Ks. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, profesorem nadzwyczajnym UKSW

091226d.png W dniu 8 grudnia 2009 r., pallotyński Współbrat i Wiceprowincjał, ks. dr. hab. Czesław Parzyszek został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW i kierownika katedry hagiografii Wydziału Teologicznego. Przy nominacji Księdza Wiceprowincjała podkreślono szczególnie jego znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowo-dydatktycznej, stawiającej sobie za cel zgłębianie roli charyzmatów w życiu i misji Kościoła oraz rozwijanie teologicznej refleksji nt. powołania do życia konsekrowanego i jego znaczenia we współczesnym świecie.

Księdzu Wiceprowincjałowi składamy najszczersze wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę i wkład w upowszechnianie charyzmatu apostolskiego naszego Założyciela i budowanie dobrego imienia Pallotynów na forum uniwersyteckim, a także wśród wielu zgromadzeń zakonnych i instytutów życia konsekrowanego w Polsce.

Serdeczne Bóg zapłać!

Ks. P. J. Karp SAC
Sekretarz Prowincjalny

Za: InfoSAC 23/12/2009.