Pallotyni: XX Zebranie Generalne SAC

…Zgodnie z naszym Prawem i stosownie do decyzji Rady Generalnej, podjętej na sesji w dniu 12 czerwca 2009 roku, w liturgiczne wspomnienie naszych błogosławionych Męczenników,  Józefa Jankowskiego i Józefa Stanka,  niniejszym listem zwołuję oficjalnie XX Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego…

[Ks. Friedrich Kretz SAC, Przełożony Generalny SAC]

 
Obędzie się ono w dniach od 20 września do 15 października 2010 roku w położonej na Wzgórzach Albańskich miejscowości Ariccia, w pobliżu Rzymu. Znajduje się tam prowadzony przez Zgromadzenie św. Pawła i przystosowany do organizowania kongresów dom rekolekcyjny, nazywany „Casa Divin Maestro".

Zebrania Generalne jako «najwyższa władza w Stowarzyszeniu» (por. Prawo SAK, n. 90) należą do najważniejszych momentów w dziejach Stowarzyszenia i są wydarzeniami o kluczowym znaczeniu dla jego życia i historii. Zebrania winny badać przeszłość, oceniać ją w sposób krytyczny, interpretować i otwierać drogę ku przyszłości, a poprzez to nadawać odpowiednie formy życia w teraźniejszości.  

Zebrania Generalne jako «najwyższa władza w Stowarzyszeniu» (por. Prawo SAK, n. 90) należą do najważniejszych momentów w dziejach Stowarzyszenia i są wydarzeniami o kluczowym znaczeniu dla jego życia i historii. Zebrania winny badać przeszłość, oceniać ją w sposób krytyczny, interpretować i otwierać drogę ku przyszłości, a poprzez to nadawać odpowiednie formy życia w teraźniejszości.  

Z faktu, iż jesteśmy wspólnotą apostolską można wnioskować, że wszystkie nasze Zebrania, a przede wszystkim Generalne, winny być wydarzeniami duchowymi i procesami rozeznania inspirowanymi przez wiarę. Na każdym etapie Zebrania Generalnego – w przygotowaniach, w przebiegu i w późniejszej realizacji jego postanowień – istnieje potrzeba całościowego zaangażowania się, tak osobistego jak i wspólnotowego. Oznacza to zaangażowanie się z wszystkimi naszymi radościami i nadziejami, lękami i ograniczeniami, z naszymi mocnymi i słabymi stronami, z obciążeniami i konsekwencjami naszych błędów. Winniśmy dążyć do tego, aby zrealizować „Zebranie Wieczernikowe", w którym Duch Święty jest siłą działającą, ożywiającą i jednoczącą, czyniąc z Zebrania wydarzenie duchowe. To będzie możliwe, kiedy wszyscy zwrócą się na modlitwie do Boga. Dlatego też od samego początku zapraszam wszystkich do modlitewnego towarzyszenia w czasie przygotowania i realizacji XX Zebrania Generalnego. W tym celu, w październiku tego roku, zostanie rozesłana specjalnie sformułowana modlitwa, poprzez którą chcemy zjednoczyć się duchowo, wychodząc poza granice naszych Prowincji i Regii. Zalecam też adorację Eucharystyczną, przynajmniej raz w tygodniu.

Naszą przyszłość składamy w ręce Boga i dziękujemy Mu tak, jak to czynił św. Wincenty Pallotti, to znaczy z ufnością, że ON obdaruje nas tym, czego potrzebujemy dla owocnego rozwoju naszego Stowarzyszenia w najbliższych sześciu latach i na dalszą przyszłość. W swoich pismach nasz Założyciel przypomina, iż «modlitwa jest niezawodnym środkiem dla otrzymania wszystkich łask» (por. OOCC I, 257).

Powierzamy XX Zebranie Generalne wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów, naszemu Założycielowi oraz naszym błogosławionym Męczennikom, Józefowi Jankowskiemu i Józefowi Stankowi. Niech wybłagają potrzebne nam łaski, aby nasze wspólne pielgrzymowanie przybliżało nas do «życia w obfitości» (J, 10,10).
W braterskiej jedności –

Ks. Friedrich Kretz SAC
Przełożony Generalny

[Fragment Listu Przełożonego Generalnego, zwołującego XX Zebranie Generalne SAC]