Home WiadomościZ kraju 10 lat “Kolbianum”

10 lat “Kolbianum”

Redakcja

Wywiad na temat „Kolbianum” i Sympozjum, które zainauguruje nowy rok akademicki 2019/2020.

Ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty niepokalanowskiej jest powstanie Instytutu Maryjno-Kolbiańskieg „Kolbianum”.  O jego działalności opowiedzą: o. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv – dyrektor „Kolbianum”, o. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv – wicedyrektor i pani Monika Kwiatkowska – z sekretariatu Instytutu w rozmowie z o. Jackiem Staszewskim OFMConv.  

 1. Od 10 lat słyszymy coraz częściej o tym, że w Niepokalanowie znajduje się „Kolbianum”. Czym jest to „Kolbianum”?

(o. Grzegorz Bartosik OFMConv)

Kolbianum powstało jako Instytut Maryjno-Kolbiański w roku 2009. Początkowo jego celem  było gromadzenie spuścizny i opracowań teologicznych dotyczących św. Maksymiliana, jego mariologii oraz innych aspektów jego działalności.

Dość szybko jednak Kolbianum zostało włączone w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i od roku 2010 rozpoczęło działalność dydaktyczną. Obecnie funkcjonuje jako Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”, stanowiąc integralną część Wydziału Teologicznego UKSW.

 1. Skąd idea powołania tej placówki naukowo-badawczej i czy to ma jakiś związek ze św. Maksymilianem Kolbe?

(o. Grzegorz Bartosik OFMConv)

Działalność Instytutu „Kolbianum” traktujemy jako realizację marzeń św. Maksymiliana wyrażonych w roku 1933, mówiących o powołaniu do życia Akademii Maryjnej. Tak wtedy pisał ojciec Kolbe: „Jeśli Niepokalana zechce, to założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wykładać, publikować na cały świat, kim jest Niepokalana. Może z doktoratem z mariologii”. Instytut Kolbianum, choć nie nazywa się Akademią, stara się spełniać to wielkie marzenie Ojca Maksymiliana.  Prowadzone są wykłady z mariologii w trybie niestacjonarnym (4 tygodniowe zjazdy w ciągu roku). Powstało już 13 doktoratów z mariologii, a kolejne są w przygotowaniu.   

 1. Dlaczego „Kolbianum” w Niepokalanowie? A nie na przykład w Krakowie czy Łodzi?

(o. Grzegorz Bartosik OFMConv)

Jak już wspomniałem wyżej jest to realizacja marzeń św. Maksymiliana. Niepokalanów jest miejscem  powołanym do głoszenia chwały Bożej i szerzenia czci Niepokalanej. Tu też mamy najwięcej pamiątek dotyczących osoby Ojca Maksymiliana i publikacji o nim. Także położenie ośrodka w centrum Polski (blisko Warszawy i warszawskich lotnisk) sprawia, że dojazd do nas (także z zagranicy) jest dość łatwy. Dodatkowym ważnym argumentem jest oczywiście fakt współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki niewielkiej odległości od siedziby uczelni pracujemy jako jednostka organizacyjna Wydziału Teologicznego UKSW.

 1. Funkcjonujecie już (prawie) 10 lat. Jakie były początki?

(o. Grzegorz Bartosik OFMConv)

Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” został powołany do istnienia decyzją Kapituły Nadzwyczajnej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w roku 2007. Uroczysta inauguracja działalności Instytutu miała miejsce 16 października 2009. Była ona połączona z Sympozjum poświęconym mariologii bł. Jana Dunsa Szkota, zorganizowanym we współpracy z katedrą mariologii UKSW. Z kolei 26 listopada 2009 roku Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powołał do Istnienia Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW w Niepokalanowie (z czasem przekształcone w Centrum studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum”).

Oczywiście samo tworzenie nowego ośrodka naukowego z dziedziny mariologii było pewną niewiadomą i wymagało dużego kredytu zaufania, jakiego udzielili nam zarówno przełożeni zakonni, jak i uniwersyteccy. Rzeczywiście spotkaliśmy się z dużą życzliwością. Doświadczyliśmy jej głównie ze strony Wydziału Teologicznego UKSW, a zwłaszcza Jej Dziekana (a dziś Rektora) ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego, który potrafił przekonać władze uczelni do zasadności otwarcia nowej specjalności na Wydziale Teologicznym, jaką jest mariologia.

 1. Można w „Kolbianum” zdobywać wiedzę w bardzo wąskiej dziedzinie teologii z zakresu mariologii. Co proponujecie swoim studentom? Jakie kierunki – specjalizację można u Was zdobyć?

(o. Ireneusz Klimczyk OFMConv)

Plan studiów obejmuje między innymi takie wykłady jak: Maryja w Piśmie Świętym, Maryja w nauczaniu Ojców Kościoła, Maryja w nauczaniu Kościoła, rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii kościoła, Maryja w liturgii, Maryja w duchowości chrześcijańskiej, Maryja w tradycji i duchowości polskich zakonów ( męskich i żeńskich), Mariologia polska, nauczanie maryjne Jana Pawła II, kult maryjny w różnych wyznaniach chrześcijańskich i w islamie (ekumenizm i dialog międzyreligijny), Maryja w pobożności ludowej, Maryja w misji społecznej Kościoła, Maryja w ewangelizacji i katechezie, Maryja i kwestia kobieca, ikonologia i ikonografia maryjna, Maryja w literaturze, Maryja w muzyce, fenomen objawień maryjnych.

 1. W dniu 11 października konferencją ogólnopolska zainaugurujecie nowy rok akademicki 2019/2020. Myślą przewodnia tej sesji naukowej będą słowa: „Maryja, Matka życia”. Poproszę kilka słów o tym jakie jest przesłanie tego spotkania? Z jakimi tematami, konferencjami się spotkamy i kto będzie je głosił? Kto jest współorganizatorem tej sesji naukowej?

(o. Ireneusz Klimczyk OFMConv)

Czytając Pismo Święte dostrzegamy, że w historii zbawienia kluczową rolę odegrały dwie kobiety – dwie matki: Ewa i Maryja. Przez nieposłuszeństwo Ewy na świat przychodzi grzech, który zabija relacje człowieka z Bogiem.  Przez nieroztropność Ewy, zbytnią pewność siebie, następuje załamanie Bożej przyjaźni z człowiekiem.

Z drugiej strony widzimy posłuszeństwo Maryi, która za sprawą Ducha Świętego poczęła i porodziła Syna Bożego. Dlatego stała się dla wszystkich wierzących Matką życia. Przez swoją pokorę, zaufanie Bogu otworzyła serce Boże i bramę niebios dla ludzi.

W tegorocznej konferencji udział biorą prelegenci z różnych stron świata:

Ks. Prof. Dr hab. Jarosław Różański – otworzy konferencje i wprowadzi w tematykę;

o. prof. Denis Sahayaraj Kulandaisamy OSM, Papieski Wydział Teologiczny „Marianum” – Rzym, Biblijne podstawy nauki o Maryi – Służebnicy życia;

o. dr Tomasz Szymczak OFM Conv, Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury – Rzym, Rydwan, Okręt, Gołębica – Maryja Matka życia w myśli syryjskich Ojców Kościoła;

o. prof. Dr hab. Anton Adam CM, Cyrylo – Metodiański Wydział Teologii Rzymskokatolickiej Uniwerystetu Komeńskiego – Bratysława, Maryja – Matka żyjących w kontekście teologii trynitarnej;

J.E. Ks. Bp prof. Dr hab. Andrzej Dziuba, UKSW – Warszawa, Patronka życia z Guadalupe;

Dr Iwona Krysiak, UKSW – Kolbianum – Niepokalanów, Maryja Matka Życia – Patronką i inspiracją dla ruchów Pro-life;

Prof. Dr hab. Jana Moricowa, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku, Maryja – Matka życia w dziejach narodu słowackiego;

Ks. Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński, UKSW Warszawa, Maryja jako przykład życia moralnego według papieża Franciszka;

o. dr Ireneusz Klimczyk, UKSW – Kolbianum, Niepokalanów, św. Maksymilian Maria Kolbe – życie za życie.

Organizatorzy Konferencji to:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Katedra Mariologii

Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” w Niepokalanowie

Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie

Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Polsce

 1. Teraz trochę statystyki. Skąd rekrutują się studenci „Kolbianum”? Ilu nowych słuchaczy jest w tym roku akademickim? Ilu już „Kolbianum” wykształciło osób i z jakimi stopniami naukowymi?

(Monika Kwiatkowska)

Studentami „Kolbianum” są zarówno duchowni, siostry zakonne, jak i osoby świeckie. Przyjeżdżają oni nie tylko z Polski Centralnej, ale też i z innych odległych często po kilkaset kilometrów miejscowości. Są też studenci z zagranicy: z Japonii, Kazachstanu, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Kanady, Białorusi, Norwegii. Pokonują tysiące kilometrów, aby uczestniczyć w wykładach i poznawać Maryję.

Rekrutacja na nowy rok akademicki jeszcze trwa – do 4 października, dlatego trudno jeszcze określić ostateczną liczbę nowych studentów. W ubiegłym roku studia rozpoczęło 36 osób, ufamy, że również i tym roku zgłosi się tyle, a nawet i więcej chętnych do zgłębiania wiedzy mariologicznej.

Od 2010 r. mury „Kolbianum” opuściło już ponad 100 absolwentów studiów doktoranckich, podyplomowych. Stopień doktora teologii w zakresie mariologii uzyskało  13 osób i na tym jeszcze nie koniec, ponieważ do obrony przygotowują się kolejni…

 1. Kto stanowi kadrę naukową „Kolbianum”?

(Monika Kwiatkowska)

Kadrę naukową stanowią głównie profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW. Jednak Instytut „Kolbianum” otwarty jest też na profesorów z innych ośrodków naukowych, takich jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Wydział w Tarnowie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, PWT „Seraphicum” w Rzymie.

 1. Czy dziś są potrzebni teologowie z takiej dziedziny jak mariologia? Czym się później zajmują Wasi absolwenci po ukończeniu studiów w „Kolbianum”?

(o. Grzegorz Bartosik OFMConv)

Kult i pobożność maryjna stanowi integralny element wiary katolickiej. Ważne więc jest aby, duszpasterze i liderzy ruchów odnowy Kościoła posiadali odpowiednią wiedzę na temat Najświętszej Maryi Panny i Jej roli w historii zbawienia i w życiu Kościoła. Stąd nasi absolwenci to osoby, które pragną przekazywać wiedzę mariologiczną innym. Są więc wśród nich: kustosze sanktuariów maryjnych, wychowawcy zakonni, liderzy ruchów o charyzmacie maryjnym. Jest tez wielu świeckich czcicieli Matki Bożej, którzy chcą Ją poznać z czystej miłości do Niej. Profesorowie wykładający w Kolbianum wielokrotnie już podkreślali, że lubią tu wykładać, bo widać ogromne zaangażowanie studentów i słuchaczy, wynikające właśnie z czystej miłości do Maryi.

 1. Czy utrzymujecie z nimi kontakt? Organizujecie zajady dla swoich absolwentów ?

(o. Ireneusz Klimczyk OFMConv)

Absolwenci naszego Instytutu odwiedzają nas przy różnych okazjach a najczęściej przyjeżdżają prywatne na spotkanie lub korzystają z naszej biblioteki w celach naukowych.

 1. Czego życzyć „Kolbianum”, zarządowi, wykładowcą i oczywiście studentom w nowym roku akademickim?

(o. Ireneusz Klimczyk OFMConv)

Bożego błogosławieństwa, Opieki Maryi oraz nowych STUDENTÓW, STUDENTÓW I STUDENTÓW….

Dziękuję za rozmowę

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda