Kieleckie spotkanie Sekretarzy i Ekonomów

Stało się już tradycją, że w Kielcach, podczas dorocznych targów SACROEXPO odbywa się spotkane sekretarzy i ekonomów Jurysdykcji zakonnych należących do KWPZM.

Tegoroczne spotkanie jest szczególnie ważne, bo ma przygotować wspónoty zakonne w Polsce do wdrożenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które – jak wiemy – zmieniło unijne rozporządzenie RODO oraz będący jego interpretacją na potrzeby Koscioła w Polsce Dekret Episkopatu Polski, powołujący Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (KIOD), którym został niedawno wybrany ks. prof. Kroczek, dotychczasowy wykładowca prawa kanonicznego na UPJPII.

Do Kielc na to spotkanie zjechało się ok. 160 przedstawicieli zakonów męskich w Polsce, nie tylko sekretarze i ekonomowie, ale także powołani już w niektórych prowincjach inspektorzy danych osobowych oraz specjaliści od ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu uczestniczy także spora grupa sióstr zakonnych.

W poniedziałek 11 czerwca spotkanie otworzył przewodniczą- cy KWPZM o. Janusz Sok CSsR. W swoim krótkim słowie nawiązał do zebrania plenarnego Episkopatu, w którym uczestniczył jako obserwator ze strony zakonów męskich. Przedstwił informację o przebiegu tego zebrania.

Po wystąpieniu przewodniczącego sekretarz gen. KWPZM o. Kazimierz Malinowski przedstawił koncepcję spotkania oraz przywitał o. prof. Wiesława Bara OFMConv, który zostal po- proszony o przedstawienie treści Dekretu Episkopatu Polski o ochronie danych osobowych w kontekście realiów życia konsekrowanego. Prelegent wykazywał że przepisy Koscioła katolickiego już od ponad 500 lat mówiły o ochronie dobrego imie- nia oraz czci i godności poszczególnych osób. Możemy więc mówic, iż już wtedy powstał system ochrony danych osobowych w Kościele. Kościół ma wiec oczywiste prawo do korzy- stania z 91 numeru RODO, które pozwala związkom wyznaniowym na opracowanie własnych zasad ochrony danych osobowych.

Prelegent wyraził przekonanie że jeśli nawet RODO jest srogin strażnikiem, to jednak strażnikiem wartości pozytywnych, czyli prawa człowieka do ochrony jego podstawowych danych, co jest ważne szczególnie w tym czasie gdy wielkie korporacje miedzynarodowe wykorzystują zdobywane przez internet dane do manipulowania różnymi sferami zycia społecznego (np. wyborami).

Po przerwie zabrał głos mec. Krzysztof Wąsowski, który z perspektywy prawnika cywilisty przedstawił trudności w interpretacji Dekretu KEP w relacji do przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, które wprowadziłą Unia Europejska. Zwrócił tez uwagę słuchaczy na te spośród nowych przepisów, które wymagają uszczegółowienia lub wyjaśnienia przez kom- petentny urząd, którym w wypadku kościelnych osób prawnych jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych (KIOD).

We wtorek dzień obrad rozpoczęliśmy w kościele św. Józefa u gościnnych Ojców Józefitów. Eucharystii przewodniczył o. Janusz Sok CSsR, przewodniczący KWPZM, a koncelebrowali z nim tegoroczni jubilaci 25-lecia kapłaństwa.

Pierwszym prelegentem wtorkowych obrad był ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, przewodniczący komisji, która redagował Dekret Episkopatu o ochronie danych osobowych. Przedstawił on kościelną legislację w świetle przepisów unijnych i państwo- wych. Wskazał także na bardzo konkretne sytuacje w których trzeba zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia w traktowaniu danych osobych, które przetwarzamy, lub w których posiada- niu jesteśmy. Mottem wystąpienia prof. Mazurkiewicza – było stwierdzenie, iż nie powinnismy się bać nowych przepisów.

Druga wtorkowa prelegentka – s. dr Katarzyna Wiecek FMA, prawnik z sekretariatu Episkopatu Polski, przedstawiła prezentację zawierającą praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowa- nia dekretu KEP o ochronie danych osobowych w instytucjach kościelnych, szczególnie w parafiach.

Natomiast o. dr Piotr Skonieczny OP wyjaśniał różne watpliwości prawne, dotyczące stosowania Dekretu KEP w odnie- sieniu do zakonnych osób prawnych (prowincji i domów za- konnych) przygotował także wzory dokumentów służące ochronie danych osobowych w instytucjach zakonnych.

W kolejnych prezentacjach przedstawiciele Państwowego Urzędu Danych Osobowych (PUODO) omówią relacje między prawem wewnętrznym Koscioła, przepisami RODO oraz instytucjami państwowymi, których zadaniem jest ochrona danych. Podobną problematykę przedstawi Główny Inspektor Pracy min. Wiesław Łyszczek.

Na zakończenie wtorkowych obrad o. Grzegorz Filipiuk OFM- Cap będzie mówił o funkcjonowaniu tajnych archiwów kościelnych.

We środę głównym wydarzenim będzie spotkanie z ks. prof. Piotrem Kroczkiem, Kościelnym Inspektorem Dabncy, który podczas ostatniego zebrania KEP zostaw wybrany na 4-letnią kadencję. Omowi on zasady funkcjonowania urzędu, który tworzy oraz kwestie współpracy z zakonnymi osobami praw- nymi.

Motywem wyboru Kielc na międzyzakonne spotkanie są doroczne targi SACROEXPO, których XIX edycja rozpoczęła sięw poniedziałek 11 czerwca. Targi rozrastają się imponująco i w tym roku gromadzą wystawców nie tylko z Polski ale z 19 różnych krajów, stając się w ten sposób jednym z dwóch naj- ważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Tegoroczne targi otworzył abp Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Białostocki.

Red.