Skazana na dożywicie dziękuje za pasterkę

091226c.png Osadzone kobiety w Zakładzie Karnym w Lublińcu uczestniczyły po raz pierwszy w Pasterce i wspólnej modlitwie z zakonnikami ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i Siostrami Służebniczkami oraz kandydatkami do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Zakonnicy i zakonnice spotkali się z blisko 290 osadzonymi. Jedna ze skazanych na dożywocie dziękowała za tę obecność.

Wspólne świętowanie rozpoczęto na głównym holu Zakładu Karnego, uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ojciec Bernard Briks OMI, przełożony lublinieckiej wspólnoty Misjonarzy Oblatów. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa, odprawił on pasterkę już o godz. 13.00. Wszystkich uczestników liturgii przywitał kapelan więzienia ojciec Tadeusz Rzekiecki OMI. Cele na poszczególnych oddziałach zostały otwarte, tak by umożliwić uczestnictwo w Bożonarodzeniowej Mszy św. Oprawę liturgiczną przygotowały osadzone, a śpiewy prowadziły siostry służebniczki i kandydatki do Zgromadzenia.

Podziękowania za wspólna modlitwę i Eucharystię złożyła kobieta skazana na karę dożywotniego więzienia. Podkreśliła, że dla osoby skazanej, to bardzo ważne i wielkie przeżycie kiedy można w więzieniu uczestniczyć we Mszy św., śpiewać kolędy i dzielić się opłatkiem. W Polsce jest 6 kobiet skazanych na dożywocie z czego dwie znajdują się w Lublińcu. Jak podkreśliła dyrektor Zakładu Karnego ppłk mgr Lidia Olejnik – każdego roku odbywa się wigilia na poszczególnych oddziałach. W tym roku po raz pierwszy na głównym holu. Choć oddziały są oddzielone kratami to jednak była to okazja, żeby stworzyć osadzonym kobietom w murach więzienia atmosferę świąteczną i chwile do modlitwy. Dla niektórych była to ostatnia wigilia za kratami. Dla innych pierwsza.

Z osadzonymi spotkał się także brat Grzegorz Rosa OMI, misjonarz z Kamerunu, który na spotkaniu opowiedział o świętach na misjach oraz posłudze misjonarzy. Kierownictwo zakładu, misjonarze oraz siostry zakonne po Mszy św. odwiedzili wszystkie cele i podzieli się opłatkiem z więźniami. Przeddzień odbyła się także spowiedź święta.

Zakład Karny w Lublińcu przeznaczony jest dla kobiet, mieszczą się w nim oddziały dla tymczasowo aresztowanych, oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych oraz oddział dla skazanych odbywających karę w systemie programowanego oddziaływania oraz w systemie zwykłym. Skazane uczestniczą aktywnie w realizacji programów o charakterze edukacyjnym, readaptacji społecznej i przygotowujące do życia po opuszczenia zakładu karnego oraz specjalistycznych programach terapeutycznych. W okresach świątecznych przygotowywane są inscenizacje dotyczące zwyczajów i obrzędowości świątecznej.

Zakład Karny w Lublińcu powstał za panowania pruskiego pod koniec XIX wieku (około 1893r.) i do dnia dzisiejszego pozostaje w niemal niezmienionym kształcie architektonicznym. Po zakończeniu II wojny światowej  zakład przeznaczony był dla skazanych mężczyzn. W latach 1964 – 1966 przeprowadzono generalny remont jednostki. Przystosowano ją  wówczas do osadzania w niej skazanych kobiet. Opieką duszpasterską w Zakładzie Karnym zajmują się Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

o. dk / Lubliniec