Home WiadomościZe Świata Watykan: następny biskup franciszkański

Watykan: następny biskup franciszkański

Redakcja

24 maja b.r. papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym Mediolanu włoskiego kapucyna Paolo Martinelli, dotychczasowego dziekana Wydziału Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum, znanego autora licznych pozycji z zakresu duchowości, franciszkanizmu i teologii życia konsekrowanego. Został on mianowany biskupem tytularnym Musti w Numidii. Obok niego biskupem pomocniczym Mediolanu został mianowany także mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi z kleru diecezjalnego, dotychczasowy wikariusz episkopalny strefy pastoralnej Varese, oraz mons. Pierantonio Tremolada, dotychczasowy wikariusz episkopalny i wykładowca teologii sakramentalnej i ewangelizacji.

 

Paolo Martinelli OFMCap urodził się w Mediolanie 22 października 1958 r. 25 września 1978 r. wstąpił do postulatu zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Cerro Maggiore, gdzie 8 września 1980 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Od 1980 do 1985 r. studiował teologię w Studium teologicznym św. Franciszka z Asyżu w Mediolanie, afiliowanym do Papieskiego Uniwersytetu Antonianum. 23 grudnia 1984 r. złożył śluby wieczyste, a 7 września 1985 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Od 1988 do 1993 r. uczęszczał Papieski Uniwersytet Gregoriański, gdzie obronił pracę doktorską z teologii fundamentalnej „Tajemnicy śmierci u Hansa Urs von Balthasar. Tajemnica paschalna jako objawienie miłości trynitarnej Boga”.

O. Martinelli jest wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i na Wydziale Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie, gdzie w 2003 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym.

10 grudnia 2004 r. został mianowany dziekanem tego wydziału, na miejsce poprzedniego długoletniego dziekana, innego wybitnego kapucyna, o. Luigi Padovese, który 11 października 2004 r. został mianowany biskupem tytularnym Monteverde i wikariuszem apostolskim Anatolii w Turcji, zamordowanym później 3 czerwca 2010 r.

Funkcja dziekana wydziału duchowości została odnowiona dla o. Paolo w latach 2005, 2008 i w 2011.

 

 

Od 2 do 23 października 2005 r. uczestniczył jako „Adiutor Secretarii specialis esperto” w XI Zgromadzeniu Zwykłym Synodu Biskupów. 8 maja 2006 r. został mianowany Konsultorem Kongregacji dla Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „ad quinquennium”. Od stycznia 2012 r. jest także konsultorem Kongregacji Doktryny Wiary.

Został mianowany „Adiutor Secretarii specialis” XII Zgromadzenia Generalnego Zwykłego Synodu Biskupów, które miało miejsce w Rzymie od 5 do 26 października 2008 r. Od grudnia 2009 r. jest konsultorem Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.

O. Paolo Martinelli jest obecnie profesorem zwykłym Papieskiego Uniwersytetu Antonianum i profesorem zaproszonym Papieskiego Uniwersyteti Gregoriańskiego w Rzymie.

 

 

Specjalizuje się w studium myśli Hansa Urs von Balthasar i jej recepcji w teologii współczesnej, a szczególnie wkładu w odnowę teologii fundamentalnej i teologii powołania.

Studiuje także kategorię wiarygodności objawienia chrześcijańskiego, historię tej problematyki i aktualne perspektywy, tematykę świadectwa wiary jako języka teologicznego, teologię męczeństwa i epistemologię świadectwa.

Prowadzi także badania nad statusem epistemologicznym teologii duchowości i jej umiejscowienia wewnątrz dyscypliny teologii, studiuje także problematykę doświadczenia w jej różnorakich wymiarach, włącznie z doświadczeniem duchowym, jego poziomami i zagadnieniami historyczno-językowymi.

W zakresie teologii stanów życia zajmuje się usytuowaniem eklezjalnym życia konsekrowanego, zależnościami pomiędzy profesją rad ewangelicznych i dynamikami antropologicznymi. Studiuje także wpływ procesów sekularyzacji i globalizacji na koncepcję powołania, motywacje porzuceń życia konsekrowanego i strategie formacyjne wspierające wytrwanie w powołaniu.

