Rzym: Spotkanie Polaków w Zarządach Generalnych

Podziękowanie O. Janowi Koryckiemu SAC, współzałożycielowi i wieloletniemu przewodniczącemu grupy.

W sobotę 29 kwietnia 2017 r. odbyło się w Domu Generalnym Sióstr Pallotynek spotkanie wielkanocne zwołane przez Konsultę Polaków w Zarządach Generalnych w Rzymie (spotkania odbywają się zazwyczaj dwa razy do roku, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy). Na ostatnie spotkanie został zaproszony Ojciec Piotr Chyła CSsR (Dyrektor Centrum Duchowości OO. Redemptorystów w Rzymie) z konferencją na temat: „Droga Maryi, drogą ucznia Jezusa w dzisiejszym świecie”.

Tym razem w centrum spotkania – poza konferencją – postawiono także osobę Ojca Jana Koryckiego SAC, dotychczasowego postulatora generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Ojców Pallotynów), współzałożyciela grupy Polskich Przedstawicieli w Zarządach Generalnych Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Rzymie, która spotyka się już od 6 lutego 1985 r. (w 2015 obchodziła 30-lecie swegoistnienia). Ojciec J. Korycki w tym roku zakończył oficjalnie swoją działalność jako postulator generalny w Rzymiei przygotowuje się do powrotu do Polski. Warto przypomnieć, że Ojciec Jan zakładał grupę razem z Księdzem Biskupem Andrzejem Błażejem Kruszyłowiczem, ówczesnym wicegenerałem Ojców Franciszkanów Konwentualnych i z Księdzem Biskupem Pacyfikiem Dydyczem, będącym w owym czasie konsultorem generalnym OO. Kapucynów.

Pierwszym przewodniczącym grupy został wybrany Ojciec Błażej Kruszyłowicz, a Ojciec Jan Korycki sekretarzem. Spotkania początkowo odbywały się w gronie zakonników, a od 1993 r. dołączyły do nich również i Siostry. W 1994 r. Ojciec Jan Korycki został wybrany jako pierwszy przewodniczący połączonej grupy zakonników i sióstr, i pozostał nim, potwierdzany na kolejne kadencje, aż do 2007 r. Od 13 grudnia 2007 r. zostały zatwierdzone ad exprerimentum „Wytyczne dla Polaków należących do zakonnych zarządów generalnych w Rzymie” i został wybrany przewodniczącym Konsulty Ksiądz Konrad Keler SVD (werbista), potwierdzony na następną kadencję, aż do 2012 r. Na grudniowym spotkaniu 2012 r. przewodniczącym Konsulty został wybrany Ksiądz Sylwester J. Sowizdrzał FDP (orionista), pozostający do dziś na tym stanowisku.

Grupa do dziś odbyła ok. 70 spotkań oficjalnych i kilka okazjonalnych. Uwzględniając międzynarodowy charakter Zgromadzeń, do których przynależą Polacy pracujący w zarządach generalnych, celem tej grupy jest doskonalenie posługi we własnych rodzinach zakonnych i w Kościele powszechnym poprzez, wymianę doświadczeń w zakresie obowiązków spełnianych we własnych rodzinach zakonnych, promowanie współpracy i utrzymywanie żywego kontaktuz Kościołem w Polsce i z duszpasterstwem emigracyjnym. Miała ona szczególne znaczenie i charakter – jak to podkreślił wielokrotnie O. Jan Korycki – w latach 80-tych i 90-tych, kiedy Polska miała ograniczone możliwości prezentowania się na arenie międzynarodowej. To właśnie wtedy polscy członkowie zarządów generalnych byli „ambasadorami religijnego wymiaru” naszej Ojczyzny wobec całego świata. W celu lepszego poznania sytuacji religijnej w Polsce, Konsulta zapraszała na spotkania grupy wybitne postaci życia religijno-kulturalnego z Polski, prymasów, biskupów, duchownych, ambasadorów, etc. Pomagało to w lepszym rozumieniu realiów życia Kościoła w Polsce we wszystkich jego wymiarach i w informowaniu o tym podczas spotkań, jakie odbywali członkowie grupy na całym świecie.

Grupa skupia dzisiaj 10 Przełożonych generalnych (zakonów męskich i żeńskich) oraz 46 Radnych (Konsultorów), Sekretarzy, Ekonomów, Prokuratorów i Postulatorów generalnych (zakonów męskich i żeńskich).

Wdzięczni za wszelkie dobro dokonane przez Ojca Jana Koryckiego od samego początku istnienia grupy, Konsulta w imieniu wszystkich Członków Grupy wyraziła podziękowanie Ojcu Janowi na ostatnim spotkaniu, wręczając mu pamiątkowy medal „Instaurare omnia in Christo” i życząc udanego powrotu do Ojczyzny oraz dalszej owocnej pracy dla dobra Kościoła w Polsce, w celu odnawiania wszystkiego w Chrystusie.

Ks. Sylwester J. Sowizdrzał (przewodniczący Konsulty)