Benedykt XVI na audiencji ogólnej: Liturgia to podstawowe miejsce spotkania z Bogiem

To nie przypadek, że Sobór Watykański II na początku swych obrad zajął się liturgią. W ten sposób chciano ukazać prymat Boga. Bo gdzie ukierunkowanie na Boga nie jest najważniejsze, wszystko inne traci orientację. Podstawowym kryterium liturgii jest zaś zwrócenie się ku Bogu, aby móc uczestniczyć w Jego dziele – mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej na placu św. Piotra. Kontynuując cykl katechez o modlitwie, dziś przeszedł od świadectw Pisma Świętego do liturgii, która, jak zauważył, jest dla chrześcijanina podstawowym miejscem spotkania z Bogiem. W niej bowiem Chrystus urzeczywistnia dla nas swe zbawcze dzieło – podkreślił Papież. Tak jego katecheza została streszczona po polsku:

„Pojęcie «liturgia» oznaczało pierwotnie «dzieło publiczne», «służbę pełnioną przez lud lub na rzecz ludu». W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że Lud Boży uczestniczy w «dziele Bożym». Przez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia. W liturgii pierwszym działającym jest sam Bóg. W niej bowiem uobecnia się dla nas, tu i teraz, misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które niesie zbawienie. Ponieważ dokonuje się to w Kościele, każda celebracja sakramentalna «jest spotkaniem dzieci Bożych z Ojcem w Chrystusie i Duchu Świętym; spotkanie to wyraża się jako dialog przez czynności i słowa. Czynności liturgiczne oznaczają to, co wyraża słowo Boże: bezinteresowną inicjatywę Boga, a zarazem odpowiedź wiary Jego ludu»”.

Benedykt XVI zauważył, że zasadniczą postawą podczas liturgii powinno być włączanie się w modlitwę Kościoła, dostosowywanie do niej własnego umysłu, podążanie myśli za słowami. Nie jest to łatwe, bo postawa taka różni się od normalnego toku naszego postępowania – przyznał Papież.

„Zazwyczaj najpierw się myśli, a dopiero potem nasze przemyślenia wyrażamy w słowach – mówił Ojciec Święty. – Tutaj natomiast na pierwszym miejscu są słowa. Święta liturgia daje nam słowa, a my musimy wniknąć w ich znaczenie, przyjąć je, dostosować się do nich. Podstawowym elementem dialogu z Bogiem w liturgii jest uzgodnienie tego, co wypowiadają nasze usta, z tym, co nosimy w sercu.Sursum corda – w górę serca, wznieśmy nasze serca ponad plątaninę naszych trosk, pragnień, lęków, rozproszeń. Nasze serca, nasza głębia musi się otworzyć w pokorze na słowo Boże i skoncentrować na modlitwie Kościoła, aby jej słowa ukierunkowały nas na Boga. Spojrzenie serca powinno być ukierunkowane na Boga, który jest pośród nas. To jest ta zasadnicza postawa”.

Również w słowie do Polaków Benedykt XVI mówił dziś o znaczeniu liturgii w życiu chrześcijanina. Słuchaj: RealAudioMP3 

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Moi Drodzy, liturgia Eucharystii jest źródłem i szczytem życia modlitewnego wspólnoty Kościoła i każdego wierzącego. Jest to działanie Boga i człowieka: modlitwa płynąca z Ducha Świętego i z naszych serc, skierowana do Ojca, w jedności z Bożym Synem, który stał się człowiekiem. Niech udział we Mszy św. będzie dla nas wszystkich upragnionym czasem spotkania z Bogiem. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!”.

kb/ rv

Za: Radio Watykańskie