Kapituła Generalna Sióstr Elżbietanek

matka-generalnaW dniach 3-27 października 2016 w Rzymie ma miejsce XXV zwyczajna Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety W obradach biorą udział delegatki z 9 prowincji i 3 regionów, a także obserwatorki z krajów, w których prowadzona jest działalność naszego Zgromadzenia. Łączna liczba uczestniczek wynosi 55 sióstr.

Głównym celem Kapituły jest wybór przełożonej generalnej i jej rady, a także podjęcie dogłębnej refleksji nad minionym sześcioleciem oraz wyznaczenie kierunku działania na przyszłość dla właściwego rozwoju Zgromadzenia. Siostry Kapitulantki z okazji obrad otrzymały od Ojca św. Franciszka apostolskie błogosławieństwo, które w imieniu Jego Świątobliwości przekazał sekretarz stanu Ksiądz Kardynał Pietro Parolin. Jego Świątobliwość Papież Franciszek przesyła Siostrom Kapitulantkom serdeczne życzenia i modli się o światło i dary Ducha Świętego dla owocnych obrad Kapituły. Ojciec św. ma nadzieję, że to ważne spotkanie odnowi zobowiązanie Sióstr do świętości
i wierności ideałom życia konsekrowanego, do jeszcze większego poświęcenia się sprawom Ewangelii i Kościoła, dając pierwszeństwo posłudze ubogim, szczególnie na geograficznych i egzystencjalnych peryferiach świata w całkowitej wierności charyzmatowi Założycielek, które z żywej łączności z Jezusem czerpały siły, aby z miłością pielęgnować w ubogich i chorych cierpiące członki Chrystusa.”

Tematem XXV Kapituły Generalnej jest hasło: „Panie przymnóż nam wiary (por. Łk 17,5). Wiara fundamentem życia i posłannictwa Sióstr św. Elżbiety”. Jego Eminencja Kardynał Stanisław Ryłko podczas Eucharystii rozpoczynającej obrady podkreślił, że Kapituła Generalna jest czasem szczególnego działania Ducha Świętego, który pomaga na nowo odkryć istotę życia konsekrowanego i pogłębić charyzmat Zgromadzenia. Kapituła to również czas zastanawiania się nad tym, jak ożywić swoją wiarę, umocnić nadzieję, rozpalić miłość i jednoczyć wszystkich
w Chrystusie.

Dnia 6 października odbyły się wybory przełożonej generalnej Zgromadzenia, którym przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski. Na kolejne sześciolecie przełożona generalną została wybrana Matka M. Samuela Werbińska. Następnego dnia dokonano wyboru sióstr radnych generalnych: I Radna Generalna- Siostra Wikaria M. Rafaela Fischabach (Prowincja Niemiecka), II Radna Generalna Siostra.M. Paula Zaborowska (Prowincja Katowicka), III Radna Generalna Siostra M. Weronika Tomczyk (Prowincja Wrocławska), IV Radna Generalna Siostra M. Patrycja Sobinek (Region Brazylia).

Siostry uczestniczyły w audiencji generalnej papieża Franciszka, w katechezie skierowanej do wszystkich wiernych Ojciec św. powiedział m.in. Uczynki miłosierdzia rozbudzają w nas potrzebę i zdolność do czynienia wiary żywą i czynną przez miłość. Jestem przekonany, że przez te proste codzienne czynności możemy dokonać prawdziwej rewolucji kulturowej, tak jak to było w przeszłości. Jeśli każdy z nas codziennie uczyni jeden z nich, będzie to rewolucja w świecie, ale każdy!”. Witając Uczestniczki kapituły powiedział „Witam Siostry Elżbietanki przebywające tutaj z okazji kapituły generalnej i życzę, aby charyzmat założycielski był na nowo odkryty
w perspektywie Bożego Miłosierdzia.”

Siostry Kapitulantki w czasie trwających obrad mają okazję przyjrzeć się z bliska osiągnięciom dokonanym w Zgromadzeniu w ciągu ostatnich sześciu lat i w wyniku dogłębnej analizy Kapituła wysunie odpowiednie wnioski dla dobra całego Zgromadzenia. Pozytywne wydarzenia są dla wszystkich sióstr powodem radości i wyzwalają nowy zapał na przyszłość.

Podczas prac kapitulnych należy przyjrzeć się również trudnym sprawom, jakich w minionym okresie doświadczyło nasze Zgromadzenie. Jednym z ważnych problemów, które wymagają intensywnego przemyślenia jest sprawa dotycząca malejącej liczby powołań, zwiększającej się ilości starszych sióstr, odejść sióstr z naszych elżbietańskich szeregów oraz konieczność zamykania dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie.

Ważnym zadaniem dla obecnej Kapituły Generalnej jest dokładne przeanalizowanie
i zweryfikowanie niektórych artykułów Konstytucji i Dyrektorium naszego Zgromadzenia. Ze względu na powstałe w Zgromadzeniu Regiony i zmieniające się realia w świecie konieczne jest, aby w naszych normach zakonnych dokonać pewnych zmian.

Aktualnie Zgromadzenie liczy ok. 1300 sióstr, które prowadzą działalność charytatywno-apostolską w 19 krajach: Brazylii, Boliwii, Danii, Gruzji, Kazachstanie, Litwie, Niemczech, Norwegii, Paragwaju, Tanzanii, Polsce, Republice Czeskiej, Rosji, Szwecji, Włoszech, Węgrach, Ukrainie, Autonomii Palestyńskiej i Izraelu.

Zgodnie z otrzymanym od Boga charyzmatem siostry podejmują następującą posługę: sprawują opiekę nad ludźmi chorymi i potrzebującymi w ich własnych mieszkaniach, domach opieki, szpitalach, zakładach opiekuńczo- leczniczych; ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych; prowadzą przedszkola; katechizują dzieci, młodzież i dorosłych; służą w parafiach; angażują się na rzecz więźniów, bezdomnych, imigrantów, chorych i umierających w hospicjach; włączają się w ruch obrony życia poczętego, otaczają opieką samotne matki oraz włączają się w inne posługi zgodnie z potrzebami miejscowej ludności. Niezastąpioną rolę w realizacji charyzmatu zgodnie z uchowością naszego Zgromadzenia spełniają osoby świeckie zrzeszone przy naszej elżbietańskiej rodzinie jako Wspólnota Apostolska św. Elżbiety.

W dniu 27.10.2016 r. Kapituła Generalna zakończy swoje obrady. Wszystkie plany
i nowe wyzwania podjęte podczas Kapituły Generalnej zawierzone zostaną Bożej Opatrzności, Duchowi Świętemu, opiece Matki Bożej Miłosierdzia oraz wstawiennictwu naszych świętych Patronów i Matek Założycielek. Pomimo różnorodnych problemów ufamy, że z Bożą pomocą nadal będziemy rozwijać charyzmat naszego Zgromadzenia
i dziedzictwo naszych Matek Założycielek.

Siostra M. Anna Kołodziejczyk