Zimowy numer Dwumiesięcznika „Jasna Góra”

Jasna GóraUkazał się nowy, już zimowy numer Dwumiesięcznika „Jasna Góra”.

„Zakończenie roku kalendarzowego przywodzi nam na myśl refleksje o przemijaniu i celu, do którego wszystko zmierza, o końcu, który finalizuje w jakiś sposób rozpoczęte dzieła czy prace, a nawet życie ludzkie i całą otaczającą nas rzeczywistość. I choć wiemy, że po starym roku nastąpi nowy, warto jednak zatrzymać się przy tej okazji i odnieść do celu. Również nowy rok kościelny wyrażany w liturgii będzie od początku, od pierwszej niedzieli Adwentu uczył i wyrażał nasze oczekiwanie i tęsknotę. Trudno jednak czekać, jeśli się nie przeżyje tego na co lub na kogo się wyczekuje. A w tym konkretnym przypadku będzie to na pewno ostateczne królowanie Chrystusa we wszechświecie, ale i w życiu poszczególnego człowieka. Kres czasu, dziejów, ostateczny finał to więc nie unicestwienie i rozpad, dezintegracja, ale wręcz przeciwnie. W chrześcijańskim ujęciu to właśnie wypełnienie i nabranie ostatecznego kształtu, jakby poziomu dojrzałości i wypełnienie się wszystkiego, co potencjalnie było zawarte w nasionku, aby stało się rośliną i zaowocowało obfitującym w ziarna kłosem – pisze na wstępie o. Robert Jasiulewicz, redaktor naczelny Dwumiesięcznika – Także człowiek w swoim życiu powołany jest do rozwoju i osiągnięcia możliwej dla niego pełni. Nasza codzienność wiedzie nas różnymi nieraz drogami. Konkretne wybory, decyzje, cele zmieniają nas samych i to co nas otacza. Gdzieś przez to wszystko zmierzamy, w jakimś kierunku. Dokądkolwiek? Czy mamy na to wpływ? Czym powinniśmy się kierować wybierając kierunek podróży życia? Albo innymi słowy, jaki jest nasz życiowy cel. Ale nie taki na dziś czy na najbliższe nawet lata. Ewangelia podpowiada nam i określa kierunek wyznaczony przez Boga i wpisany niejako w nasze ludzkie życie. Jest to świętość. Nie w sensie wyniesienia na ołtarze i kościelnego procesu beatyfikacyjnego. To spotka pewnie tylko niektórych. Miejsce świętych jest w niebie, w wieczności, przy Bogu. A ziemia to szkoła świętych, to droga do nieba. To zadanie dla każdego człowieka już na dziś. Bo każdy dzień to pytanie o naszą świętość, o miarę naszego dojrzewania w miłości – Boga i człowieka”.

Aktualny numer otwiera kazanie abpa seniora Stanisława Nowaka z Częstochowy pt. „Chrześcijanin jest Święty. Kazanie na Uroczystość Wszystkich Świętych”.

W artykule „Życie konsekrowane. Konsekrowane posłuszeństwo – droga wypełniania woli Bożej” o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów wyjaśnia, czym są śluby posłuszeństwa. „Wśród osób konsekrowanych XXI w. nierzadko można spotkać się z wyznaniem, że najtrudniej przychodzi realizować ślub posłuszeństwa. Nie można się dziwić takim opiniom, skoro dotyka on jednego z podstawowych darów, jakimi Bóg obdarzył człowieka, a mianowicie wolności. Życie tą radą ewangeliczną wymaga wielkiego wyrzeczenia i jest rzeczywiście ogromną ofiarą. Świadomość tego wyraził już św. Tomasz z Akwinu, przyznając posłuszeństwu pierwsze miejsce w profesji zakonnej, którą nazywał ofiarą całopalną, czyli taką, w której człowiek zupełnie oddaje się Bogu bez pozostawienia sobie czegokolwiek”.

W numerze znajdziemy m.in. tekst generała Zakonu o. Izydora Matuszewskiego o Bożym Narodzeniu pt.: „To wielka rzecz być Człowiekiem”, a także Życzenia Bożonarodzeniowe, które składa Redakcja Dwumiesięcznika Jasna Góra.

W artykule „Z listów do Redakcji” o. Marcin Minczyński odpowiada na pytanie: „Co to znaczy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Czy można przez to rozumieć, że powinniśmy się spodziewać szybkiego końca świata?”

W numerze znajdziemy również m.in. świadectwa ojców i braci paulinów: „Oni już poszli za Jezusem… – O odkrywaniu, dojrzewaniu i realizacji powołania opowiadają paulińscy zakonnicy”. O swoim powołaniu i dojrzewaniu w Zakonie opowiedzieli: o. Paweł Kaczmarek, 7 lat w Zakonie, o. Czesław Matras, 46 lat w Zakonie i br. Zbigniew Karpowicz, 3 lata w Zakonie Paulinów.

O. Eustachy Rakoczy przedstawił sylwetkę o. Konstantego Moszczyńskiego i historię budowy Bazyliki w Leśniowie w artykule pt. „Budowniczy Leśniańskiej Bazyliki. O. Konstanty Moszczyński, paulin (1670-1738)”. „Konstanty Moszyński herbu Łodzia był synem Aleksandra i Magdaleny Ujejskiej. Po odbytych studiach w kolegium jezuickim w Piotrkowie w 1688 r. wstąpił do Zakonu Paulinów w Częstochowie i dnia 26 listopada 1689 r. złożył śluby zakonne. Studiował na Jasnej Górze, na Skałce w Krakowie i w Rzymie. W 1694 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie kształcił się w Mariaetal na Węgrzech i tam uzyskał doktorat z teologii. Po powrocie do kraju był profesorem filozofii i teologii. Trzykrotnie był przeorem Jasnej Góry i pięciokrotnie prowincjałem Zakonu. W 1733 r. mianowany został biskupem inflanckim (na stałe rezydował we Wschowie, gdzie był proboszczem). Konsekrował go 15 sierpnia w paulińskim kościele Świętego Ducha w Warszawie nuncjusz apostolski Camillo Paolucci. Podczas swojej posługi założył kilkanaście klasztorów, m.in. w roku 1726 w Leśnej na Podlasiu. Często pielgrzymował do Leśnej i tam odprawiał rekolekcje, zachowując się jak zwyczajny zakonnik, uczęszczał do chóru i refektarza. Zmarł w 1738 r. na Jasnej Górze i tam został pochowany w grobach zakonnych. Wdzięczni współbracia zakonni w 1983 r. wznieśli mu w Leśnej pomnik z napisem: Założyciel Sanktuarium Leśniańskiego”.

W dwumiesięczniku zamieszczono również Curriculum Vitae śp. o. prof. Tadeusza Dionizego Łukaszuka, paulina w opracowaniu o. Pawła Przygodzkiego, sekretarza generalnego Zakonu Paulinów.

Dwumiesięcznik tradycyjnie zamykają kronikarskie zapisy wydarzeń w jasnogórskim sanktuarium. W numerze znajduje się skrót wydarzeń z lipca i sierpnia 2015 r. w opracowaniu o. Stanisława Tomonia. A także wykaz pieszych pielgrzymek, które przybyły do sanktuarium w lipcu i do 15 sierpnia 2015 r.

Numer 6. Dwumiesięcznika „Jasna Góra” jest do nabycia na terenie sanktuarium jasnogórskiego. Redakcja prowadzi także sprzedaż wysyłkową.

Adres redakcji:
ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

adres internetowy:
e-mail: [email protected]
www.miesiecznik.jasnagora.pl

Zapraszamy do lektury!

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś


Spis treści:

s. 4 – abp S. Nowak: Chrześcijanin jest święty
s. 6 – J. Majcherkiewicz: Święto zmarłych czas modlitwy, czas zadumy
s. 7 – Z. Bilska: Błogosławieni, których prześladują ze względu na Mnie
s. 9 – Jan Paweł II w darze Jasnogórskiej Pani
s. 10 – o. M. Lukoszek, OSPPE: Życie konsekrowane (6.) Konsekrowane posłuszeństwo – droga wypełniania woli Bożej
s. 12 – Oni już poszli za Jezusem
s. 14 – M. J. Kuniszewska: Piękna Madonno wędrująca po mazowieckiej równinie…
s. 16 – o. M. Minczyński, OSPPE: Z listów do Redakcji
s. 18 – o. Z. Jabłoński, OSPPE: Apel jasnogórski
s. 19 – Świadectwa jasnogórskie: Niemożliwe stało się możliwe
s. 20 – Z nauczania Kościoła
s. 21 – Z. F. Kubala: Mocarzu
s. 22 – Z. Chmielewska: Głos Boga i światło w ciemności – Czas na Boże Narodzenie
s. 23 – W. Bogaczewicz-Bieda:’ Gwiazda gwiazd
s. 24 – o. A. Chrapkowski, OSPPE: To wielka rzecz być człowiekiem
s. 25 – Życzenia
s. 28 – Raport Jasnogórski 2016
s. 29 – J. Jełowicka: W drodze do Złotego Jubileuszu – 50-lecie Aktu Oddania
s. 32 – o. R. Jasiulewicz, OSPPE: Maryjna sieć w Europie
s. 34 – o. K. Maniecki, OSPPE: Jasnogórski Apostolat Różańcowy
s. 36 – Zawierzenie Maryi wotami znaczone
s. 37 – SKARBY JASNEJ GÓRY (41.): Jan Matejko – „Matka Boska z Dzieciątkiem jako Królowa Świata”
s. 38 – E. Rakoczy: Budowniczy leśniańskiej bazyliki – o. Konstanty Moszyński
s. 40 – Curriculum Vitae śp. o. Stanisława Eugeniusza Banasiuka, paulina
s. 41 – Program Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej
s. 42 – Kronika Jasnej Góry roku 2015
s. 50 – Zapraszamy na Jasną Górę

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.