Home WiadomościZ kraju Pożegnania: Ks. Wojciech Kowalski SDS

Pożegnania: Ks. Wojciech Kowalski SDS

Redakcja

Wspólnota salwatoriańska dziękuje Miłosiernemu Bogu za dar życia Śp. Ks. Wojciecha Kowalskiego. Odszedł do Pana w: 74 roku życia, 49 roku kapłaństwa i 57 roku życia zakonnego.

Ks. Wojciech Kowalski urodził się dnia 29 stycznia 1944 roku w miejscowości Siedlce koło Kielc. Wychował się wraz z bratem i siostrą w rodzinie Jana i Stanisławy. Sakrament chrztu otrzymał dnia 13 lutego 1944 roku, w rodzinnej parafii w Łukowej. W latach 1951-1958 uczęszczał do szkoły podstawowej w Siedlcach. W 1958 roku rozpoczął naukę w Małym Seminarium Księży Salwatorianów w Dobroszycach. Dnia 11 czerwca 1958 roku przyjął sakrament bierzmowania w rodzinnej parafii w Łukowej, z rąk bpa Jana Jaroszewicza.

Po dwóch latach edukacji podjął decyzję o wstąpieniu do nowicjatu salwatorianów w Bagnie, co miało miejsce dnia 14 sierpnia 1960 roku. Przyjął imię zakonne Tarsycjusz. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1961 roku w Bagnie. Następnie, po uzupełnieniu nauki w zakresie szkoły średniej, w latach 1961-1968 był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Wieczystą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1965 roku w Bagnie. Święcenia diakonatu otrzymał, przez posługę bpa Pawła Latuska, w katedrze wrocławskiej w dniu 21 czerwca 1968 roku. Po zakończeniu studiów seminaryjnych, dnia 14 czerwca 1969 roku w Mikołowie, przyjął święcenia prezbiteratu z rąk bpa Herberta Bednorza.

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Wojciecha był dom zakonny w Nałęczowie, gdzie od dnia 1 września 1969 roku zamieszkał i podjął obowiązki wikariusza oraz katechety w parafii pw. św. Jana Chrzciciela. W dniu 5 kwietnia 1970 roku ks. Wojciech Kowalski złożył podanie z prośbą o skierowanie go na studia biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i otrzymał na to zgodę. Od dnia 1 września 1971 roku został przeniesiony do konwiktu studentów w Lublinie i w latach 1971-1975 zgłębiał tajniki Biblii. Dnia 26 listopada 1973 roku, uzyskał tytuł magistra nauk biblijnych. W liście z dnia 13 listopada 1973 roku jego promotor ks. dr Stanisław Łach z KUL wyraził nadzieję, że przełożeni pozwolą jego utalentowanemu studentowi kontynuować edukację zwieńczoną doktoratem. Wychodząc naprzeciw ambitnym planom ks. Wojciecha skierowano go od dnia 1 czerwca 1975 roku do domu zakonnego w Nałęczowie. Tam powierzono mu urząd wicesuperiora oraz obowiązki wykładowcy Pisma św. w WSD Salwatorianów w Bagnie. W latach 1975-1978 kontynuował również studia doktoranckie na KUL oraz udzielał się jako rekolekcjonista. W tym czasie złożył podanie do prowincjała wyrażając gotowość wyjazdu na misje do Brazylii. W związku z zaawansowanym przewodem doktorskim plany te zostały przesunięte na przyszłość. Uwieńczeniem studiów na KUL była obrona rozprawy doktorskiej pt. „Bojaźń Boża w świetle psalmów”, która odbyła się w dniu 24 stycznia 1978 roku. Następnym miejscem posługi duszpasterskiej i naukowej ks. Wojciecha była Trzebnica. Tamże, w latach 1978-1979, podejmował obowiązki prefekta i katechety klas licealnych oraz kontynuował wykłady w WSD Salwatorianów w Bagnie. Nie wygasł w nim wówczas zapał misyjny, dlatego dnia 8 stycznia, 26 sierpnia oraz 9 września 1978 roku ponownie złożył podania o pozwolenie na wyjazd do Tanzanii. W okresie od października 1978 roku do czerwca 1979 roku został mianowany okręgowym referentem Ośrodka Powołań Salwatorianów w Trzebnicy. Dnia 25 czerwca 1979 roku opuścił Trzebnicę i udał się do Warszawy na kurs przygotowujący do misji w Afryce. Następnie w latach 1979-1980 przebywał w Londynie, gdzie uczestniczył w kursie języka angielskiego.

Kolejnym etapem posługi ks. Wojciecha była Tanzania. Dotarł tam w dniu 5 lipca 1980 roku. Na Czarnym Lądzie rozpoczął od intensywnego kursu języka swahili w Musomie Makoko (od 15 sierpnia do 5 grudnia 1980 roku). W latach 1981-1987 był wykładowcą Pisma św. w międzydiecezjalnym seminarium duchownym St. Karol Lwanga w Dar es Salaam. Równocześnie pełnił urząd superiora wspólnoty w Dar es Salaam (1985-1987) oraz tymczasowego proboszcza w parafii St. Maurus w Dar es Salaam Kurasini (od 1 listopada 1987 r. do 31 grudnia 1987 r.). Kolejną placówką misyjną ks. Wojciecha była wspólnota w Masasi, gdzie w latach 1988-1993 pełnił urząd superiora, magistra nowicjatu oraz wykładowcy Pisma św. Wówczas posługiwał również kilka miesięcy jako wikariusz w parafii w Makulani (od 17 stycznia do 31 lipca 1991 r.). W latach 1993-2000 przebywał w Morogoro. Podejmował tam obowiązki wykładowcy dyscyplin biblijnych, bibliotekarza oraz pełnił urząd dziekana wydziału Salvatorian Major Seminary w Morogoro. Wszystkie te urzędy i obowiązki związane z pracą naukową umiejętnie łączył z posługą duszpasterską.

Po 20 latach ofiarnej posługi misyjnej i naukowej w Tanzanii ks. Wojciech zwrócił się do prowincjała z prośbą o możliwość powrotu do apostolatów rodzimej prowincji. Został skierowany do wspólnoty w Elizabeth w USA, gdzie w latach 2000-2003 podejmował obowiązki wikariusza miejscowej parafii. Wychodząc naprzeciw potrzebom, ks. Wojciech Kowalski ponownie wyjechał, w lutym 2003 roku, do Morogoro, aby przez dwa lata pełnić obowiązki wykładowcy Pisma św. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tanzanii. Po dwóch latach powrócił do USA i został skierowany do wspólnoty w Merrillville. Z dniem 12 października 2005 roku, objął urząd proboszcza w Moosupe (Connecticut), który pełnił w latach 2005-2008. Kolejnym etapem działalności apostolskiej ks. Kowalskiego stała się, od dnia 5 listopada 2008 roku, Szkocja. Podjął tam obowiązki wikariusza w parafii pw. NMP z Lourdes w Dunfermline, w Archidiecezji Edynburskiej. Na mocy dekretu z dnia 24 stycznia 2009 roku, został mianowany ekonomem nowo erygowanej wspólnoty w Kirkcaldy w Szkocji. Od dnia 4 września 2010 roku pełnił urząd proboszcza w parafii pw. Piusa X w Kirckaldy i parafii pw. Św. Nianana w Cardenden. Dnia 23 sierpnia 2011 roku, w kościele pw. św. Piusa X w Kirkcaldy świętowano złoty jubileusz profesji zakonnej ks. Wojciecha Kowalskiego. Uroczystość zorganizowała miejscowa rada parafialna. We Mszy św. uczestniczyli liczni goście. Dnia 29 maja 2012 roku ks. Wojciech został ponownie mianowany ekonomem salwatoriańskiej fundacji szkockiej. Funkcję te pełnił do 2017 roku.

Na mocy dekretu, z dnia 19 września 2017 roku, został przeniesiony do wspólnoty w Piastowie. Podjął tam funkcję pomocy duszpasterskiej przy parafii pw. św. Michała Archanioła. We wspólnocie piastowskiej pełnił także urząd konsultora i wicesuperiora. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia aktywnie posługiwał w duszpasterstwie miejscowej parafii. Ks. Wojciech Kowalski zostanie zapamiętany przez wielu współbraci jako ofiarny, pobożny i gorliwy salwatorianin, który umiejętnie potrafił łączyć powołanie misyjne z działalnością naukowo-dydaktyczną.

Zmarł nagle dnia 20 czerwca 2018 roku w domu zakonnym w Piastowie. Odszedł do Pana w: 74 roku życia, 49 roku kapłaństwa i 57 roku życia zakonnego. Jego pogrzeb odbędzie się dnia 25 czerwca br. o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej k. Kielc.

Za: www.sds.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda