XXIII Kapituła Prowincjalna Sióstr Pallotynek

7 października 2017 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, rozpoczęła się w Warszawie XXIII Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.

Tematem przewodnim są słowa z Ewangelii św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15). Pallotynka – misjonarka Ewangelii. 

W obradach uczestniczy dwadzieścia jeden sióstr, w tym Zarząd Prowincjalny oraz Przełożona Delegatury w Kamerunie, czternaście delegatek z Polski, Kamerunu i Ukrainy. Przełożoną Generalną reprezentuje s. Anna Małdrzykowska, radna generalna.

Oficjalnego otwarcia Kapituły dokonała s. Mirosława Włodarczyk, przełożona prowincjalna, następnie s. Anna Małdrzykowska odczytała przesłanie s. Izabeli Świerad, przełożonej generalnej.

Mszę Świętą na rozpoczęcie Kapituły sprawował Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki. W homilii, odwołując się do Evangelii Gaudium Papieża Franciszka, podkreślił znaczenie radości wynikającej z doświadczenia prawdy i piękna, co ostatecznie oznacza spotkanie żyjącego Chrystusa. Po Eucharystii Ksiądz Arcybiskup wygłosił konferencję na temat: Charyzmat i misyjność pallotyńska. Postawa osób konsekrowanych wobec wyzwań misyjnych naszych czasów.

Niedziela była dla uczestniczek Kapituły dniem duchowego przygotowania, które poprowadził ks. dr Sławomir Radulski SAC. Od poniedziałku rozpoczęły się obrady plenarne, które potrwają do 15 października.

Dziękujemy za duchowe wsparcie i polecamy się dalszej modlitwie.

Uczestniczki Kapituły

Za: InfoSAX 10/10/2017 [28]