Home DokumentyDokumenty Kościoła o życiu konsekrowanymJan Paweł IIJan Paweł II - Listy i przesłania 1990.11.16 – Watykan – Jan Paweł II, List do przełożonej generalnej na 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

1990.11.16 – Watykan – Jan Paweł II, List do przełożonej generalnej na 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

Redakcja

 

Jan Paweł II

LIST DO PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ NA 100-LECIE ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Watykan, 16 listopada 1990 r.

 

Przewielebna Matka Teresa Maria Jasieńska CR, Przełożona Generalna

Czcigodna Matko Generalna,

Całym sercem łączę się ze wspólnotą sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, które w r. 1991 przeżywać będzie Jubileusz 100-lecia swego istnienia w Kościele.

Uczestniczę duchowo w dziękczynieniu, które składacie Bogu Najwyższemu za to, że w swej nieskończonej dobroci powołał was do głoszenia Chrystusa, «który został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia» (Rz 4, 25).

Wspólnie z wami wspominam z wdzięcznością tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania waszego Zgromadzenia i wspomagali je w pierwszym okresie rozwoju. Myśl biegnie do Bogdana Jańskiego, którego bogate życie wewnętrzne dało podstawy duchowości zmartwychwstańskiej i do o. Piotra Semenenki, który kształtował życie wewnętrzne waszych Matek Założycielek. Ze szczególną wdzięcznością zatrzymujemy się przy tych drogich wam postaciach, Celinie i Jadwidze Borzęckich. Ich bezgraniczne zaufanie Bogu, zawierzenie Jego woli, niezłomna wytrwałość w cierpieniach i niepowodzeniach, głęboki duch modlitwy stały się podwaliną Zgromadzenia i jego pracy apostolskiej, zapoczątkowanej w Rzymie i na ziemi polskiej, misji podjętej w Bułgarii, a potem wśród rodaków za Oceanem.

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, zawsze wierne hasłu «Przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały», uczyniło bardzo wiele, aby «we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa» (1 P 4, 11). Głęboko wpisało się w karty historii Polski i Kościoła powszechnego.

Sowa Chrystusa zmartwychwstałego, skierowane do apostołów: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię» (Mk 16, 15), wprowadziłyście w czyn poprzez nauczanie zasad wiary i życia chrześcijańskiego.

Podejmowałyście i nadal podejmujecie pracę katechetyczną wśród dzieci i młodzieży, organizujecie rekolekcje i dni skupienia, prowadzicie szkoły i przedszkola. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca charytatywna wyrażająca się w trosce o chorych w szpitalach i opiece nad ludźmi starszymi, samotnymi, a także dziećmi niepełnosprawnymi. Należy wspomnieć także pracę sióstr wśród Polonii zagranicznej nad utrzymaniem więzi duchowej i kulturowej z Ojczyzną.

Tę ewangeliczną pracę kontynuowało wasze Zgromadzenie w mrocznych latach ostatniej wojny i w okresie prześladowania czasu powojennego. Jest to wielkie widzialne dziedzictwo, które wraz z dziedzictwem niewidzialnym, duchowym stanowi chlubę i siłę Zgromadzenia.

Niechaj ta wielka przeszłość waszej rodziny zakonnej będzie zachętą do dalszego wysiłku w realizowaniu powierzonej wam przez Boga misji. Sobór Watykański II przypomina: «ci, co się zobowiązują spełniać rady ewangeliczne, niech przede wszystkim szukają i miłują Boga, który pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 10), i niech się starają we wszelkich okolicznościach prowadzić życie ukryte z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3, 3)» (Perfectae caritatis, 6).

Modlę się, aby to «życie ukryte z Chrystusem w Bogu» nieustannie pogłębiało się w waszym Zgromadzeniu, stając się źródłem siły w dalszej pracy apostolskiej i w dochowaniu wierności charyzmatowi paschalnemu. Niech ciągłe rozważanie i zgłębianie tajemnicy paschalnej pomaga wam być wiernymi woli Bożej i powołaniu do świętości. Niech wyzwala w was gorliwość do pracy ewangelizacyjnej dla dobra człowieka i całego Kościoła. Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie dla was Duchem życia, czyli «źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu» (J 4, 14).

Matce Generalnej i całej wspólnocie sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego we Włoszech, w Polsce, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie i Australii życzę gorąco, abyście coraz bardziej żyły dla Tego, «który za nas umarł i zmartwychwstał» (por. 2 Kor 5, 15).

Zawierzam przyszłość waszego Zgromadzenia Maryi, «która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót» (Lumen gentium, 65) i z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 16 listopada 1990 r., w święto Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Jan Paweł II, papież

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda