XIX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

O tym, jak nauczyciele mogą wspierać kształtowanie twórczych i odpowiedzialnych postaw młodzieży będą rozmawiać dyrektorzy i nauczyciele szkół katolickich oraz prelegenci zaproszeni na XIX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich. Odbędzie się ono na Jasnej Górze w dniach 4-6 grudnia.

Jak wyjaśniają organizatorzy, tegoroczne Forum zostało zaplanowane w kontekście oświatowej reformy programowej. – Stanowi ono w swej treści pogłębioną refleksję nad osobą, nad godnością osoby ucznia i nauczyciela w procesie edukacji. Oczekujemy na twórcze i przedsiębiorcze młode pokolenia, ale i odpowiedzialne – mówi s. Maksymiliana Wojnar z Rady Szkół Katolickich.

– Człowiek jest osobą obdarzoną najwyższą godnością. Kształcenie ogólne musi uwzględniać tę podstawową rzeczywistość, jeżeli ma służyć prawdziwemu rozwojowi człowieka. Same kompetencje i umiejętności zdobyte w szkole nie zawsze służą rozwojowi osoby odpowiedzialnej za siebie, innych ludzi, za dobro wspólne – dodaje.

Dlatego jako motto Forum organizatorzy wybrali słowa Jana Pawła II: "Kształtowaniu umysłu musi koniecznie towarzyszyć formacja sumienia i rozwój życia moralnego, a także wdrażanie do życia społecznego i otwieranie na sprawy całego świata".

Dyrektorzy 500 istniejących w Polsce szkół katolickich rozpoczną obrady 4 grudnia (czwartek) o godz. 14.00. Wysłuchają relacji ekspertów na temat oświatowych projektów rozwiązań programowych, aby podjąć wspólnie zobowiązanie wspierania dzieci i młodzieży w dążeniu do pełnego rozwoju osobowego. Sięgając do bogactwa myśli pedagogicznej Kościoła, w szczególności Sługi Bożego Jana Pawła II, zastanowią się jak dążyć do osiągania twórczych i odpowiedzialnych postaw młodego pokolenia.

Konferencję dyrektorów zakończy wspólna Eucharystia, sprawowana w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Szkół Katolickich ks. dr. Sylwestra Jeża i modlitwa Apelu Jasnogórskiego.

W piątek o godz. 9.30 biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, będzie wraz ze środowiskiem szkół katolickich sprawował Eucharystię i wygłosi homilię.

Uroczyste otwarcie XIX Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich nastąpi o godz. 10.45 w Sali Papieskiej. Uczestnicy Forum wysłuchają pięciu referatów.

Jako pierwszy głos zabierze biskup Stanisław Budzik, który będzie mówił o fundamentalnej sprawie w wychowaniu młodych – o tym, że wiarygodna jest tylko miłość. Z kolei ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, pełniący od października br. urząd sekretarza generalnego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, podejmie temat wpływu regulacji UE na systemy edukacji w państwach członkowskich.

"Tendencje współczesnej kultury a edukacja do twórczej i odpowiedzialnej postawy młodzieży" – to tytuł kolejnego referatu, który wygłosi dr hab. Wojciech Kudyba, polonista, profesor UKSW. Następnie głos zabierze prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego. W wystąpieniu skoncentruje się na roli kultury, która jest podstawą kształtowania odpowiedzialnych postaw twórczych, stąd potrzeba zakorzenienia w niej edukacji.

Ostatni referent, ks. prof. Marian Nowak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podkreśli wagę koncepcji kształcenia dla kształtowania postaw aktywnych i odpowiedzialnych wśród młodzieży.

Wieczorem uczestnicy Forum obejrzą film "Duśka", poświęcony osobie prof. Wandy Półtawskiej. Dodatkowo przywołane zostaną wypowiedzi młodzieży na temat bohaterki filmu, na podstawie ankiety z tegorocznego, VIII Ogólnopolskiego Forum Młodzieży. Na projekcji obecna będzie także reżyser filmu, Wanda Różycka-Zborowska.

W sobotę o godz. 9.30 rozpocznie się Msza Święta, podczas której zostanie ponowiony akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego w Polsce Matce Bożej Jasnogórskiej – Królowej Polski. Homilię wygłosi ks. prof. Marian Nowak.

Ważną częścią Forum będzie panel dyskusyjny. Poprzedzi go wykład o. Karola Meissnera, benedyktyna: "Czy jesteśmy bezbronni?". Temat dyskusji nakreślają słowa Jana Pawła II: "Silni w swej tożsamości, bądźmy ludźmi dialogu i wielkodusznej współpracy w tym wszystkim, co jest prawdziwym wzrastaniem młodych".

W panelu udział wezmą: o. Karol Meissner, ks. prof. Marian Nowak, prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, prof. Wojciech Kudyba, Katarzyna Zarzecka – wicedyrektor Diecezjalnego Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku oraz Maciej Lekowski, student – absolwent szkół katolickich w Rzeszowie.

XIX Forum Szkół Katolickich zakończy rozesłanie nauczycieli z błogosławieństwem. Wcześniej uczestnicy przyjmą dokument końcowy Forum, skierowany do środowiska szkół katolickich.

W roku szkolnym 2008/2009 działa 500 szkół katolickich, kształci się w nich 54153 uczniów. W szkołach katolickich zatrudnionych jest ogółem 9 182, 56 nauczycieli (3650 osób w pełnym wymiarze godzin, 4426,34 osoby w niepełnym wymiarze godzin i 1106,22 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie).

Szkolnictwo katolickie w Polsce zrzeszone jest w Radzie Szkół Katolickich, która jest jednostką organizacyjną erygowaną przez Konferencję Episkopatu Polski w 1994 r. Rada stanowi przede wszystkim zorganizowaną formułę współdziałania i wspierania szkolnictwa katolickiego w zakresie organizacyjno-prawnym, formacyjno-dokształceniowym nauczycieli i programowym.

BP KEP