Sercanie: Habilitacja ks. Henryka Majkrzaka SCJ

100614h.png Dnia 29 kwietnia 2010 r., na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się kolokwium habilitacyjne, w wyniku którego ks. Henryk Majkrzak SCJ otrzymał tytuł doktora habilitowanego z teologii dogmatycznej, na podstawie rozprawy Antropologia integralna w Sumie teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się 27 maja w Opolu.


Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli: o. prof. dr hab. Jacek
Salij z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks.
prof. dr hab. Kazimierz Wolsza z Uniwersytetu Opolskiego, ks. dr hab.
Krzysztof Guzowski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i
ks. dr hab. Mirosław Mróz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu. W opinii recenzentów ks. Henryk Majkrzak SCJ należy do dobrych
znawców teologii, filozofii i duchowości średniowiecza oraz do tomistów
o wysokich kompetencjach.

W rozprawie habilitacyjnej postawiono zasadnicze pytanie: Czy w Sumie teologicznej św. Tomasza
z Akwinu zawarta jest antropologia integralna, czyli całościowa wizja
człowieka? Autor odpowiedział na nie pozytywnie, podkreślając, że u św.
Tomasza filozoficzne ujęcie człowieka jest dopełnione wiedzą
teologiczną. Znany w świecie filozof – ks. prof. Michał Heller w swojej
książce Podróże z filozofią w tle zauważył, że „pesymizm
ogarnął filozofię, od kiedy przestała ona szukać pomocy w teologii”.
Trzeba więc powrócić do stylu refleksji, jaką uprawiał św. Tomasz z
Akwinu. Suma teologiczna stanowi jego dzieło życia, a
równocześnie syntezę myśli filozoficznej i teologicznej całej
średniowiecznej scholastyki. Propozycja Akwinaty zachowuje aktualność
we współczesnych czasach i może się okazać odpowiedzią na współczesne
pytania i remedium na dzisiejsze kryzysy. Współczesne antropologie są
często redukcjonistyczne, natomiast antropologia św. Tomasza jest
integralna, bowiem człowiek przedstawiony jest w niej wieloaspektowo, a
także w wymiarze naturalnym i nadprzyrodzonym: natury i łaski. Autor
kolejno omawia w swojej rozprawie relację człowieka w stosunku do
świata i Boga, ciało i duszę człowieka, zagadnienie osoby, etyczny i
społeczny wymiar osoby, zagadnienie szczęścia i pełni człowieczeństwa
oraz doskonalenie natury człowieka przez łaskę. Do sposobu myślenia św.
Tomasza nawiązał papież Jan Paweł II w swojej encyklice Fides et ratio.
Pomimo upływu siedmiu wieków od czasu śmierci św. Tomasza, jego nauka
jest ciągle aktualna, o czym świadczą liczne wypowiedzi Magisterium
Kościoła i zaszczytne tytuły, które mu nadał Jan Paweł II – „Doktora
Człowieczeństwa” (Doctor Humanitatis) i „Doktora Boskości” (Doctor Divinitatis).
Celem pracy było ukazanie antropologii św. Tomasza, która może służyć
naszym czasom jako antidotum na dzisiejszy kryzys kultury, teologii i
filozofii.

Po pomyślnie zdanym kolokwium habilitacyjnym odbyło
się okolicznościowe przyjęcie w gronie obecnych profesorów Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, natomiast dnia 1 czerwca w domu
zakonnym Kraków – Bieżanów miała miejsce uroczysta kolacja, na którą
przybyli przedstawiciele Wyższego Seminarium Misyjnego w Stadnikach
oraz współbracia z innych domów zakonnych. Prowincjał ks. Artur Sanecki
SCJ oraz inni współbracia złożyli gratulacje nowemu doktorowi
habilitowanemu, a okolicznościowe spotkania odbyły się również w
środowiskach naukowych i duszpasterskich, z którymi jest on związany.

Za: www.sercanie.pl.