Zakończył się I dzień obrad XVI Kapituły Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

W Rowach k. Ustki rozpoczęła się dziś XVI Kapituła Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, na którą przybyło 45 kapitularzy reprezentujących współbraci pracujących w Polsce i poza jej granicami.

Wyłonią oni nowy Zarząd Prowincji, który wspierał będzie o. Janusza Soka, uprzednio wybranego na urząd Prowincjała. Zgromadzeni wysłuchają także szeregu sprawozdań z minionego czterolecia oraz podejmą refleksję nad zgłoszonymi przez współbraci postulatami.

Pierwszym oficjalnym momentem Kapituły była Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem o. Prowincjała Janusza Soka, podczas której homilię wygłosił o. Ronald McAinsh, Prowincjał Prowincji Londyńskiej. Skierował on również do zgromadzonych konferencję, która pomogła im w duchowym przygotowaniu do rozpoczęcia obrad. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na to, iż jako redemptoryści jesteśmy wezwani do szczególnej dbałości o nasze życie wspólnotowe, które jednak nie jest celem samym w sobie lecz zawsze powinno być ukierunkowane na realizację misji Zgromadzenia – głoszenie Obfitego Odkupienia opuszczonym i ubogim.

Sesja inauguracyjna skoncentrowana była wokół ukonstytuowania się Kapituły. Na wstępie dokonano weryfikacji prawnej, wysłuchano sprawozdania komisji przygotowawczej oraz zaprzysiężono skrutatorów. Następnie przystąpiono do wyłonienia prezydium, w którego skład weszli: o. Andrzej Wodka wybrany na urząd Sekretarza Kapituły oraz podejmujący posługę moderatorów obrad: o. Ryszard Hajduk, o. Jan Zubel, o. Piotr Chyła. Kolejnym punktem było powołanie komisji redakcyjnej i kontaktów z mediami. W czasie sesji przedpołudniowej odczytano również list Sióstr Redemptorystek z Bielska-Białej, które zapewniły o szczególnej modlitwie w intencji Kapituły.

Sesja popołudniowa rozpoczęła się wysłuchaniem sprawozdania o. Prowincjała Janusza Soka. Podsumował on w swoim wystąpieniu okres minionego czterolecia. Następnie przystąpiono do głosowania na radnego zwyczajnego, którym wybrany został o. Dariusz Paszyński. W czasie sesji przyjęto przez aklamację treść listów skierowanych przez Kapitułę do ordynariusza diecezji pelplińskiej ks. bpa Ryszarda Kasyny oraz Przełożonego Generalnego Redemptorystów, o. Michaela Brehla. Pierwszy dzień obrad zakończył się wspólnotową celebracją Nieszporów.

o. Witold Baran CSsR

Za: www.redemptor.pl