Karmelitański Instytut Duchowości instytutem stowarzyszonym z Teresianum w Rzymie

100204c.png 11 stycznia 2010 r. o. Saverio Cannistrà, Generał Zakonu i Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie, podjął decyzję o współpracy, jako instytut stowarzyszony, Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie z Instytutem Duchowości działającym w ramach Teresianum. Zakończył się w ten sposób proces asocjacji KID do Teresianum, postulowany przez Kapitułę Prowincjalną z 2008 r., a także Forum Naukowe Prowincji obradujące w 2009 r.

Asocjacja KID do Teresianum oznacza zbliżenie obu jednostek przy
zachowaniu autonomii ich zarządu. Stanowi zaczątek współpracy i wymiany
oraz stwarza okazję do rozwoju KID po linii jego tożsamości. Uczelnia
rzymska firmuje odtąd działalność KID, co będzie się wyrażać choćby w
wydawaniu przez KID dyplomów Teresianum. Zgodnie z art. 5 Statutu KID,
na koniec roku akademickiego, KID będzie składał Teresianum
sprawozdanie ze swego funkcjonowania, powiadamiał o liczbie wydanych
dyplomów oraz nazwiskach absolwentów. Można oczekiwać, że w dalszej
perspektywie, KID jako instytut stowarzyszony z Teresianum będzie mógł
otworzyć studia podyplomowe.

Obecnie z Papieskim Wydziałem Teologicznym Teresianum
współpracuje dwadzieścia centrów naukowo-dydaktycznych na świecie, z
czego aż w piętnastu przypadkach jest to współpraca na zasadzie
instytutów stowarzyszonych. W Europie są to: Instytut Duchowości Św.
Teresy od Dzieciątka Jezus w Pizie, Międzynarodowe Centrum
Terezjańsko-Sanjuanistyczne w Awili (CITeS), Instytut Teologii
Duchowości w Barcelonie, Instytut Duchowości w Burgos, Instytut
Duchowości w Zagrzebiu i Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie.

Na Studium duchowości KID uczęszcza obecnie 45 słuchaczy nie
licząc grupy studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,
korzystających z wybranych wykładów w KID. Oprócz tego osobną grupę
osób skupia cykl wykładów z Formacji do życia konsekrowanego,
organizowanych przez KID zwyczajowo w II semestrze roku akademickiego,
a także działalność Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego.

Za: Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych.