Redemptoryści: Zjazd Prowincji w Krakowie

Zgodnie z planem w dniach od 8 do 10 kwietnia 2013 roku odbyło się, drugie po Toruniu, spotkanie Współbraci naszej Prowincji. Miejscem spotkania był nasz dom rekolekcyjny. Ogółem wzięło w nim udział 35 Ojców i Braci. Rozpoczęło się modlitwą do Ducha Świętego i powitaniem uczestników. Pierwszym prelegentem był O. Prowincjał, który zgodne z programem podjął tematykę: Nasza Prowincja dzisiaj i jutro. Nakreślił realny obraz naszej Prowincji, przedstawiając jej osiągnięcia, prace, nowe inicjatywy, jednym słowem ogrom dobra, które się dzieje tak w samej Prowincji, jak również w Wiceprowincjach i Regii. Wskazał także na niedomogi, słabe strony i niebezpieczeństwa. Ujął zwłaszcza te ostatnie pięknym językiem z całą delikatnością, ale realnie. Na koniec sformułował cztery pytania obejmujące cały dotychczasowy Plan Pastoralny Prowincji, aby w czterech grupach dać możliwość dyskusji, a zwłaszcza wypowiedzenia się i zasugerowania nowych inicjatyw czy potrzeb, jakie widzą Współbracia na jutro naszej Prowincji. Po zebraniu się ponownie na plenum, moderatorzy grup przedstawili owoce dyskusji, które były bardzo interesujące i staną się pomocą dla Zarządu oraz wypracowania nowego Planu Pastoralnego.

Wieczorem celebrowano Eucharystię pod przewodnictwem O. Prowincjała, który wygłosił homilię, tematyka której skoncentrowana była na Chrystusie Zmartwychwstałym, pierwszym budowniczym wspólnoty apostolskiej.

W drugim dniu pierwszą konferencję wygłosił O. Marek Saj, w której ukazał odnowione prawodawstwo karne względem niektórych nadużyć w Kościele, zwłaszcza które w 2010 roku zarezerwowała sobie Kongregacja Nauki Wiary. Po niej było wiele pytań i na ssali dyskusja plenarna.

Eucharystii przewodniczył O. Piotr Chyła Wikariusz Prowincjała. Tematyka homilii dotykała budowania prawdziwej wspólnoty uczniów Pańskich na fundamencie pierwszej Wspólnoty Kościoła.

Drugą konferencję w godzinach popołudniowych wygłosił O. Paweł Drobot, na temat: Redemptoryści i Nowa Ewangelizacja. Po niej także nastąpił podział na grupy, które dyskutowały i podsuwały inicjatywy skoncentrowane wokół wskazanej problematyki: Wyzwania stojące przed redemptorystami w Polsce. Owoce grupowych spotkań były zadawalające i można było zauważyć wiele ciekawych i inspirujących spostrzeżeń.

Wieczorem odbyło się łącznie z kolacją braterskie spotkanie.

W trzecim dniu, jak zwykle rozpoczęliśmy od Jutrzni z medytacją, którą przeprowadził O. Jahannes Römelt, konsultor Konferencji Redemptorystów Europy. Następnie On też wygłosił referat pt: Konferencja Redemptorystów Europy i nasze zaangażowanie. Po niej to odbyła się ciekawa i ubogacająca dyskusja plenarna. Przeciągała się, ale jak to zaznaczył O. Prowincjał, jest to nasza specjalność prowadzenia rozmów niedokończonych. Prelegent wyraził szczere zadowolenia z dopowiedzeń i dyskusji.

Na zakończenie zabrał głos O. Prowincjał i dokonał krótkiego, ale jakże błyskotliwego podsumowania, wreszcie podziękował wszystkim za udział, także domowi krawskiemu za gościnę. Wydaje się, że atmosfera była dobra, warto więc w dalszym ciągu kontynuować takie, czy tym podobne spotkania, gdyż one wnoszą nową i głębszą świadomość i upodmiatawiają wielu współbraci.

O. Kazimierz Fryzeł CSsR

Za: www.redemptor.pl