Audiencja ogólna: nowy cykl katechez o miłosierdziu w Biblii

RVBóg jest wielki i potężny, ale swą wielkość i moc wyraża w miłości do nas małych – mówił Papież na audiencji ogólnej. Dziś rozpoczął nowy cykl katechez o miłosierdziu w perspektywie biblijnej, w oparciu o to, co sam Bóg objawia nam w swym słowie. Franciszek wyszedł od Starego Testamentu, od tego, co Bóg powiedział o sobie Mojżeszowi.

„W Piśmie Świętym Pan przedstawiony jest jako «Bóg miłosierny». Jest to Jego imię, poprzez które, że tak powiem, objawia nam On swoje oblicze i serce. On sam, jak mówi Księga Wyjścia, objawiając się Mojżeszowi definiuje siebie w następujący sposób: «Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (34,6). Także w innych tekstach odnajdujemy tę formułę, z pewnymi modyfikacjami, ale zawsze kładzie się nacisk na miłosierdzie i miłość Boga, który niestrudzenie przebacza (por. Rdz 4,2; Jl 2,13; Ps 86,15; 103,8; 145,8; Ne 9,17)” – powiedział Papież.

Franciszek omówił pokrótce każdy z tych biblijnych atrybutów Boga, począwszy od miłosierdzia.

„Pan jest «miłosierny». Słowo to przywołuje postawę czułej troski, jaką matka otacza swoje dziecko. Rzeczywiście hebrajski termin użyty w Biblii przywodzi na myśl wnętrzności czy też łono matki. Dlatego sugeruje obraz Boga, który się wzrusza i okazuje nam swoje uczucia jak matka, kiedy bierze w ramiona swoje dziecko, pragnąc jedynie kochać je, chronić, pomagać mu, gotowa oddać dla niego wszystko, nawet siebie samą. Taki obraz sugeruje nam ten termin. Jest to zatem miłość, którą można określić, w dobrym sensie, jako poruszającą do głębi” – powiedział Franciszek.

Dalej Papież mówił o litości Boga. Oznacza ona gotowość do udzielenia łaski, współczucie, pochylanie się nad tym, kto jest słaby i ubogi, otwartość, wyrozumiałość i przebaczenie. Wyjaśniając tę postawę, Franciszek odwołał się do ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym.

„Jest jak ojciec z przypowieści przytoczonej w Ewangelii Łukasza (por. Łk 15,11-32): ojciec, który nie zamyka się w rozżaleniu z powodu tego, że młodszy syn go porzucił, lecz przeciwnie, stale na niego czeka – on go wszak zrodził! – a następnie wybiega mu na spotkanie i obejmuje go, nie pozwala mu nawet dokończyć wyznania winy, jakby chciał mu zamknąć usta – tak wielka jest miłość i radość z tego, że go odnalazł. A potem idzie zawołać starszego syna, który jest oburzony i nie chce się cieszyć – syna, który zawsze był w domu, ale żyjąc bardziej jak sługa niż jak syn. Jednak także i nad nim pochyla się ojciec, zaprasza go, by wszedł, stara się otworzyć jego serce na miłość, aby nikt nie był wykluczony ze święta miłosierdzia. Miłosierdzie jest bowiem świętem” – powiedział Papież.

Mówiąc z kolei o tym, że Pan Bóg jest nieskory do gniewu, Franciszek zauważył, iż dosłownie oznacza to, że Bóg ma szeroki oddech wielkoduszności i zdolność do znoszenia. Bóg potrafi czekać, Jego czas nie jest naznaczony niecierpliwością człowieka. Jest On jak mądry rolnik, który potrafi oczekiwać, zostawia czas, aby dobre ziarno wzrosło, pomimo chwastów.

„A wreszcie Pan ogłasza się «bogatym w łaskę i wierność». Jakże piękna jest ta definicja Boga! Jest w niej wszystko. Ponieważ Bóg jest wielki i potężny, ale ta wielkość i moc ukazują się w miłości względem nas, tak małych, tak niezdolnych. Użyte tutaj słowo „miłość” wskazuje na uczucie, łaskę, dobroć. Nie jest to miłość z seriali telewizyjnych. Ta miłość robi pierwszy krok, nie zależy od ludzkich zasług, ale wypływa z ogromnej bezinteresowności. Jest to Boża troskliwość, której nic nie może powstrzymać, nawet grzech, bo potrafi ona przejść ponad grzechem, pokonać zło i wybaczyć je” – powiedział Papież.

Na zakończenie Franciszek podkreślił, że Pan Bóg jest wierny w swym miłosierdziu. Przypomina o tym św. Paweł, mówiąc, że kiedy my jesteśmy niewierni względem Boga, to On nadal dochowuje wierności, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Dlatego też na Bogu zawsze można polegać. Papież wyjaśnił to w słowie do Polaków.

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, Bóg miłosierny jest całkowicie i zawsze godny zaufania. Taka jest pewność naszej wiary. Podczas tego Jubileuszu Miłosierdzia powierzmy Mu się, a doświadczymy radości bycia kochanymi przez Boga, który jest «miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność». Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!” – powiedział Papież.

kb/ rv

Więcej na: Radio Watykańskie