Home WiadomościZe Świata Pallotyni – Wybrzeże Kości Słoniowej: Wieści z Delegatury Matki Bożej Pokoju

Pallotyni – Wybrzeże Kości Słoniowej: Wieści z Delegatury Matki Bożej Pokoju

Redakcja

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy,

Psalmie 99 czytamy: Służcie Panu z weselem! Służyć to uczyć się być użytecznymi dla innych, myśleć o ich potrzebach, czynić życie i drogę, która ich prowadzi do nieba, przyjemnymi.

Temat obecnego roku duszpasterskiego jest następujący: „Aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał”. Duch Święty uczynił apostołów świadkami i prorokami, podsycając ich do tego, by przekazywali innym swoje doświadczenie Jezusa i swoją nadzieję. Otwórzmy drzwi Chrystusowi w każdym miejscu gdzie się znajdujemy. Razem zanośmy spojrzenie, ręka w rękę budujmy naszą Delegaturę.

Jezus Chrystus potrzebuje ciebie. Bądźmy posłańcami Ewangelii i zmieniajmy świat zgodnie z wartościami Ewangelii. Wszyscy razem jesteśmy wezwani do tego, by zmieniać i odnawiać nasz świat, aby życie przejawiało się w swojej pełni i aby urzeczywistniały się słowa Jezusa: „Przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości”.

My wszyscy, księża, diakoni, bracia, seminarzyści, świeccy, jesteśmy wezwani do wspólnego działania, byśmy stawali się budowniczymi nowego braterstwa, gdzie zapanują miłość, sprawiedliwość i pokój Pański. Otwórzmy się na Ewangelię, na życie z Jezusem Chrystusem w naszych wspólnotach, naszych miejscach pracy duszpasterskiej: to misja, którą powierzył nam nasz święty założyciel Wincenty Pallotti.

Razem bądźmy świadkami Jezusa Chrystusa. Razem ewangelizujmy, poprzez działania, gesty, zachowania, a będziemy mogli powiedzieć w prawdzie: „każdy człowiek jest moim bratem”. Dla nas, pallotynów, naszym wielkim wyzwaniem będzie zawsze żyć w zgodzie z obietnicami naszych przyrzeczeń.

Błogosławiony papież Jan Paweł II przypomina nam: „Głoście Chrystusa słowem, głoście Go konkretnymi gestami solidarności, sprawiajcie, by Jego miłość do ludzi była widoczna, stawając w pierwszym rzędzie, z Kościołem i w Kościele na froncie miłości”. Jezus Chrystus posyła nas dzisiaj do ludzi. My wszyscy jesteśmy apostołami; to, co robimy słowem i czynem, to Ewangelia, którą wciąż się pisze.

Panie, nasz Boże, uczyń nas swoimi sługami, swoimi świadkami. Upewniaj nas w swojej miłości i obecności Ducha, abyśmy śmiało służyli Ewangelii. Prosimy o to Ciebie, który panujesz z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen!

Odnowienie pallotyńskiej konsekracji

Z radością wspominamy miesiąc wrzesień 2012 r, który w Delegaturze Matki Bożej Pokoju na Wybrzeżu Kości Słoniowej, obfitował w niezapomniane wydarzenia. W niedzielę 9 września, seminarzyści Guy Modeste Sompougdou i Arsène Aymard Tano, w czasie Mszy św. o godzinie 9.00, po raz drugi odnowili swoją konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, po pierwszej profesji, która miała miejsce w 2010 r. Profesi cieszą się z kolejnego etapu na drodze do kapłaństwa. Tego świętego aktu dokonano uroczyście w obecności ks. Adama Pacuły SAC, przełożonego Delegatury Matki Bożej Pokoju, brata Zbigniewa Kłosa SAC i księdza Nicolasa z diecezji Katiola oraz znacznej liczby wiernych przybyłych na niedzielną Mszę św.

Ksiądz Delegat w swoim kazaniu wyraził uznanie za codzienne wysiłki i wyrzeczenia młodych profesów, którzy starają się autentycznie podążać za Chrystusem ze wszystkich sił, pod wpływem Ducha Świętego wbrew złu, które drąży nasze społeczeństwo i dotyka współczesnego życia na wszystkich płaszczyznach. Ich życie nie jest ucieczką od świata, ale obecnością, która szuka radykalnej przemiany człowieka według ewangelicznych przykazań. Dla profesów ten krok jest powodem do radości, ponieważ widać jak jednocześnie wypełnia się wola Boża w nas i nasze pragnienie ideału.

Odnowienie konsekracji poprzedziły rekolekcje, które odbyły się w centrum Chappoulie w Abidżanie w dniach od 1 do 6 września. Głosił je ks. Janvier Gasore SAC, a tematem były pallotyńskie przyrzeczenia. Było to ważny czas chłonięcia i dekodowania typowo pallotyńskich przyrzeczeń, tj. wytrwałości, ducha posługi i wspólnoty dóbr.

Podczas tej samej Mszy św., Constant DOHO został oficjalnie i uroczyście przyjęty do rocznego postulatu. Była to dla niego ważna chwila, kiedy powiedział „tak” Panu i Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Na jego twarzy oraz w przyjmującej go wspólnocie malowała się duchowa radość. Kandydatowi towarzyszyła delegacja rodziny, która pragnie wspierać entuzjazm wiary swojego syna.

Dokonał aktu przyrzeczenia Brat obiecał, że będzie w szczególny sposób przeżywać ten czas rozpoznania, który rozpoczyna się prepostulatem, a będzie się dokonywał w parafii Matki Bożej Morza w Grand-Béréby. Jako znak pallotyńskiej przynależności otrzymał medalion z wizerunkiem św. Wincentego Pallottiego.

W czwartek 13 września Delegatura z dumą powitała diakona Francka Allatina, członka Delegatury powracającego z Rwandy, gdzie po okresie pogłębienia formacji otrzymał święcenia diakonatu z rąk nuncjusza apostolskiego w Rwandzie, w parafii św. Wincentego Pallottiego w Kigali. Zanim wyjedzie do wspólnot pallotyńskich w Grand-Béréby i Yamoussoukro na czas swojego diakonatu, pozostanie we wspólnocie w Yopougon. Wspólnota parafialna cieszy się widząc, jak rodzina pallotyńska się powiększa, i nieustannie dziękuje Bogu za te cuda.

We wtorek 18 września, współbracia Pascal Habineza i Télesphore Niyitegeka, palltyńscy seminarzyści z Regii Świętej Rodziny w Rwandzie-Kongu, wylądowali w Abidżanie, aby tam rozpocząć studia teologiczne w Centrum Formacji Misyjnej w Abidżanie (CFMA), z dwoma współbraćmi z Delegatury. Chwilowo seminarzyści pozostaną we wspólnocie w Yopougon. Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek 24 września Mszą św. na otwarcie. Współbraci dobrze przyjęto i szybko zintegrowali się ze wspólnotą.

Wszystkie działania, które prowadzimy w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, to nasze apostolstwo, które pozwala nam podtrzywać Jego misję i pozostawać w ten sposób Jego uczniami. Niech Jego imię będzie pochwalone na wieki, a nas wszystkich niech obdarza łaskami jubileuszu kanonizacji naszego świętego Założyciela.

Guy Modeste Sompougdou
Pallotyński Seminarzysta

Rozpoczęcie roku akademickiego 2012-2013

Psalmista obwieszcza nam: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie” (Ps 126).

Centrum Formacji Misyjnej w Abidżanie (CFMA) przystąpiło do oficjalnego otwarcia roku akademickiego 2012/2013 zaczynając od uroczystej Mszy św., w poniedziałek 24 września 2012 r. Liturgii przewodniczył Jean Salomon Lezoutie, biskup pomocniczy diecezji Yopougon. W tej pięknej uroczystości wzięli udział superiorzy różnych wspólnot związanych z CFMA, m.in. ksiądz Adam Pacuła SAC, superior Pallotynów na Wybrzeżu Kości Słoniowej i wikariusz episkopalny Yopougon, przełożony całego grona profesorskiego, oraz oczywiście studentów rozpoczynających naukę. Obecni byli goście: proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela, w której mieści się CFMA, oraz przedstawiciele władz zwyczajowych wioski Andokoi Kouté, na terenie której znajduje się CFMA.

W czasie uroczystości kilka osób zabroło głos. Szczególnie ważne i budujące dla nas były wypowiedzi biskupa Jeana Salomona Lezoutie, księdza Edoha Bedjry, rektora CFMA i przedstawiciela studentów. Biskup Jean Salomon Lezoutie zachęcał nas nieustannie w swojej homilii do formacji i nauki, abyśmy byli światłem świata, prawdziwym światłem, które nie oślepia ludzi, ale im oświetla świat, by prowadziło chrześcijański lud dobrymi ścieżkami, w poszukiwaniu zbawienia. Prosił więc Pana Jezusa, światło świata, by nam błogosławił w tym rozpoczynającym się roku akademickim. Zwracając się w szczególny sposób do studentów seminarzystów, zalecił i zachęcił nas, byśmy brali za wzór św. Tomasza z Akwinu, człowieka nauki, który potrafił połączyć pracę intelektualną i kontemplację, abyśmy my również prawdziwie wielbili Boga w prawdzie i duchu.

Rektor CFMA zaprosił nas, abyśmy jako studenci teologii godzili wiarę i rozum; abyśmy byli ludźmi nauki, czerpiącymi z wiary pewność i światło. Na zakończenie swojego wystąpienia, rektor zaprosił studentów, by byli prawdziwymi misjonarzami i posłańcami Boga, którzy zrozumieli przesłanie, że są posłańcami do całego świata. Przedstawiciel studentów podkreślił

w swojej przemowie, że misja studentów teologii bierze swoje źródło w Bogu i w Nim znajduje swoje dopełnienie, w imię naszej miłości do Boga, która sprawia, że staramy się pojąć Go w tym „Laboratorium teologicznym” CFMA. A więc zgłębianie teologii oznacza misję budzącą w nas to właściwe pytanie: „Jaka teologia jest potrzebna dla naszej Afryki dzisiaj?”. Będziemy się starali na nie odpowiedzieć w czasie kursów teologii.

Uroczystość rozpoczęcia roku akdemickiego 2012/2013 zakończyła się poczęstunkiem i spotkaniem ze znajomymi studentami oraz nawiązaniem nowych kontaktów. Po Mszy św. na rozpoczęcie roku akdemickiego odbyły się dwie sesje inauguracyjne roku akademickiego 2012/2013.

W nowym roku akademickim 2012/2013 witamy braci Arsène’a Aymarda Tano, Guy Modeste Sompougdou, Pascala Habinezę i Télesphore’a Niyitegekę, studentów, pallotyńskich seminarzystów na pierwszym roku teologii w CFMA. Niech Bóg udziela nam łask i nam błogosławi na tym etapie naszej formacji, a nasz ojciec Wincenty Pallotti modli się za nas.

Arsène Aymard Tano
Pallotyński Seminarzysta

Srebrny jubileusz br. Zbigniewa Kłosa SAC

W niedzielę 30 września 2012 r., w parafii Świętego Zbawiciela Miłosiernego

w Yopougon, brat Zbigniew Kłos SAC obchodził srebrny jubileusz swojej konsekracji zakonnej. Z tej okazji wspólnota pallotyńska Delegatury Matki Bożej Pokoju na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz chrześcijanie z parafii Świętego Zbawiciela Miłosiernego zorganizowali uroczystość, która na długo pozostanie bratu Zbigniewowi w pamięci.

Uroczystość 25-lecia konsekracji zakonnej odbyła się w obecności JE Jeana Salomona LEZOUTIE, biskupa pomocniczego diecezji Yopougon, który przewodniczył celebracji eucharystycznej, licznie zgromadzonych parafian, przyjaciół i współbraci.

To była piękna i radosna uroczystość. Wspólnota parafialna Świętego Zbawiciela Miłosiernego, z proboszczem księdzem Adamem Pacułą SAC na czele, wyraziła wdzięczność Panu oraz bratu Jubilatowi. Zabierając głos, ksiądz proboszcz powiedział:

Pozwólcie, że zabiorę głos w imieniu mojego przełożonego w Polsce, wielebnego księdza Józefa Lasaka SAC.

Zebraliśmy się w ten błogosławiony dzień, żeby dziękować Bogu za 25 lat życia zakonnego brata Zbigniewa Kłosa SAC, w roku, w którym wielka pallotyńska rodzina na całym świecie przygotowuje się do obchodów 50-rocznicy kanonizacji naszego założyciela św. Wincentego Pallottiego.

Tego poranka jesteśmy wyjątkowo szczęśliwi, ponieważ wszystkie nasze myśli i modlitwy będą mu towarzyszyły, żeby dziękować naszemu Bogu, który go powołał do swojej służby w szczególny sposób, jako brata zakonnego. Tę misję pełni on od 25 lat, z dala od swoich rodziców, z dala od rodziny, podążając za Jezusem Chrystusem, dla którego wszystko zostawił.

Niech Bóg, który Cię wezwał do swojej służby, dał ci siłę do dalszych działań i obfite owoce.

Niech Pan pozwoli nam wznieść kielich zbawienia jako wyraz podziękowania i wdzięczności za wszystkie okazane gesty braterskiej miłości.

Brat Zbigniew Kłos SAC, zwracając się do całego chrześcijańskiego zgromadzenia, najpierw podziękował Panu, kierując modlitwę do Boga Ojca, co świadczy o ogromnej łasce, jakiej Bóg nieustannie mu udzielał przez 25 lat zakonnego życia. Następnie z głębi serca podziękował całemu zgromadzeniu obecnemu z okazji jego jubileuszu, a w szczególny sposób wyraził głęboką wdzięczność JE Jeanowi Salomonowi Lezoutie za błogosławieństwo i wsparcie; księdzu proboszczowi Adamowi Pacule SAC, swojemu przełożonemu, za osobiste i pełne zaangażowanie w przygotowanie jubileuszu; wszystkim współbraciom, którzy przybyli wspierać go z tej okazji.

Na koniec zwrócił się do Boga z modlitwą obejmującą wszystkich chrześcijan: „Niech Bóg Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus obdarzy was łaską, miłością i pokojem”.

Goście ucztowali w dużej sali na plebanii. Uroczystość 25-rocznicy ślubów zakonnych brata Zbigniewa Kłosa SAC zakończyła się przy dźwiękach fanfar około godziny 15.00.

Arsène Aymard Tano
Pallotyński Seminarzysta

Rekolekcje pallotyńskie w Yamoussoukro. 
Jubileusz 25-lecia konsekracji zakonnej dk Cezarego Czerwińskiego

Rodzina pallotyńska na całym świecie przeżywa zbliżający się złoty jubileusz kanonizacji naszego założyciela św. Wincentego Pallottiego. Członkowie Stowarzyszenia zamierzają uczynić z tego jubileuszu „czas odnowy duchowej i apostolskiej, w którym chcemy przeżyć głębokie doświadczenie Boga”. W tym duchu, w dniach od 3 do 6 października 2012 r., odbyły się doroczne rekolekcje księży i braci Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, a od 5 do 7 października dla wszystkich członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Spotkaliśmy się okazałej bazylice Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro, by pójść do „szkoły Pallottiego” zgodnie z tematem wybranym przez głoszącego rekolekcje, księdza Aleksandra Pietrzyka SAC, rektora Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.

