Papieskie przemówienie do kenijskich władz

Kenia 2015Ogromny, zarówno ludzki, jak i materialny potencjał Kenii, a także wielka odpowiedzialność tych, którzy tym potencjałem zarządzają – to główny temat papieskiego przemówienia do kenijskich władz. W pierwszych słowach Franciszek podziękował Afryce za gorące przyjęcie, a także zapewnił, że sam bardzo pragnie spotkać się z Kenijczykami.

„Kenia jest państwem młodym i żywotnym, ma głęboko zróżnicowane społeczeństwo i odgrywa znaczącą rolę w tym regionie. Pod wieloma względami wasze doświadczenie w kształtowaniu demokracji podziela wiele innych krajów afrykańskich. Także i one, podobnie jak Kenia, pragną budować na solidnych fundamentach wzajemnego szacunku, dialogu i współpracy społeczeństwo wieloetniczne, które byłoby prawdziwie zgodne, sprawiedliwe oraz integrujące. Jesteście także narodem ludzi młodych. Pragnę w tych dniach spotkać się z wieloma z nich, rozmawiać z nimi, aby ich wesprzeć w ich nadziejach i aspiracjach na przyszłość. Młodzież jest najcenniejszym bogactwem każdego narodu. Troska o nią, inwestowanie w nią i podanie pomocnej ręki to najlepszy sposób, w jaki możemy zapewnić jej przyszłość godną mądrości i wartości duchowych drogich jej przodkom; wartości, które stanowią istotę i duszę narodu” – powiedział Papież.

Franciszek wspomniał z kolei o wielkim bogactwie naturalnym tego kraju. Jest to zarówno piękno tamtejszej przyrody, jak i wielkie złoża surowców naturalnych. Kenijczycy cenią ten dany im przez Boga dar i potrafią się o niego zatroszczyć – mówił Papież.

„Poważny kryzys ekologiczny zagrażający naszemu światu wymaga coraz większej wrażliwości na relacje między ludźmi a przyrodą. Naszym obowiązkiem jest przekazanie przyszłym pokoleniom nieskażonego piękna przyrody oraz sprawiedliwe zarządzanie darami, jakie otrzymaliśmy. Wartości te są głęboko zakorzenione w duszy afrykańskiej. W świecie, który nadal wyzyskuje nasz wspólny dom, zamiast go chronić, muszą one inspirować wysiłki rządzących na rzecz promowania odpowiedzialnych modeli rozwoju gospodarczego” – zaznaczył Papież.

Franciszek wskazał też na inny problem kenijskiego społeczeństwa, jakim jest budowanie sprawiedliwego i uczciwego porządku społecznego.

„Dopóki nasze społeczeństwa doświadczają podziałów, czy to etnicznych, czy też religijnych albo ekonomicznych, dopóty wszyscy ludzie dobrej woli są wezwani do pracy na rzecz pojednania i pokoju, przebaczenia i uzdrowienia ran. W dziele budowania solidnego ładu demokratycznego, umacniania spójności i integracji, tolerancji i szacunku dla innych, głównym celem musi być dążenie do dobra wspólnego. Doświadczenie pokazuje, że przemoc, konflikt i terroryzm karmią się strachem, nieufnością i rozpaczą, rodzącymi się z ubóstwa i frustracji. W ostatecznym rozrachunku walkę z tymi wrogami pokoju i dobrobytu muszą prowadzić mężczyźni i kobiety, którzy nieustraszenie wierzą, dając o tym konsekwentne świadectwo, w wielkie wartości duchowe i polityczne, które zainspirowały zrodzenie się narodu” – powiedział Franciszek.

W tym kontekście Ojciec Święty wskazał na zadania tych, którzy kierują życiem politycznym, kulturalnym i gospodarczym. „Jest to wielka odpowiedzialność, prawdziwe powołanie w służbie całego narodu kenijskiego” – podkreślił Papież.

„Ewangelia mówi nam, że od tych, którym wiele dano, wiele wymagać się będzie (por. Łk 12,48). W tym duchu zachęcam was do uczciwego i przejrzystego działania na rzecz dobra wspólnego oraz do promowania ducha solidarności na każdym szczeblu społeczeństwa. Proszę was szczególnie, byście okazali autentyczną troskę o potrzeby ubogich, o aspiracje młodych i o sprawiedliwy podział zasobów naturalnych i ludzkich, jakimi Stwórca obdarzył wasz kraj. Zapewniam was, że wspólnota katolicka podejmuje stałe wysiłki poprzez swe dzieła edukacyjne i charytatywne, aby wnosić swój specyficzny wkład w tych dziedzinach” – powiedział Papież.

kb/ rv

Za: Radio Watykańskie.