Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymJan Paweł IIJan Paweł II - Listy i przesłania 1990.11.16 – Watykan – List na 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

1990.11.16 – Watykan – List na 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

Redakcja

Przewielebna
Matka Teresa Maria Jasieńska CR
Przełożona Generalna

Czcigodna Matko Generalna,

Całym sercem łączę się ze wspólnotą sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, które w r. 1991 przeżywać będzie Jubileusz 100-lecia swego istnienia w Kościele.

Uczestniczę duchowo w dziękczynieniu, które składacie Bogu Najwyższemu za to, że w swej nieskończonej dobroci powołał was do głoszenia Chrystusa, «który został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia» (Rz 4, 25).

Wspólnie z wami wspominam z wdzięcznością tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania waszego Zgromadzenia i wspomagali je w pierwszym okresie rozwoju. Myśl biegnie do Bogdana Jańskiego, którego bogate życie wewnętrzne dało podstawy duchowości zmartwychwstańskiej i do o. Piotra Semenenki, który kształtował życie wewnętrzne waszych Matek Założycielek. Ze szczególną wdzięcznością zatrzymujemy się przy tych drogich wam postaciach, Celinie i Jadwidze Borzęckich. Ich bezgraniczne zaufanie Bogu, zawierzenie Jego woli, niezłomna wytrwałość w cierpieniach i niepowodzeniach, głęboki duch modlitwy stały się podwaliną Zgromadzenia i jego pracy apostolskiej, zapoczątkowanej w Rzymie i na ziemi polskiej, misji podjętej w Bułgarii, a potem wśród rodaków za Oceanem.

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, zawsze wierne hasłu «Przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały», uczyniło bardzo wiele, aby «we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa» (1 P 4, 11). Głęboko wpisało się w karty historii Polski i Kościoła powszechnego.

Sowa Chrystusa zmartwychwstałego, skierowane do apostołów: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię» (Mk 16, 15), wprowadziłyście w czyn poprzez nauczanie zasad wiary i życia chrześcijańskiego.

Podejmowałyście i nadal podejmujecie pracę katechetyczną wśród dzieci i młodzieży, organizujecie rekolekcje i dni skupienia, prowadzicie szkoły i przedszkola. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca charytatywna wyrażająca się w trosce o chorych w szpitalach i opiece nad ludźmi starszymi, samotnymi, a także dziećmi niepełnosprawnymi. Należy wspomnieć także pracę sióstr wśród Polonii zagranicznej nad utrzymaniem więzi duchowej i kulturowej z Ojczyzną.

Tę ewangeliczną pracę kontynuowało wasze Zgromadzenie w mrocznych latach ostatniej wojny i w okresie prześladowania czasu powojennego. Jest to wielkie widzialne dziedzictwo, które wraz z dziedzictwem niewidzialnym, duchowym stanowi chlubę i siłę Zgromadzenia.

Niechaj ta wielka przeszłość waszej rodziny zakonnej będzie zachętą do dalszego wysiłku w realizowaniu powierzonej wam przez Boga misji. Sobór Watykański II przypomina: «ci, co się zobowiązują spełniać rady ewangeliczne, niech przede wszystkim szukają i miłują Boga, który pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 10), i niech się starają we wszelkich okolicznościach prowadzić życie ukryte z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3, 3)» (Perfectae caritatis, 6).

Modlę się, aby to «życie ukryte z Chrystusem w Bogu» nieustannie pogłębiało się w waszym Zgromadzeniu, stając się źródłem siły w dalszej pracy apostolskiej i w dochowaniu wierności charyzmatowi paschalnemu. Niech ciągłe rozważanie i zgłębianie tajemnicy paschalnej pomaga wam być wiernymi woli Bożej i powołaniu do świętości. Niech wyzwala w was gorliwość do pracy ewangelizacyjnej dla dobra człowieka i całego Kościoła. Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie dla was Duchem życia, czyli «źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu» (J 4, 14).

Matce Generalnej i całej wspólnocie sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego we Włoszech, w Polsce, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie i Australii życzę gorąco, abyście coraz bardziej żyły dla Tego, «który za nas umarł i zmartwychwstał» (por. 2 Kor 5, 15).

Zawierzam przyszłość waszego Zgromadzenia Maryi, «która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót» (Lumen gentium, 65) i z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

Watykan, 16 listopada 1990 r., w święto Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda