Home WiadomościZ kraju Wielki finał II edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego poświęconego bł. Bolesławie Lament

Wielki finał II edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego poświęconego bł. Bolesławie Lament

Redakcja

bł. Bogusława Lament, obraz Z. Kotyłło„Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny prowadź nas” – Pod takim zawołaniem 22 maja 2016r. w kościele Świętego Wojciecha w Nidzicy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i dyplomów laureatom drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego o Błogosławionej Bolesławie Lament.

Uroczystość miała szczególny charakter, jako że zbiegła się z mijającą w tym roku 70-tą rocznicą powrotu do domu Ojca bł. Bolesławy oraz 25 – tą rocznicą Jej beatyfikacji.

Organizatorzy konkursu – Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zadbali o prawidłowy przebieg zadań konkursowych zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i merytorycznym. Do współpracy w realizację konkursu włączyli się: Parafia Świętego Wojciecha w Nidzicy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie.

Drugą edycję konkursu o zasięgu międzynarodowym swoim patronatem objęli: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Wydawnictwo WAM w Krakowie, Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny, Nasz Dziennik, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Miasta i Gminy w Nidzicy, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” – Oddział w Chicago.

Głównym celem konkursu było wzbogacenie wiedzy o bł. Bolesławie Lament wyniesionej do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II, propagowanie Jej misji we współczesnej rzeczywistości oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

„Idea konkursu – jak stwierdziła Pani Bożena Szczurek Doradca Metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – wpisała się w tradycję organizatorów, gdyż konkurs odbył się już po raz siódmy, a po raz drugi na skalę międzynarodową”.

Konkurs miał charakter otwarty oraz jednoetapowy. Trwał od 15 września 2015r. do 1 marca 2016 r. i obejmował pięć grup wiekowych: I grupa – od 6 do 8 lat, II grupa – od 9 do 11 lat, III grupa – od 12 do 14 lat, IV grupa – od 15 do 17 lat, V grupa– powyżej 17 lat.

Kategorie prac konkursowych zostały podzielone na dwie formy: plastyczną (rysunek, malarstwo, plakat, kolaż, komiks) oraz literacką (wiersz, modlitwa, wywiad, opowiadanie). Prace miały być związane z dowolnie wybranymi wydarzeniami z życia i działalności bł. Bolesławy.

Ilość i różnorodność nadesłanych prac – 886 plastycznych i 234 literackich z 243 placówek oświatowych i od osób indywidualnych – jest dowodem na to, że konkurs spotkał się z żywym zainteresowaniem szerokiego grona osób w całej Polsce i poza jej granicami (w Kazachstanie, Kenii i USA), w efekcie czego powstały piękne i wartościowe wytwory, zarówno w kategorii plastycznej jak i literackiej.

19 marca 2016 r. Jury w dziewięcioosobowym składzie dokonało oceny prac i wyłoniło laureatów, przyznając w poszczególnych kategoriach łącznie 32 miejsca i 54 wyróżnienia.

Przy ocenie prac plastycznych Komisja Konkursowa brała pod uwagę: oryginalność pomysłu i ciekawe ujęcie pracy, zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, współczesne spojrzenie na rozważaną tematykę, wkład pracy własnej i czytelność przekazu.

W przypadku prac literackich została dokonana ocena pod względem własnych refleksji i wrażliwości duchowej autora, współczesnego spojrzenia na rozważaną tematykę, znajomości postaci bł. Bolesławy Lament, właściwej formy wypowiedzi i poprawności językowej.

Komisja Konkursowa „miała duży dylemat w wyselekcjonowaniu najlepszych prac, ponieważ bardzo wiele z nich reprezentowało wysoki poziom artystyczny, zaskakiwało pomysłowością oraz świadczyło o dużym zaangażowaniu, bogatej duchowości i refleksyjności autorów, a także o wnikliwej znajomości tematu. Niestety reguły konkursu nakładają na jurorów ograniczenia w kwestii przyznania nagród i wyróżnień. Chcielibyśmy, aby mimo to, każdy, kto przystąpił do konkursu, poświęcił swój czas i włożył serce w przygotowanie swojej pracy, czuł się zauważony i doceniony” – powiedziała Pani Anna Paszkowska przewodnicząca Jury.

Uroczysta gala rozpoczęła się programem artystycznym pt. Bł. Bolesławo prowadź nas, obejmującym recytację wytypowanych utworów literackich nadesłanych na tegoroczny konkurs, do których tło stanowiła tematycznie korespondująca prezentacja multimedialna, przygotowana z wybranych plastycznych prac konkursowych z lat 2010-2016. Wiersze recytowała młodzież z Gimnazjum Nr 3 w Nidzicy należąca do Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez nauczycielkę języka polskiego – Panią Elżbietę Skwarską.

