Dar odpustów na Rok Życia Konsekrowanego

Na prośbę prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braz de Aviz Penitencjaria Apostolska w dniu 23 listopada ogłosiła odpusty udzielone przez Ojca Świętego Franciszka członkom instytutów życia konsekrowanego oraz innym wiernym z okazji rozpoczętego 30 listopada br. Roku Życia Konsekrowanego. Jest to odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), który można ofiarować za zmarłych w czyśćcu aż do 2 lutego 2016 r., tj. do zakończenia Roku Życia Konsekrowanego.

Uzyskać go mogą wszyscy, którzy w Rzymie pobożnie uczestniczyć będą w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach z okazji tego roku oraz przynajmniej przez odpowiedni okres czasu pobożnie rozważą prawdy wiary, co powinno być zakończone Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary w jakiejkolwiek uznanej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Można taki odpust otrzymać także w swoich diecezjach, gdy bierze się udział w dniach poświęconych życiu konsekrowanemu oraz w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z racji Roku Życia Konsekrowanego. Następną możliwością jest pobożnie nawiedzenie katedry lub inne świętego miejsca wyznaczonego za zgodą ordynariusza miejsca, lub jakiegoś kościoła klasztornego albo kaplicy klasztoru klauzurowego. Należy tam publicznie odmówić Liturgię Godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu „oddać się pobożnym rozważaniom”, które także powinny być zakończone Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary oraz modlitwą do Matki Bożej.

Penitencjaria podaje dalej, że członkowie instytutów życia konsekrowanego, którzy z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny nie są w stanie odwiedzić owych miejsc, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli po spełnienia warunków zwyczajnych odpustu, dokonają „duchowego nawiedzenia albo ofiarują przez Maryję cierpienia własnego życia Bogu Miłosiernemu, dołączywszy wsponiane modlitwy”.

Dekret kończy się zachętą, by spowiednicy, a szczególnie kapłani instytutów życia konsekrowanego, chętnie sprawowali sakrament pokuty oraz często udzielali Komunii Świętej chorym.  oprac. mm

Oto treść dekretu po łacinie oraz jego tłumaczenie na język polski:

PAENITENTIARIA APOSTOLICA

URBIS ET ORBIS

DECRETUM

Statuitur requisitum opus ad Indulgentiarum donum totum
per vitae consecratae Annum consequendum.

Cum autem ab hac Apostolica Paenitentiaria Em.mus Cardinalis Praefectus Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae nuper postulaverit ut rite determinaretur requisitum opus ad consequendum Indulgentiarum donum, quod Sanctissimus Pater Franciscus, occasione instantis vitae consecratae Anni, largiri intendit ad religiosa renovanda Instituta, semper in maximam erga fundationis charisma fidelitatem et, in universo orbe, christifidelibus ad felicem praebendam occasionem roborandi Fidem, Spem et Caritatem, in communione Sanctae Ecclesiae, de specialissimo Romani Pontificis mandato, eadem Apostolica Paenitentiaria plenariam libenter concedit Indulgentiam,suetis sub condicionibus (sacramentali confessione, eucharistica communione et oratione ad mentem Summi Pontificis) omnibus et singulis sodalibus Institutorum vitae consecratae aliisque piis fidelibus vere paenitentibus atque caritate compulsis, a die Dominica prima Adventus vertentis anni usque ad diem II Februarii MMXVI, quo vitae consecratae Annus sollemniter claudetur, lucrandam, quam etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicare possint:

a) in Urbe, quoties internationalibus conventibus et celebrationibus in apposito kalendario Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae determinatis, pie interfuerint, et per saltem per congruum temporis spatium piis vacaverint considerationibus, concludendis Oratione Dominica, Fidei Professione qualibet legitima formula, piisque invocationibus Beatissimae Virginis Mariae;

b) in omnibus Ecclesiis particularibus, quoties, Dioecesanis diebus vitae consecratae dicatis et in Dioecesanis celebrationibus pro vitae consecratae Anno indictis, cathedrale templum, aliamve sacram aedem de loci Ordinario consensu designandam, vel aliquam conventualem ecclesiam seu Monasterii claustralis oratorium pie inviserint et ibi Liturgiam Horarum publice recitaverint vel saltem per congruum temporis spatium piis vacaverint considerationibus, concludendis Oratione Dominica, Fidei Professione qualibet legitima formula, piisque invocationibus Beatissimae Virginis Mariae.

Institutorum vitae consecratae sodales qui, propter infirmitatem aliasve graves causas impediantur quominus illa sacella visitare possint, plenariam consequi valebunt Indulgentiam, si, concepta detestatione cuiuscumque peccati, et intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, spiritalem desiderio cordis visitationem peregerint et aegritudines vel incommoda propriae vitae Misericordi Deo per Mariam obtulerint, additis precibus ut supra.

Quo igitur accessus, ad divinam veniam per Ecclesiae claves consequendam, facilior pro pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria enixe rogat ut canonici paenitentiarii, capitulares, Institutorum vitae consecratae presbyteri aliique opportunis facultatibus ad confessiones excipiendas praediti, prompto et generoso animo celebrationi Paenitentiae sese praebeant ac S. Communionem infirmis saepe ministrent.

Praesenti totum per spatium vitae consecratae Anni valituro. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXIII mensis Novembris, in sollemnitate D. N. Christi Universorum Regis, anno Dominicae Incarnationis MMXIV.

Maurus S. R. E. Card. Piacenza
Paenitentiarius Maior


Christophorus Nykiel
Regens


 

PENITETCJARIA APOSTOLSKA

URBIS ET ORBIS

DEKRET

o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów

w ciągu Roku Życia Konsekrowanego.

Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru Odpustów, którego Ojciec Święty Franciszek z okazji nadchodzącego Roku życia konsekrowanego zamierzył udzielić dla odnowy Instytutów zakonnych w duchu zawsze najwyższej wierności charyzmatowi założyciela, a wiernym na całym świecie dać błogosławioną okazję dla umocnienia Wiary, Nadziei i Miłości w jedności z Kościołem Rzymskim, ze specjalnego polecenia Biskupa Rzymskiego  Penitencjaria Apostolska chętnie udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wszystkim i poszczególnym członkom Instytutów Życia Konsekrowanego oraz innym pobożnym wiernym prawdziwie skruszonym i  kierującym się miłością, który można uzyskać od pierwszej niedzieli Adwentu tego roku aż do dnia 02 lutego 2016, w którym rok życia konsekrowanego zostanie uroczyście zamknięty, a który mogą także ofiarować, na sposób wstawienniczy, za dusze wiernych zatrzymane  w czyśćcu:

a) w Rzymie – ilekroć pobożnie uczestniczyć będą w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się  pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny;

b) każdorazowo we wszystkich Kościołach partykularnych, w dniach diecezjalnych poświęconych życiu konsekrowanemu oraz w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z racji Roku życia konsekrowanego, a także gdy pobożnie nawiedzą katedrę lub inne święte miejsce wyznaczone za zgodą ordynariusza miejsca, lub jakiś kościół klasztorny albo kaplicę klasztoru klauzurowego i tam publicznie odmówią Liturgię godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się  pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Członkowie instytutów życia konsekrowanego, którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn nie są w stanie odwiedzić owych kaplic, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe, przez pragnienie serca dokonają duchowego nawiedzenia albo ofiarują przez Maryję cierpienia własnego życia Miłosiernemu Bogu, dołączywszy modlitwy jak powyżej.

Zatem aby, ze względu na miłość pasterską, ułatwić przez władzę kluczy  Kościoła dostęp do osiągnięcia Bożego przebaczenia, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby kanonicy penitencjarni, kapitulni, kapłani Instytutów życia konsekrowanego a także inni, którzy posiadają odpowiednią władzę do udzielania sakramentu pokuty, ochoczo i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często udzielali Komunii Świętej chorym.

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres Roku Życia Konsekrowanego.

Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 23 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, roku 2014 od Wcielenia Pańskiego.

 

Maurus Kard. Piacenza

Penitencjariusz Większy

 Ks. Krzysztof Nykiel

Regens

Tłumaczenie O. Krzysztof Kościelniak OFMConv

Za: Redakcja.