Towarzystwo Chrystusowe – Obrady XIII Kapituły Generalnej

Obrady XIII Kapituły Generalnej poprzedzone były trzydniowymi rekolekcjami, które poprowadził o. Eliot Marecki OFM

Część robocza rozpoczęła się w poniedziałek 8 lipca 2019 roku. Obrady otworzył Przełożony Generalny ks. Ryszard Głowacki SChr. Po modlitwie i słowie wstępnym został przedstawiony porządek obrad, który został przyjęty przez delegatów. Przełożony Generalny złożył stosowną przysięgę i zaproponował kandydatów na skrutatorów i sekretarzy. Wniosek zaakceptowano i wybrani złożyli przysięgę o zachowaniu tajemnicy dotyczącej obrad i głosowań. Następnie ks. Generał zaproponował składy komisji: wniosków i postulatów, redagującej Odezwę do Współbraci, do zbadania sprawozdań. Po głosowaniu przyjęto składy wymienionych ciał. Członkowie komisji złożyli odpowiednie przysięgi.

Kolejnym punktem pierwszego dnia obrad było zapoznanie członków kapituły ze sprawozdaniem przełożonego generalnego dotyczącym życia i działalności całego zgromadzenia, przy zwróceniu uwagi na urzeczywistnianie charyzmatu Towarzystwa i realizację Uchwał poprzedniej kapituły generalnej zwyczajnej lub kapituły generalnej zwołanej dla omówienia szczególnych spraw dotyczących życia zgromadzenia.

Po odczytaniu sprawozdania rozpoczęto dyskusję.

Prosimy o modlitwę w intencji przebiegu dalszych obrad i wyboru nowego zarządu.

Za: serwis.chrystusowcy.pl