Na podstawie pism biograficznych Paula de Geslin, jednego ze współpracowników Wincentego Pallottiego, odkryliśmy wyjątkowe rysy naszego założyciela, który według licznych świadectw jemu współczesnych uchodził za świętego. Wszyscy członkowie ZAK są zaproszeni do naśladowania tego przykładu szczerze dążąc do świętości, pozostając wiernymi otrzymanym łaskom i nieustannie dziękując Bogu za skutki Jego opatrzności i miłosierdzia. Postawa ucznia jest więc zasadniczo postawą wdzięczności za dary otrzymane od Boga; postawą, której nie narzucają szczęśliwe czy nieszczęśliwe okoliczności, ponieważ wyprzedza ona w porywie wiary nasze prośby i błagania. Ksiądz Pietrzyk dodał, że w duchowości pallotyńskiej istotą grzechu jest niewdzięczność. Pewne ćwiczenia duchowe takie jak rachunek sumienia i spowiedź stanowią wspaniale narzędzia zdolne podtrzymać więź zależności i ufności wobec naszego Stworzyciela.

Podsumowując, przyszłe owoce naszych apostolskich przedsięwzięć wymagają przykładnej wewnętrznej motywacji, jeśli rzeczywiście chcemy być w szkole Pallottiego, a ta motywacja to pragnienie świętości. W tym tkwi sens celebrowania jubileuszu kanonizacji naszego Założyciela.

W duchu jubileuszu kanonizacji naszego Założyciela, jeden z naszych współbraci, diakon Cezary Czerwiński SAC obchodził srebrny jubileusz swojej konsekracji zakonnej. W uroczystości wzięli udział nuncjusz apostolski Ambrose Madtha oraz Ignace Bessi, biskup Katioli. Diakon Cezary Czerwiński SAC, w obecności wszystkich członków Zjednoczenia, potwierdził gorące pragnienie podążania za naszym Panem Jezusem Chrystusem w duchu charyzmatu św. Wincentego Pallotteigo. Uroczystość jubileuszu była bardzo przyjemnym zakończeniem rekolekcji dla członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Dk. Franck Allatin SAC

Poświęcenie groty maryjnej w parafii Świętego Zbawiciela Miłosiernego

W niedzielę 7 października 2012 r. została odprawiona Msza św. dziękczynna z okazji poświęcenia Groty Maryjnej w parafii Świętego Zbawiciela Miłosiernego w Yopougon. Należy przypomnieć, że w czasie Mszy św. odprawionej 15 sierpnia 2011 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, prezes chóru Ave Maria, poinformował o budowie tej groty. Przestrzeń groty poświęcononej Najświętszej Dziewicy Maryi – Matce Bożej Miłosierdzia – obejmuje 4 metry wysokości, zbudowana jest z szarego tłuczonego granitu, w której wznosi się posąg Dziewicy Maryi wykonany z marmuru i mierzący 1,80 metrów. Na przeciwko posągu znajduje się fontanna, z której tryska woda. Grota posiad również przestrzeń z ławkami na modlitwę oraz ogród porośnięty kwiatami i zielenią.

Zabierając głos w czasie celebracji eucharystycznej, prezes chóru Ave Maria

z radością poinformował całą wspólnotę parafialną o wykonaniu groty. Korzystając z okazji podziękował parafianom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy materialnie i duchowo wspierali to dzieło na nieskończoną chwałę Boga i zbawienie dusz. Szczególne, szczere podziękowanie należy się księdzu proboszczowi Adamowi Pacule SAC, który wspierał to dzieło.

Na koniec odbyła się procesja do groty. Aktu jej poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Adam Pacuła SAC zgodnie z obowiązującymi przepisami liturgicznymi. Następnie uroczyście ogłosił, że grota poświęcona jest Dziewicy Maryi zwanej Matką Bożą Miłosierdzia.

Niech Matka Boża Miłosierdzia udziela wszystkim chrześcijanom, którzy przyjdą modlić się u Jej stóp, łaski skutecznego wstawiennictwa u swojego Syna. Niech Pan oświeca ich swoim błogosławieństwem, miłością, obfitym pokojem i pełnią swojego szczęścia.

MATKO BOŻA MIŁOSIERDZIA,MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Arsène Aymard Tano
Pallotyński Seminarzysta

Za: InfoSAC 09/11/2012 [35]

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda