XII Dzień Judaizmu (17 stycznia)

Dziś Kościół katolicki w Polsce już po raz dwunasty obchodzi Dzień Judaizmu. "Ten dzień winien dawać impulsy do podejmowania nowych wspólnych inicjatyw na rzecz budowania cywilizacji życia i miłości" – przekonuje bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Celem ogólnopolskiego Dnia Judaizmu jest budowanie i rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także wspólna modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. "Dekalog jest naszym wspólnym dziedzictwem i wspólną pamięcią" – mówił papież Benedykt XVI, odwiedzając w 2005 roku kolońską synagogę. Dzień Judaizmu ma uświadamiać, że chrześcijanie i żydzi wierzą w jednego Boga.

Tegorocznym obchodom towarzyszy motto: "Łuk mój kładę na obłoki, aby był
znakiem przymierza miedzy Mną a ziemią" (Rdz 9, 13). Słowa te – jak podkreśla bp Mieczysław Cisło – otwierają cykl tematów związanych z historią zbawienia, w schemacie teologicznym: wina – kara – wybawienie. Fragment z Księgi Rodzaju o przymierzu Boga zawartym z Noem łączy się z tajemnicą miłości Boga, która stała się darem dla każdego człowieka, jednakowo dla chrześcijanina i dla Żyda.

Jak podkreśla bp Cisło, Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce w swych założeniach jest inicjatywą wewnątrzkościelną, jednak w jego obchodach, czy to na szczeblu diecezjalnym, czy parafialnym, uczestniczą zapraszani przedstawiciele gmin żydowskich wraz z rabinami.

Obchody w skali ogólnopolskiej, diecezjalnej i parafialnej mają – jak przypomina Komitet ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski – wyjaśniać i upowszechniać istotę Dnia Judaizmu, przybliżać nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II na temat Żydów i ich religii, a także wyjaśniać wiernym tragedię zagłady Żydów i ukazywać antysemityzm jako grzech oraz zapraszać tego dnia do wspólnej modlitwy przedstawicieli innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

W Episkopacie Polski utworzono Podkomisję ds. Dialogu z Judaizmem w 1986 roku. Na jej czele stanął wówczas bp Henryk Muszyński. Niespełna rok później podniesiono ją do rangi komisji. W styczniu 1991 roku ogłoszono na terenie całej Polski list pasterski Episkopatu Polski na temat stosunków katolicko-żydowskich. Biskupi uwrażliwiali w nim na odmienne potrzeby uczestników dialogu i wzywali do pogłębiania wiedzy o sobie nawzajem.

W 1994 r. funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem objął bp Stanisław Gądecki (wówczas biskup pomocniczy gnieźnieński, obecnie metropolita poznański). Po zmianach statutowych przemianowano komisję na Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, wchodzi on w skład Rady ds. Dialogu Religijnego. Dzięki staraniom tego komitetu, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, od 1998 roku obchodzi się w Polsce Dzień Judaizmu. Od 2001 r. ma on stały termin – dzień przed rozpoczęciem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (jeśli wówczas przypada piątek i rozpoczyna się świąteczny dzień szabatu, aby go uszanować, obchody przenoszone są na inny dzień tygodnia.) Obecnie przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem jest biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło.

Dużą rolę w rozwoju dialogu z judaizmem odegrało również Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej, w ramach którego w 1990 roku zawiązała się Sekcja Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego. Przekształciła się ona wkrótce w Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

BP KEP