Pożegnania: Ks. Jan zak. Tadeusz Wróblewski SDS, 1930-2018

Ks. Tadeusz Wróblewski urodził się dnia 11 listopada 1930 roku w Tarnopolu. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w 1937 roku w rodzinnej miejscowości. Z powodu działań wojennych i akcji przesiedleńczej, edukację na poziomie podstawowym ukończył w Krakowie-Czyżynach. Dnia 17 września 1947 roku rozpoczął naukę w Małym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Dobroszycach, gdzie w latach 1947-1949 ukończył cztery klasy gimnazjum. W tym okresie podjął decyzję o wstąpieniu do nowicjatu salwatorianów i dnia 8 września 1949 roku został do niego przyjęty. Dnia 8 września 1950 roku w Bagnie złożył pierwszą profesję zakonną. Następnie został przeniesiony do kolegium salwatoriańskiego w Mikołowie, gdzie kontynuował edukację w gimnazjum. Dnia 7 czerwca 1952 roku pozytywnie zaliczył egzamin maturalny. Następnie został przeniesiony do klerykatu w Krakowie-Zakrzówku i rozpoczął studia seminaryjne w studium filozoficzno-teologicznym O.O. Dominikanów w Krakowie. Profesję wieczystą ks. Wróblewski złożył dnia 8 września 1954 roku w Krakowie. Święcenia diakonatu przyjął dnia 10 kwietnia 1957 roku w Krakowie z rąk bpa Herberta Bednorza. Dnia 24 czerwca 1957 roku w Mikołowie, przez posługę tego samego szafarza, otrzymał święcenia prezbiteratu.

Po święceniach, w latach 1957-1958, przebywał w ramach roku pastoralnego tzw. tirocinium, w domu zakonnym w Krakowie przy ul. Łobzowskiej. W 1959 roku wyraził swoją gotowość wyjazdu do USA, aby podjąć tam posługę duszpasterską wśród polonii. Dnia 14 października 1959 roku ks. Tadeusz Wróblewski został mianowany osobistym sekretarzem prowincjała. W 1960 roku został przeniesiony do wspólnoty seminaryjnej w Bagnie. Tam, w latach 1960-1963, podejmował posługę magistra nowicjatu oraz spowiednika kleryków a także konsultora miejscowej wspólnoty. W 1961 roku, podjął się również posługi mistrza junioratu braci zakonnych w Bagnie. Na mocy dekretu, z dnia 25 lipca 1963 roku, został przeniesiony do domu zakonnego w Krakowie (ul. Łobzowska 22), gdzie powierzono mu urząd ekonoma prowincjalnego. Wciąż myślał o posłudze duszpasterskiej w USA, ale potrzeby personalne prowincji nie pozwoliły na realizację tych zamierzeń. W styczniu 1966 roku został ponownie wybrany na urząd konsultora i ekonoma domu przy ul. Łobzowskiej oraz ekonoma prowincjalnego. W sierpniu tegoż roku powierzono mu również urząd superiora siedziby prowincjalatu w Krakowie.

Po zakończeniu posługi w zarządzie prowincji, w okresie od dnia 18 grudnia 1969 roku do dnia 9 września 1970 roku, posługiwał w Zakopanem przy kościele pw. NMP Królowej Świata. Podejmował tam również obowiązki związane z urzędem wicesuperiora i ekonoma oraz spowiednika Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Na mocy dekretu, z dnia 9 września 1970 roku, ks. Wróblewski został przeniesiony do wspólnoty seminaryjnej w Bagnie, gdzie podejmował obowiązki ekonoma domowego. Po trzech latach, w czerwcu 1972 roku, został skierowany do Mikuszowic Śląskich. Tam podejmował obowiązki wikariusza przy parafii pw. NMP Królowej Świata. Na mocy dekretu, z dnia 23 maja 1975 roku, przełożeni powierzyli ks. Tadeuszowi urząd superiora i ekonoma mikuszowickiej wspólnoty. Po ośmiu latach posługi w Bielsku-Białej został przeniesiony do Zakopanego, gdzie powierzono mu urząd superiora i funkcję ekonoma oraz obowiązki rektora przy miejscowym kościele. W tym okresie, oprócz posługi duszpasterskiej podejmował on prace związane z modernizacją kościoła w Zakopanem.

W 1985 roku, na zaproszenie przełożonego generalnego salwatorianów, wyjechał do Rzymu, gdzie od dnia 1 października tegoż roku realizował obowiązki archiwisty generalnego w Domu Macierzystym. W 1986 roku nasiliły się problemy zdrowotne ks. Tadeusza, co ostatecznie było powodem złożenia przez niego, dnia 2 stycznia 1987 roku, prośby o zwolnienie z tejże funkcji i powrotu do Polski. Po ustabilizowaniu się stanu zdrowia, przełożeni skierowali go do wspólnoty w Piastowie. Podejmował tam, od dnia 1 września 1987 roku, obowiązki wikariusza przy parafii pw. Michała Archanioła. Po trzech latach został przeniesiony do wspólnoty w Trzebini. Tam powierzono mu urząd superiora miejscowej wspólnoty oraz obowiązki duszpasterskie przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednocześnie powierzono mu zadania dyrektora domu rekolekcyjnego św. Józefa a także promotora dzieła współpracowników salwatoriańskich. Od 1991 roku sprawował pieczę nad realizacją całościowego programu formacji braci juniorantów w Trzebini. Z dniem 1 lipca 1996 roku, został skierowany do Zakopanego. Podejmował tam obowiązki proboszcza parafii pw. NMP Królowej Świata. Od 30 czerwca 1999 roku powierzono mu również urząd superiora i ekonoma miejscowej wspólnoty. W 2000 roku ks. Tadeusz Wróblewski powrócił do Trzebini. Tamże, od dnia 1 lipca, podejmował obowiązki pomocy duszpasterskiej oraz zastępcy kapelana zakładu karnego. W 2004 roku, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, został zwolniony z obowiązków zastępcy kapelana więzienia. Nadal jednak gorliwie posługiwał w konfesjonale.

W 2015 roku ks. Tadeusz Wróblewski świętował 65-lecie profesji zakonnej a dwa lata później 60-lecie święceń kapłańskich. Mimo ograniczeń związanych z dolegliwościami zdrowotnymi, do końca zaangażowany był w życie trzebińskiej bazyliki oraz gorliwą posługę w konfesjonale.

W pamięci wielu współbraci pozostanie jako oddany duszpasterz i troskliwy opiekun ministrantów w parafiach, gdzie posługiwał. Szczególnie mocno związany był z Trzebinią. Dla wielu jest wzorem gorliwego zakonnika oraz kapłana zaangażowanego w czuwania fatimskie oraz otwartego na potrzeby pielgrzymów i dobrodziejów przybywających do Trzebini.

Ks. Tadeusz Wróblewski zmarł dnia 12 lipca 2018 roku w hospicjum w Jaworznie. Odszedł do Pana w: 88 roku życia, 61 roku kapłaństwa i 68 roku życia zakonnego. Jego pogrzeb odbędzie się dnia 14 lipca br. w Bazylice pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini. Zostanie pochowany w grobowcu zakonnym w Trzebini.

 Ireneusz Kiełbasa

Za: sds.pl.