Nowa książka z zakresu duchowości franciszkańskiej

091215d.png "Błogosławieni Słudzy. Wokół Napomnień św. Franciszka z Asyżu" autorstwa o. Kazimierza Synowczyka OFMCap, to nowa książka z zakresu duchowości franciszkańskiej, która ukazała się nakładem wydawnictwa OO. Bernardynów "Calvarianum".
Napomnienia św. Franciszka z Asyżu są zestawieniem 28 dłuższych i krótszych duchowych sentencji głoszonych przez Świętego przy różnych okazjach, a potem zebranych i uporządkowanych.

Słowo "napomnienia" kojarzy się z karceniem i
upominaniem, kiedy robimy coś złego, jednak w ustach św. Franciszka
zmierzały zawsze do dobra brata i wspólnoty, do pociągnięcia ku
prawdzie i dobru. Ponieważ miały na celu wskazanie właściwej drogi
dlatego łącznie ze słowem "napominam" występuje niemal zawsze słowo
"zachęcam". Napomnienia to prawdziwe "zwierciadło doskonałości" – wzór
dla tych, którzy czują się powołani do życia chrześcijańskiego w duchu
franciszkańskim.

W 2008 roku ówczesny przełożony Prowincji
Warszawskiej Kapucynów br. Sławomir M. Siczek poprosił br. Kazimierza
Synowczyka o przygotowanie na każdy miesiąc roku jubileuszowego
800-lecia początków Zakonu Franciszkańskiego medytacji poświęconej
jakiemuś aspektowi obecnemu w Napomnieniach. Tak powstała seria 12
medytacji otwierających naszego ducha na bogaty świat życia
wewnętrznego św. Franciszka z Asyżu dających możliwość dzielenia z nim
tego samego ostrego, uważnego, odważnego i głębokiego spojrzenia na nas
samych, na bliźniego, na świat a także na Boga.

Słowo wstępne napisał br. Marek Przeczewski, Minister prowincjalny Prowincji Warszawskiej Kapucynów. Niektóre
z tych medytacji można znaleźć w czytelniach na stronach internetowych:
www.kapucyni.eu oraz www.kapucyni.pl , a zachęty do ich czytania były
umieszczane w Biuletynie Informacyjnym Kapucynów.

Kazimierz
Synowczyk ur. w 1955 r. kapłan Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Prowincji Warszawskiej, doktor teologii duchowości. W 1993 roku będąc
ministrem prowincjalnym założył Centrum Duchowości Honoratianum w
Zakroczymiu i był jego dyrektorem w latach 1997-2006. Publikuje w
zakresie duchowości franciszkańskiej i honorackiej (tzn. duchowości bł.
Honorata Koźmińskiego).

Biuro ds. informacji – Prowincja Warszawska