn do Ducha Świętego.

 O godz. 15.30 rozpoczęła się popołudniowa sesja plenarna, na której powołana została komisja do oceny sprawozdania Przełożonego Generalnego. W jej skład weszli: ks. Angelo Arrighini (IS), ks. Hamelijnk Olav (GE), ks. Hulse Paolo (BC), ks. Sanecki Artur (PO).

Następnie Ojciec Generał rozpoczął prezentację swojego sprawozdania o stanie Zgromadzenia za lata 2003-2009. Prace zakończono o 18.30.

 Ks. Zbigniew Morawiec SCJ

Za: www.sercanie.org.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda