Saletyni: Święto Prowincji

Co roku w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski polska prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów obchodzi swoje święto. Z tej okazji ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS skierował do współbraci okolicznościowy list.

Warszawa, 2 maja 2015 r.

Drodzy Współbracia, 

Celebrujemy dzisiaj w Polsce liturgiczne święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, która jest Patronką naszej polskiej Prowincji Księży Misjonarzy Saletynów.

Zwyczajnie, to 3 maja czcimy Królową Polski. Kiedy taka uroczystość zbiega się jednak z niedzielą Wielkanocy, jest obchodzona dzień później, w poniedziałek. Tymczasem na prośbę Episkopatu Polski skierowaną do Stolicy Świętej, w tym roku jest ona obchodzona dzisiaj, w sobotę.

Nasze modlitwy wdzięczności i nasze myśli, nasze głoszenie Słowa i rozmowy wędrują w tych dniach do Matki Najświętszej i rozważają Jej rolę w naszym życiu osobistym i narodowym oraz Jej królewską troskę o polską cząstkę Jej saletyńskiego Zgromadzenia. Pozwólcie, że przypomnę Wam encyklikę o królewskiej godności Maryi, zaproszę Was do krótkiej refleksji i złożę Wam Najlepsze życzenia.

Królewska godność Maryi wynika zarówno z tego, że jest Matką Chrystusa, Króla, zjednoczoną z Nim w dziele zbawienia, jak i z tego, że „nie tylko zdobyła najwyższy po Chrystusie szczyt doskonałości i dostojeństwa, ale odziedziczyła i pewną cząstkę tej władzy, dzięki której Syn Jej i Zbawca nasz (jak się to najsłuszniej podkreśla) panuje w sercach i umysłach ludzkich”, jak pisze Pius XII w swojej encyklice Do Niebios Królowej (Ad Caeli Reginam). Oddajmy cześć Maryi Królowej poprzez osobistą i wspólnotową uległość jej służebnej władzy miłości oraz poprzez świadczenie o niej wobec tych, wśród których pracujemy. Przyjęcie tej uległości wiary jest w tym świecie coraz trudniejsze, lecz nie przestaje być życzeniem Matki Pana: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

W tej samej encyklice czytamy, że już wierzący w starożytności szli: „za głosem św. Gabryela Archanioła, co przepowiedział panowanie Syna Maryi na wieki i za głosem Elżbiety, witającej w niej ze czcią Matkę Pana mego nazywali Maryję Matką Króla, Matką Pana, dając jasno do zrozumienia, że po królewskiej godności jej Syna przejęła i Ona szczególnie dostojeństwo i wyższość”. Dalej Papież napisał: „św. Efrem w zapale poetyckim wkłada w usta Maryi: Niechaj mnie Niebo podtrzyma w objęciach, bom nad nie uczczona. Bo nie niebiosa były Ci Matką; aleś je zrobił swym tronem. O ileż szczytniejsza i czcigodniejsza Matka Króla od tronu Jego”. Niech te słowa będą i dla nas zachętą i wzorem modlitwy ufności i wdzięczności Matce Najświętszej. „Ona wybrana przez Boga na Królową nieba i ziemi, wyniesiona nad wszystkie chóry Aniołów i rzesze świętych niebian, u boku jednorodzonego Syna Swego Jezusa Chrystusa wstawia się za nas przemożnie swoimi prośbami, a o co prosi otrzymuje i nie zna zawodów (Pius IX, Ineffabilis Deus).

Życzę Wam, drodzy Współbracia wiary na wzór Maryi, Królowej, życzę jedności myśli i serca w wypełnianiu woli Bożej. Niech te kilka myśli umocni naszą miłość i cześć do Matki Chrystusa, która odgrywa przecież szczególną rolę na drodze powołania od chwili naszego wstąpienia do Zgromadzenia aż do ostatnich dni. Niech będzie zaproszeniem do osobistego poszukiwania faktów i znaków obecności Maryi w naszym życiu i działaniu.

Ks. Andrzej Zagórski MS
prowincjał

Polska prowincja saletynów, wraz z prowincjami amerykańską, brazylijską i francuską, powstała w 1934 r. na mocy wcześniejszej decyzji kapituły generalnej z 1932 r. W chwili powstania obejmowała wszystkie ówczesne placówki w Polsce, Argentynie, USA i Kanadzie. Pierwszym jej przełożonym był ks. Michał Kolbuch MS (1889–1957).

Obecnie liczy blisko 60 placówek (w tym 5 sanktuariów) w 10 krajach, 222 profesów wieczystych, w tym 211 księży i 11 braci, 21 profesów czasowych, 10 nowicjuszy i 7 postulantów.

Wszystkim Współbraciom, należącym do polskiej prowincji, życzmy wiele pokoju i radości z posługi pełnionej w imieniu zgromadzenia.

(gz)

Za: www.saletyni.pl