 

 

Oto niektóre z jego publikacji:

Książki:1.- Arte e spiritualità. Studi, riflessioni, testimonianze, a cura di P. Martinelli – W. Block, EDB, Bologna, 2014

2.- Pionieri dell’ecumenismo spirituale, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2013

3.- Martinelli P., Dammi fede diritta. Con san Francesco d’Assisi, per ricominciare a credere, Edizioni Porziuncola, Santa Maria degli Angeli – Assisi, 2012

4.- La teologia spirituale oggi: identità e missione, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2012

5.- La verità nell’amore: omelie e scritti pastorali di mons. Luigi Padovese (2004-2010), a cura di P. Martinelli, Terra Santa, Milano, 2012

6.- Maschile e femminile, vita consacrata, francescanesimo: scritti per l’VIII centenario dell’Ordine di Santa Chiara, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2012

7.- Nuova Evangelizzazione e carisma francescano. Prospettive e testimonianze, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2012

8.- La vocazione francescana oggi nel mondo: sfide e risorse, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2011

9.- Martinelli P., L’umiltà di Dio. Eucaristia: mistero di una presenza, Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, 2011

10.- Santità francescana oggi: significato, figure, formazione, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2010

11.- Santità francescana oggi: significato, figure, formazione, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2010

12.- La grazia delle origini: studi in occasione dell’VIII centenario della approvazione della prima regola di san Francesco d’Assisi (1209-2009), a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2009

13.- Autorità e obbedienza nella vita consacrata e nella famiglia francescana, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2008

14.- Il rinnovamento della vita consacrata e la famiglia francescana, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2007

15.- Martinelli P., La testimonianza: verità di Dio e libertà dell’uomo, Paoline, Milano, 2002

16.- Martinelli P., Vocazione e stati di vita del cristiano: riflessioni sistematiche in dialogo con Hans Urs von Balthasar, Laurentianum, Roma, 2001

17.- Martinelli P., La morte di Cristo come rivelazione dell’amore trinitario nella teologia di Hans Urs von Balthasar, Jaca Book, Milano, 1996

 

 

Artykuły:1.- Martinelli P., Gli Ordini Mendicanti e la Nuova Evangelizzazione, in Italia Francescana, 88 (2013), p. 67-86

2.- Martinelli P., La missione evangelica: nemica della libertà o sua più grande alleata?, in Appunti di Teologia, 26 (2013), p. 5-8

3.- Martinelli P., La qualità dell’esistenza credente. Note sulla relazione tra l’atto della fede e il suo contenuto, in Religiosi in Italia, 395 (2013), p. 55*-61*

4.- Martinelli P., La vita Consacrata nel Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede, in Claretianum, 53 (2013), p. 79-125

5.- Martinelli P., Libertà e affetti nel postmoderno: tematiche da intercettare in chiave formativa per la vita consacrata, in Antonianum, 88 (2013), p. 593-608

6.- Martinelli P., Vita spirituale e testimonianza della fede, in Mysterion, 6 (2013), p. 160-171

7.- Martinelli P., Dal desiderio di martirio di santa Chiara a mons. Luigi Padovese, in Italia francescana, 87 (2012), p. 63-76

8.- Martinelli P., La nuova evangelizzazione: una questione di fede, in, in Italia Francescana, 87 (2012), p. 393-423

9.- Martinelli P., La testimonianza cristiana come linguaggio per la missione evangelizzatrice della Chiesa oggi, in Communio, 232 (2012), p. 19-32

10.- Martinelli P., Missione evangelica e servizio della carità Nuovi areopaghi per la vita consacrata nel XXI secolo, in Sequela Christi, 38/2 (2012), p. 105-117

11.- Martinelli P., Ο νέος ευαγγελισμός: ένα‘’ζήτημα πίστης’, in Analecta catholica, 1 (2012), p. 93-124

12.- Martinelli P., La persona consacrata di vita apostolica: una riflessione teologica, in Bollettino UISG, 145 (2011), p. 5-10

13.- Martinelli P., L’identità e il compito della Chiesa di fronte alla sfida dell’interculturalità, in Religiosi in Italia, 386 (2011), p. 188-196

14.- Martinelli P., Allargare gli spazi della libertà: considerazioni sull’assemblea speciale del sinodo dei vescovi per il Medio Oriente (Vaticano, 10-24 ottobre 2010), in Italia francescana, 85 (2010), p. 397-410

15.- Martinelli P., L’Itinerarium mentis in Deum di san Bonaventura da Bagnoregio nel pensiero di Hans Urs von Balthasar, in Studi francescani, 107 (2010), p. 395-421

16.- Martinelli P., L’unità della vita spirituale del religioso presbitero, in Sequela Christi, 34 (2010), p. 78-95

17.- Martinelli P., Mistero pasquale, sabato santo e rivelazione trinitaria: considerazioni su un’idea fondamentale di Hans Urs von Balthasar, in Communio, 223 (2010), p. 10-22

18.- Martinelli P., Preparing new members for an intercultural world, in Horizon, 35 (2010), p. 8-14

19.- Martinelli P., Liberi di cercare Dio: note teologico spirituali, in Vita consacrata, 45 (2009), p. 125-161

20.- Martinelli P., Povertà evangelica e povertà creaturale: per un ripensamento del vivere “senza nulla di proprio”, in Religiosi in Italia, 370 (2009), p. 12-22

21.- Martinelli P., San Francesco e la fede: attualità di una esperienza cristiana, in Italia francescana, 84 (2009), p. 13-36

22.- Martinelli P., San Paolo e il metodo della testimonianza, in Oasis, 9 (2009), p. 23-26

23.- Martinelli P., Vita eremitica, spiritualità di comunione e stati di vita del cristiano, in Studi francescani, 106 (2009), p. 3-4; 343-365

24.- Martinelli P., “Spogliò se stesso”: l’uso di Fil 2,7 in relazione alla libertà dell’uomo nella riflessione teologica contemporanea, in La Chiesa nel tempo, 25 (2009), p. 197-215

25.- Martinelli P., Adrienne von Speyr e la mistica cristiana, in Humanitas, 63 (2008), p. 566-581

26.- Martinelli P., Fede e ragione tra testimonianza della verità e umana libertà, in Frontiere, 5 (2008), p. 169-194

27.- Martinelli P., La Parola e la carne: testimonianza dal sinodo dei vescovi sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, in Italia francescana, 83 (2008), p. 381-392

28.- Martinelli P., La teologia della vita consacrata: alcuni punti chiave, in Vita consacrata, 44 (2008), p. 404-419

29.- Martinelli P., Restituire alla fede cristiana piena cittadinanza, in Italia francescana, 83 (2008), p. 250

30.- Martinelli P., Se comunicare è una questione di verità, in Oasis, 4 (2008), p. 22-26

31.- Martinelli P., Theologie, Wissenschaft und Spiritualität: der heutige Beitrag des franziskanischen Charismas, in Wissenschaft und Weisheit, 71 (2008), p. 256-273

32.- Martinelli P., La responsabilità ecclesiale della vita consacrata dopo Verona, in Vita consacrata in Lombardia, 21 (2007), p. 8-34

33.- Martinelli P., Riconciliazione, vita consacrata e società interculturale, in Religiosi in Italia, 359 (2007), p. 50-60

34.- Martinelli P., Testimoni di Gesù risorto, vita affettiva e consacrazione: appunti in margine al convegno ecclesiale di Verona, in Italia francescana, 82 (2007), p. 39-54

35.- Martinelli P., Considerazioni teologiche sul cammino vocazionale con particolare riferimento al tempo prima dell’ingresso in seminario, in Seminarium, 46 (2006), p. 373-400

36.- Martinelli P., Formazione e responsabilità di governo: appunti per una riflessione teologico spirituale, in Religiosi in Italia, 11 (2006), p. 244-251

37.- Martinelli P., La tensione escatologica della vita cristiana: compito della chiesa e apporto dei consacrati, in Religiosi in Italia, 357 (2006), p. 186-193

38.- Martinelli P., Logikē latreía (Rm 12,1): la forma eucaristica dell’esistenza cristiana. Riflessioni sulla XI assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, in Italia francescana, 1 (2006), p. 9-30

39.- Martinelli P., Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo: il IV convegno della Chiesa italiana, in Italia francescana, 81 (2006), p. 347-364

40.- Martinelli P., Vita consacrata, mistero trinitario e comunione ecclesiale, in Sequela Christi, 1 (2006), p. 175-196

41.- Martinelli P, Alleanza sponsale, Eucaristia e vita consacrata, in Informationes SCRIS, 30 (2005), p. 67-86

42.- Martinelli P., Minorità e ministeri fraterni, in Italia francescana, 80 (2005), p. 75-96

43.- Martinelli P., Sull’essenzialità (o necessità) della vita consacrata nella Chiesa per il mondo: note per una ricerca che continua, in Religiosi in Italia, 346 (2005), p. 32-46

44.- Martinelli P., Teologia spirituale e formazione: il contributo dell’Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum, in Italia francescana, 80 (2005), p. 313-333

45.- Martinelli P., Alimentare un’autentica “fedeltà creativa”: invito alla lettura del supplemento al Dizionario teologico della vita consacrata, in Vita consacrata, 40 (2004), p. 50-68

46.- Martinelli P., La “theologia crucis”: caratteristica della spiritualità occidentale, in La sapienza della Croce, 19 (2004), p. 265-282; 409-419

47.- Martinelli P., Riscoprire la centralità della preghiera, oggi: alcune osservazioni a partire dalla “Novo millennio ineunte”, in Italia francescana, 1 (2004), p. 29-60

48.- Martinelli P., Cantare la bellezza della vocazione cristiana: attualità dei cantici di san Luigi Maria di Montfort circa gli stati di vita del cristiano, in Spiritualità monfortana, 1 (2003), p. 31-46

49.- Martinelli P., Dio nel cuore del cristiano: il mistero di una presenza che cresce, in Communio, 187 (2003), p. 17-30

50.- Martinelli P., Ecclesiologia di comunione e fraternità francescana: appunti per una verifica, in Italia francescana, 78 (2003), p. 11-42

51.- Martinelli P., Il posto della vita consacrata in una Chiesa tutta missionaria, in Religiosi in Italia, 338 (2003), p. 201-210

52.- Martinelli P., Lavorare per la salute nell’orizzonte della salvezza: riflessioni sul senso del lavoro pastorale nell’ambito dell’esperienza della sofferenza e della morte, in La sapienza della Croce, 17 (2002), p. 25-43

53.- Martinelli P., Il servizio dell’autorità e la comunità religiosa: un problema di libertà reale, in Religiosi in Italia, 325 (2001), p. 329-346

54.- Martinelli P., Vocazione e vocazioni, in Seminarium: commentarii pro seminariis, vocationibus ecclesiasticis, universitatibus et scholis catholicis, 41 (2001), p. 517-569

55.- Martinelli P., Amore misericordioso e paternità di Dio, in Communio, 164 (1999), p. 22-36

56.- Martinelli P., Il rapporto tra carisma e istituzione nella teologia di Hans Urs von Balthasar, in Communio, 167-168 (1999), p. 147-163

57.- Martinelli P., Santa Teresa di Lisieux: una esistenza teologica, in Communio, 154-155 (1997), p. 113-137

58.- Martinelli P., Chiesa e homo patiens: un cammino di comunione verso la verità dell’esperienza umana, in Insieme per servire, 4 (1996), p. 5-25

59.- Martinelli P., Il Figlio, la Chiesa e la giovinezza, in Communio, 146 (1996), p. 9-22

60.- Martinelli P., Per una teologia contemplativa del mistero ecclesiale in Hans Urs von Balthasar, in Communio, 142 (1995), p. 95-114

 

 

Opracowania:1.- Martinelli P., La testimonianza cristiana come linguaggio per la missione evangelizzatrice della Chiesa oggi, in La testimonianza della Chiesa nel mondo contemporaneo. Atti del XII Simposio Intercristiano, Tessalonica, 30 agosto – 2 settembre 2011, a cura di L. Bianchi, Edizioni San Leopoldo, Padova, 2013, p. 79-125

2.- Martinelli P., Differenza uomo-donna e verginità consacrata: tra testimonianza cristiana ed ermeneutica del carisma, in Maschile e femminile, vita consacrata, francescanesimo: scritti per l’VIII centenario dell’Ordine di Santa Chiara, a cura di a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2012, p. 233-257

3.- Martinelli P., Eucaristia, Parola di Dio ed esistenza cristiana: un itinerario attraverso le esortazioni apostoliche post-sinodali di Benedetto XVI Sacramentum caritatis e Verbum Domini, in Sufficit gratia Tua: miscellanea in onore del cardinale Angelo Scola per il suo 70° compleanno, a cura di G. Marengo e A., Marcianum Press, Venezia, 2012, p. 479-491

4.- Martinelli P., Le costituzioni mediazione del carisma nell’oggi della storia e delle geografie, in Rinnovare le costituzioni per una fedeltà al carisma e all’oggi della storia, a cura di R. Di Muro, Seraphicum, Roma, 2012, p. 91-121

5.- Martinelli P., Prefazione, in Formazione francescana oggi, (corso di teologia spirituale 11), a cura di Schmucki A., EDB, Bologna, 2012, p. 9-15

6.- Martinelli P., Il mistero del male e l’umana libertà: riflessioni teologico-spirituali al confine tra moderno e postmoderno, in Il sacramento della riconciliazione in un mondo secolarizzato: tempo di riflessione e di formazione per i presbiteri, Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, 2011, p. 49-80

7.- Martinelli P., In ascolto delle differenze: riflessione introduttiva, in La vocazione francescana oggi nel mondo: sfide e risorse, a cura di di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2011, p. 7-17

8.- Martinelli P., L’interesse teologico fondamentale della XII assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, in Commento alla Verbum Domini, a cura di C. Aparicio Valls-S. Pié-Ninot, Gregorian & Biblical Press, Roma, 2011, p. 9-32

9.- Martinelli P., Consigli evangelici e presbiterato: una relazione problematica?, in La ricchezza della povertà evangelica: utopia o chiave di soluzione?, a cura di E. Picucci-F. Volpi, Il Calamo, Roma, 2010, p. 233-265

10.- Martinelli P., Das franziskanische Leben zwischen Säkularisierung und Veränderung: Responsio auf br. Thomas Dienberg, OFMCap, in Woran glaubt europa? What does europe believe in, a cura di Th. Dienberg e A., Aschendorff Verlag, Münster, 2010, p. 285-299

11.- Martinelli P., La relazione tra consigli evangelici e presbiterato: alcune note teologiche nella prospettiva della teologia degli stati di vita, in Donorum commutatio: studi in onore dell’arcivescovo Ioannis Spiteris OFMCap, per il suo 70mo genetliaco, a cura di I. Asimakis, Apostoliko vikariato Thessalonikīs, Thessalonikī, 2010, p. 565-586

12.- Martinelli P., Povertà volontaria nell’era della globalizzazione: quale testimonianza dei consacrati?, in Povertà e comunione dei beni in un mondo globalizzato: per una testimonianza credibile dei consacrati, Il Calamo, Roma, 2010, p. 35-86

13.- Martinelli P., Teologia de la bellesa en Saint Bonaventura: contigut i actualitat, in 800 anys de Franciscanisme, Facultat de Teología de Catalunya, Barcelona, 2010, p. 219-253

14.- Martinelli P., “Andate in tutto il mondo”: testimoni della fede nell’oggi della storia, in Perché avete paura uomini di poca fede?, AGM, Castrovillari, 2010, p. 157-171

15.- Martinelli P., Elementi paolini nella teologia di Hans Urs von Balthasar, in Paolo di Tarso: archeologia, storia, ricezione, 3, a cura di L. Padovese, Effatà, Cantalupa, 2009, p. 953-977

16.- Martinelli P., Il senso teologico-spirituale della regola nella vita consacrata, in La grazia delle origini: studi in occasione dell’VIII centenario della approvazione della prima regola di san Francesco d’Assisi (1209-2009), a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2009, p. 581-607

17.- Martinelli P., Maria di Nazareth, Eucaristia ed esistenza sacerdotale: considerazioni intorno alla esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis, in Religioni et doctrinae: miscellanea di studi offerti a Bernardino da Armellada in occasione del suo 80° compleanno, a cura di A. Horowski, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma, 2009, p. 757-781

18.- Martinelli P., Vita consacrata “esegesi vivente della Parola di Dio” (Benedetto XVI), in I consacrati esegesi vivente della Parola, a cura di J.M. Alday, Ancora, Milano, 2009, p. 41-71

19.- Martinelli P., Bibliografia scelta su autorità e obbedienza, in Autorità e obbedienza nella vita consacrata e nella famiglia francescana, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2008, p. 153-160

20.- Martinelli P., Primato della vita spirituale nella formazione, in Atti del convegno per ministri provinciali, formatori e animatori vocazionali, CIMP, Roma, 2008, p. 7-130

21.- Martinelli P., Bibliografia scelta sulla vita consacrata, in Il rinnovamento della vita consacrata e la famiglia francescana, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2007, p. 247-253

22.- Martinelli P., Ecclesialità della vita religiosa: un valore fondamentale per i francescani, in Il rinnovamento della vita consacrata e la famiglia francescana, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2007, p. 73-97

23.- Martinelli P., Autorità e potere nella vita consacrata: servire la libertà di seguire Cristo, in Servire la libertà nella sequela di Cristo: autorità e potere nella vita consacrata tra complessità e aspettative, a cura di P.L. Nava, Il Calamo, Roma, 2006, p. 31-72

24.- Martinelli P., Eucaristia ed esperienza spirituale: spunti per il presente, in Eucaristia, vita spirituale e francescanesimo, a cura di L. Lehmann e A., EDB, Bologna, 2006, p. 73-105

25.- Martinelli P., Significato della teologia di Hans Urs von Balthasar per gli istituti secolari e i movimenti ecclesiali, in La missione teologica di Hans Urs von Balthasar, a cura di A.M. Jerumanis-A. Tombolino, Eupress FTL, Lugano, 2005, p. 385-412

26.- Martinelli P., Attualità dell’itineranza fraterna come forma testimoniale della fede, in Pellegrini e forestieri: l’itineranza francescana, a cura di L. Padovese, EDB, Bologna, 2004, p. 229-248

27.- Martinelli P., Preghiera ed ecclesialità in Francesco d’Assisi, in Fraternità minoritica ed ecclesiale in un mondo che cambia, a cura di M. Steffan, Italia francescana, Roma, 2004, p. 262-270

28.- Martinelli P., Teologia, vita spirituale, testimonianza: note storico-sistematiche su una relazione originaria del sapere teologico, in Sapere teologico e unità della fede: studi in onore del prof. Jared Wicks, a cura di C. Aparicio Valls e A., Gregoriana, Roma, 2004, p. 286-313

29.- Martinelli P., La minorità: segno dell’amore kenotico di Dio nella Chiesa e nella società, in “Minores et subditi omnibus”: tratti caratterizzanti dell’identità francescana, a cura di L. Padovese, Collegio S. Lorenzo da Brindisi, Roma, 2003, p. 187-210

30.- Martinelli P., Cristianesimo come evento nella storia e dimensione carismatica della Chiesa, in Due volti del francescanesimo: miscellanea in onore di Optatus Van Asseldonk e Lazaro Iriarte, a cura di A.Tomkiel, Collegio S. Lorenzo da Brindisi, Roma, 2002, p. 331-356

31.- Martinelli P., L’animazione dello Spirito in Cristo e nella vita consacrata, in Studi e saggi: lo Spirito Santo e la vita consacrata, a cura di P. Vanzan-F.Volpi, Il Calamo, Roma, 1999, p. 283-296

32.- Martinelli P., L’azione dello Spirito Santo nella Chiesa per il mondo, in Del tuo Spirito Signore è piena la terra, a cura di S. Miccoli, Quattro Venti, Urbino, 1999, p. 55-91

vatican.va/antonianum.eu
foto red.

Za: www.franciszkanie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda