Salezjanie – KG27: praca w komisjach

Kapituła Generalna 25 zażądała od Przełożonego Generalnego przeznaczenia pewnej części czasu w trakcie trwania obrad Kapituły na studium sytuacji Zgromadzenia. Zgodnie z tym wskazaniem, Kapituła Generalna 26 przeznaczyła odpowiedni czas na tę analizę. Także Kapituła Generalna 27 poświęci dwa dni w tym celu. To zaangażowanie obejmie dzień dzisiejszy i jutrzejszy.

Czytamy w Regulaminie: Studium tego sprawozdania ma na celu rozpoznanie priorytetowych wyzwań stojących przed Zgromadzeniem oraz określenie procesów i zasadniczych działań, które będą znaczyć sześciolecie 2014-2020.

Ta analiza będzie przeprowadzona przede wszystkim w komisjach, które, na zakończenia dnia obrad, przedstawią swoje sprawozdania, a grupa redakcyjna, zaproponowana przez Przewodniczącego, ujmie je w jednolitym dokumencie.

Nie zabraknie możliwości wypowiedzenia się na forum zgromadzenia: odbędzie się debata po przedstawieniu sprawozdań z pracy poszczególnych komisji i będzie można skierować pytania do Przełożonego Generalnego i Radców.

W swoim studium komisje odniosą się do następujących wielkich obszarów: zainteresowanie i wsłuchanie się w życie Zgromadzenia oraz droga najbliższego sześciolecia.

Tak więc chodzi tu o dalszą analizę sytuacji Zgromadzenia, z uwzględnieniem głównych wyzwań, którym ta musi stawić czoła w najbliższym sześcioleciu (oczekiwania, naglące potrzeby, trudności, problemy), a następnie – określenie głównych linii działania, z ewentualnymi wskazaniami co do celu, który chce się osiągnąć, i kroków, które należy przedsięwziąć.

Jest to etap, który pozostaje w zgodności z Regulaminem: Wnioski końcowe, związane z analizą sprawozdania, mogą być uwzględnione przez Zgromadzenie kapitulne w rozwinięciu tego tematu i decyzjach dotyczących życia Zgromadzenia, pozostawionych Komisji prawnej. Punkty, które nie zostały przyjęte przez Kapitułę, zostaną przekazane Przełożonemu Generalnemu i Radzie generalnej jako sugestie dla Programu aniamcji i zarządu na sześciolecie 2014-2020.

Jak można zauważyć, mowa tu o drodze dzielenia się, współodpowiedzialności i wspólnotowego rozeznania, która charakteryzuje pracę kapitulną.

Jak już wcześniej było powiedziane, w dniach 25 i 26 lutego Zgromadzenie kapitulne zapoznało się ze stanem sektorów i regionów. Następnie, Przełożony Generalny przedstawił sprawozdanie opatrzone tytułem “Visione globale e sguardo profetico” (Wizja globalna i prorockie spojrzenie).

Przed zakończeniem Kapituły każdy z Regionów będzie mógł jeszcze raz przeanalizować swoją sytuację oraz zaprezentować nowemu Przełożonemu Generalnemu i nowym Radcom Generalnym linie działania, które powinni uwzględnić w programie animacji i zarządu na najbliższe sześciolecie.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org