Z jaką uwagą i przejęciem był odbierany przygotowany program, niech świadczą słowa rodziców nagrodzonej laureatki z Białegostoku: „Łzy wzruszenia zakręciły się nam w oczach gdy młodzież recytowała napisaną przez naszą córkę litanię i mogliśmy obserwować zilustrowane każde wezwanie”.

Bezpośrednio po programie wierni zgromadzeni w kościele uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem księdza Prałata Tadeusza Lewdarowicza Proboszcza Parafii w intencji nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz o Boże błogosławieństwo dla uczestników konkursu i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się i włączyli w wypełnienie zadań związanych z realizacją konkursu.

Uroczystości towarzyszyła przyciągająca wzrok wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac, umiejscowiona w bocznym wejściu kościoła.

Przed błogosławieństwem końcowym słowa podziękowań złożyła Przewielebna Matka Weronika Bożena Mackiewicz Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny:

„W imieniu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny wyrażam wielką radość i wdzięczność, że Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy pod kierunkiem naszej Siostry Haliny Grygo podjął się organizacji konkursu o bł. Bolesławie. Serdecznie dziękuję Szanownemu Panu Arturowi Pacuszka, Dyrektorowi Szkoły, za chętne wspieranie tej inicjatywy i pomoc w jej organizacji.

Z całego serca dziękuję wszystkim Drogim Nauczycielom, Wychowawcom, Katechetom, Rodzicom i Opiekunom, którzy zachęcili swoich wychowanków i współpracowali z uczestnikami konkursu.

Szczególne podziękowanie należy się młodzieży i dzieciom. Dziękujemy więc wszystkim autorom prac, od tych najmłodszych do najstarszych. Gratulujemy im odwagi! Bez nich nie byłoby radości dnia dzisiejszego.

Słowa gorącej wdzięczności kieruję do Księdza Proboszcza tej parafii, który od siedmiu lat z wielką życzliwością i otwartością przyjmuje nas z racji tej uroczystości.

Z radością dziękuję Instytucjom, Władzom Województwa, Miasta, Powiatu i Gminy za objęcie patronatu nad konkursem.

Serdecznie dziękuję bardzo licznym Sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla zwycięzców konkursu. Nie sposób tutaj wymienić każdego darczyńcę, ale chcę zaznaczyć, że wszyscy, którzy – na miarę własnych możliwości – włożyli swój wkład materialny przyczyniając się w ten sposób do realizacji chwalebnego dzieła, jakim jest propagowanie misji bł. Bolesławy i rozpowszechnianie wiedzy o Jej postaci, mają niewątpliwą zasługę, za którą składam wielkie Bóg zapłać!

Dziękuję tym wszystkim, którzy w sposób bezinteresowny ofiarowali swój czas i włożyli wielki trud w dokonanie oceny prac oraz przygotowanie programu artystycznego. Dziękuję za przygotowanie oprawy muzycznej podczas dzisiejszej liturgii oraz poczęstunku, który będzie miał miejsce zaraz po zakończeniu uroczystości.

Dziękuję wszystkim obecnym w tej świątyni, a szczególnie tym, którzy przybyli z najbardziej odległych miejscowości: z Ornontowic, Kielc, Łowicza, Białegostoku, Gdyni, Torunia, Kwidzyna, Elbląga, Kąt.

Laureatom konkursu składam od całego naszego Zgromadzenia najserdeczniejsze gratulacje! Kochani, po waszych pracach widać, że konkurs ten był okazją do ujawnienia się i do rozwoju waszych zdolności artystycznych”.

Przełożona Generalna swoją wypowiedź dopełniła słowami: „Konkurs jest dobrą okazją do poznawania życia i misji bł. Bolesławy, do zaprzyjaźniania się z Nią i naśladowania Jej w codziennym życiu. Niech więc bł. Matka Bolesława pomaga nam wszystkim i naszym rodzinom żyć na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Zachęcam do udziału w kolejnych edycjach konkursu”.

Swoje uznanie dla idei konkursu wyraził Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko– Mazurskiego Pan Patryk Kozłowski, który odczytał także list od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego z gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej pracy dla laureatów konkursu:

„Młodym laureatom konkursu gratuluję sukcesu oraz życzę ciekawości, otwartości na różnorodną wiedzę i jak najlepszych ocen, a przede wszystkim przekonania, że warto dobrze się uczyć, a także sprawdzać swoje talenty i umiejętności podczas konkursów, bo wiedza połączona z pasją pozwala spełniać swoje marzenia”.

Wyrazy aprobaty dla inicjatywy organizatorów oraz gratulacje i słowa uznania dla laureatów i uczestników konkursu przekazał Kurator Oświaty w Olsztynie Pan Krzysztof Nowacki, którego list odczytała Pani Barbara Antczak Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki w Olsztynie:

„Gratuluję dużego zainteresowania, z jakim spotkała się Państwa inicjatywa wśród dzieci i młodzieży. Imponująca liczba prac konkursowych dowodzi nie tylko artystycznej aktywności młodych twórców, ale przede wszystkim ich zainteresowania osobą bł. Bolesławy będącej przykładem do naśladowania w codziennym życiu. Dzieło bł. Bolesławy Lament w kontekście konkursu odczytujemy jako zatem niewyczerpane źródło inspiracji i refleksji. Wyrażam przekonanie, że udział w konkursie był dla jego uczestników bogatym doświadczeniem”.

Następnie swoje refleksje wyraził Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy, Pan Artur Pacuszka, który odnosząc się do misji bł. Bolesławy zaznaczył, że przemianę otaczającej rzeczywistości należy rozpocząć od przemiany własnego wnętrza. Po przedstawieniu swoich rozważań odczytał przesłany na ręce S. Haliny Grygo list Pani Iwony Arent Poseł na Sejm RP, która z wyrazami szacunku, w ciepłych słowach akcentowała przesłanie konkursu:

„Rozpowszechnianie wiedzy religijnej w różnych formach, w tym konkursach jest bardzo ważne szczególnie dziś – w czasie gdy wiara często przedstawiana jest w mediach jako coś zbędnego, a wręcz przeszkadzającego w życiu człowieka. Tym większe pragnę złożyć wyrazy uznania i gratulacje dla Organizatorów w związku z sukcesem, jaki odniósł II Międzynarodowy Konkurs Plastyczno – Literacki „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas”. Dziękuję też za wielomiesięczny trud, jaki włożyliście w organizację i przeprowadzenie konkursu. Jest to bardzo ważna inicjatywa i z przyjemnością oczekuję jej dalszej kontynuacji.

Gratulacje i podziękowania należą się też nagrodzonym, jak i wszystkim uczestnikom. Wasz liczny udział w konkursie pokazuje, że wiara jest ważna dla wielu Polaków. Dzięki Wam postać bł. Bolesławy Lament została przybliżona wielu osobom”.

Ceremonię swoją obecnością uhonorowali przedstawiciele lokalnych władz: Pan Lech Brzozowski Wicestarosta Powiatu Nidzica, Pan Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Pan Leszek Śpiewak Wiceburmistrz Nidzicy.

W uroczystości udział wzięły: Siostra Imelda Deptuła Ekonomka Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz Siostry Misjonarki Świętej Rodziny z Mławy i Nidzicy.

Po zakończeniu Eucharystii przy śpiewie scholi parafialnej osoby obecne w świątyni mogły oddać cześć bł. Bolesławie poprzez ucałowanie Jej relikwii.

I oto nadszedł radosny moment wręczania nagród i dyplomów laureatom konkursu, ich opiekunom i nagrodzonym szkołom. Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów w odświętnej atmosferze wspólnie z Władzami Województwa, Miasta, Powiatu i Gminy dokonały: Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz katechetka Pani Joanna Komorowska i S. Halina Grygo MSF.

Wyczytani laureaci, reprezentujący różne grupy wiekowe, z uśmiechem na twarzy odbierali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, wśród których znalazły się m.in.: sprzęt elektroniczny, książki, albumy i różnego rodzaju gadżety. Zwycięzcy przyjmowali gratulacje i słowa uznania połączone z aplauzem obecnych na ceremonii osób.

Przyznawane nagrody były przyczyną zasłużonej dumy i dały wiele zadowolenia osobom uhonorowanym, ponieważ – jak stwierdziła katechetka z Kąt, Pani Zofia Mechacka – „Nie dość, że było ich wiele, to bardzo trafiły w potrzeby uczniów”.

Dla wielu uczestników udział w konkursie był szczególnym doświadczeniem związanym z zapoznaniem się z postacią bł. Bolesławy: „Przygotowanie do konkursu – jak napisała Karolina Brydak z Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie – było dla mnie wyjątkowym spotkaniem z bł. Bolesławą. Nie znałam jej, ale podążając za jej życiorysem odkrywałam wspaniałą osobowość. Bardzo cieszę się, że Pan Bóg tak pokierował moją ścieżką, że mogłam w małym stopniu zbliżyć się i poznać tę piękną postać. W konkursie uczestniczyłam głównie dlatego, że chciałam, aby kult tak wielkiej osoby – polskiej kobiety – był rozprzestrzeniany na cały świat. Mam nadzieję, że dzięki tak wysokiej randze tego konkursu, moje marzenia spełnią się i nie tylko Polska, ale cały świat będzie sławił jej imię. Uważam, że dla nas Polaków to prawdziwa duma i zaszczyt mieć kogoś takiego w naszym poczcie świętych i błogosławionych osób. Zdobyć wyróżnienie to dla mnie coś niezwykłego. To niesamowity zaszczyt i przyjemność. W tej wyjątkowej chwili składam podziękowanie za otrzymane wyróżnienie”.

Punktem kończącym uroczystość było wykonanie grupowego zdjęcia, po czym zaproszeni goście, laureaci wraz z opiekunami i rodzicami oraz organizatorzy konkursu spotkali się na poczęstunku.

Wspólne spotkanie przy stole pozwoliło przybyłym gościom na podzielenie się swoimi doznaniami i spostrzeżeniami:„Okazało się, że obok nas siedziała para z Opolszczyzny, naprzeciwko rodzina z województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i śląskiego. Wszyscy byli zachwyceni organizacją i pozytywnie zaskoczeni poziomem konkursu” – powiedzieli rodzice jednej z uczestniczek z Białegostoku.

SGH

I m. - Halina Gnat, Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Elbląg, op. Ewa Bednarska- Siwilewicz I m. - Partycja Dominowska, Gimnazjum Nr 18 w Częstochowie, op. Anna Langier I m. - Zuzanna Kowalik, Pijarska Szkoła Podstawowa w Łowiczu, op. O. Dariusz Lorenc I m.- Anna Kotyczka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowicach, op. Agnieszka Gorzawska I m.- Nikola Wołynkiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 1, Końskie, op. Wiesława Węglińska II m. - Aneta Brzozowicz &#8211_ Sykuła, Zespół Szkół Usługowych w Gdyni II m. - Mateusz Lasek, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku, op. Małgorzata Mokrzycka II m. - Renata Warych, Zespół Szkół Technicznych w Turku, op. Teresa Piąstka II m. - Weronika Sińska, Zespół Szkół Nr 4 w Jaworznie, op. Daniel Tarasek III m. - Aleksandra Łamejko, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy, op. Grażyna Bieniek III m. - Julia Florkowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie, op. Magdalena Palińska III m. - Katarzyna Burda, Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce, op. Maciej Matoga III m. - Katarzyna Mrożek, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, op. Maria Mrożek III m. - Maria Szczepańska, Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Elbląg III m. - WERONIKA ŁABANOWSKA, SZĄBRUK III m. Celina Michalak, Zespół Szkół w Jedwabnie, op. Bożena Drelich III m. Dominika Woźniak, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy, op. Barbara Sosnowska III m. Hanna Krasula, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, op. ks. Maciej Bartnikowski III m.- Zuzanna Kirkicka, Szkoła Akademii Języka Polskiego, Manchester, NJ, USA, op. Marta KirkickaWYRÓŻNIENIE - Adam Sowiński, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olsztynie, op. Małgorzata Kuczma WYRÓŻNIENIE - Adrian Płusa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 w Kielcach, op. Dawid Łabuz WYRÓŻNIENIE - Agata Misiak, Szkoła Podstawowa Nr 52 w Warszawie, op. Ewa Dudek WYRÓŻNIENIE - Aleksandra Szczerba, ZP Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych, Cudzynowice, op. Jolanta Nocoń WYRÓŻNIENIE - Anna Kowalczuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu WYRÓŻNIENIE - Anna Pepłowska, Przedszkole przy Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy, op. Grażyna Bieniek WYRÓŻNIENIE - Anna Starczyk, Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 5 w Radomsku, op. Anna Droś WYRÓŻNIENIE - Faustyna Krawiel, Zespół Szkół w Kuźnicy, op. Marta Krawel WYRÓŻNIENIE - Igor Pacuszka, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NIDZICY WYRÓŻNIENIE - Jan Słomkowski SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NIDZICY WYRÓŻNIENIE - Julia Szczepańska, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, op. ks. Maciej Bartnikowski WYRÓŻNIENIE - Karolina Kozieł, Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej, op. Piotr Pieczątkiewicz WYRÓŻNIENIE - Katarzyna Rypa, I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, op. s. Krystyna Niewińska WYRÓŻNIENIE - Klaudia Maks, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy, op. Janina Sobuń WYRÓŻNIENIE - KLAUDIA OGONOWSKA, LIDZBARK WARMIŃSKI

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda