Warszawa: Saletyn odznaczony przez Prezydenta RP

091121c.jpg Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński za ofiarną pomoc drugiemu człowiekowi odznaczył ks. Krzysztofa Samborskiego MS, dyrektora Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia orderu odbyła się dnia 20 listopada 2009 roku w Pałacu Prezydenckim.

Odznaczenie,
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister Paweł Wypych, który odczytał
również list Prezydenta RP do uczestników uroczystości.

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette jest
organizacyjnie wyodrębnioną jednostką Zgromadzenia Księży Misjonarzy
Saletynów z siedzibą władz Prowincjalnych w Warszawie. Działa on na
terenie całego kraju od września 1998 roku. Wspomaga rodziny
wielodzietne, dzieci i młodzież z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,
dzieci niepełnosprawne oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci
poprzez; zapomogi, stypendia, dary rzeczowe, dożywianie, organizowanie
wypoczynku połączonego z chrześcijańską formacja podczas wakacji, ferii
zimowych i weekendów.

Celem Funduszu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w
zakresie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującej się w
trudnej sytuacji życiowej. Cel Funduszu realizowany jest w
szczególności poprzez:

 
  • wspieranie i organizowanie różnych form wypoczynku i formacji chrześcijańskiejzakładanie,
  • prowadzenie i dofinansowanie różnego typu ośrodków
    opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieżowych, świetlic i innych
    inicjatyw charytatywno-wychowawczych w środowisku dzieci i młodzieży,
  • przyznawanie stypendiów i zapomóg w wysokości uzależnionej od stopnia
    zamożności obdarowanych oraz możliwości finansowych funduszu,
  • organizowanie różnych form pomocy bezpośredniej, np.: dożywianie, dary rzeczowe, partycypacja w kosztach leczenia itp.

Codziennie stykają się Państwo z ludzkimi dramatami, z biedą,
bezrobociem, kalectwem i chorobami, różnorakimi patologiami
społecznymi, dysfunkcjami życia rodzinnego oraz, co najgorsze,
poczuciem opuszczenia i braku nadziei u tych, do których nikt inny nie
wyciąga pomocnej dłoni. Takie rodziny i osoby samotne były zawsze.
Problemu tego nie zdołały definitywnie rozwiązać żadne eksperymenty
społeczno-ustrojowe, z komunizmem na czele. Również obecna
rzeczywistość polska sprawia, że pracownicy socjalni otaczają swoją
opieką po kilkadziesiąt, a nawet sto i więcej rodzin – napisał w liście Prezydent RP Lech Kaczyński.

ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji