Wykłady dla duchowieństwa diecezji Prato wygłoszone przez ks. prof. Gabriela Witaszka CSsR

CSsRW dniach od 12 do 15 stycznia 2016 Diecezja Prato (Toskania/Włochy) zorganizowała w Gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Tydzień Teologiczny, którego tematem przewodnim było Miłosierdzie, w nawiązaniu do ogłoszonego przez Papieża Franciszka Bullą Misericordiae Vultus

z dnia 11 kwietnia 2015 Jubileuszu Nadzwyczajnego poświęconego Miłosierdziu, który rozpoczął się 8 grudnia i potrwa do 20 listopada 2016 roku.

Był to cykl czterech spotkań skierowany głównie do księży diecezjalnych i zakonnych, jak również do wszystkich osób świeckich biorących czynny udział w życiu parafii. W spotkaniach, w których uczestniczyła liczna rzesza duchowieństwa, sióstr zakonnych i osób świeckich, wziął także udział Franco Agostinelli – biskup Diecezji Prato.

Spotkania rozpoczęły się wykładami ks. prof. Gabriela Witaszka cssr, z Akademii Alfonsiańskiej w Rzymie, na temat miłosierdzia w Piśmie Świętym, z odniesieniami do posłania Papieża Franciszka zawartego w Bulli Misericordiae Vultus. Prelegent skoncentrował się głównie na ukazaniu teologii Bożego miłosierdzia analizując Psalm 136, gdzie w każdym wierszu powtarza się antyfona “Ponieważ Jego miłosierdzie trwa na wieki”. W centrum antyfony znajduje się wyrażenie “miłosierdzie” ukazane jako atrybut Boga, który jest podstawą całego dzieła zbawczego. Ma ono charakter transcendentny, ale jego natura komunikuje się teofaniczne z człowiekiem poprzez dzieła Boga: stworzenie i historię. Miłosierdzie Boże ma charakter wieczny, łamie granice czasu i przestrzeni umieszczając w stworzeniu i w historii ziarno wieczności i nieskończoności. Dlatego wydarzenia zbawcze, mimo że miały miejsce w przeszłości, wywierają swój skutek również dzisiaj i otwierają się na wieczność.

Wśród innych tematów poruszonych podczas Tygodnia Teologicznego należy wymienić “Wszechmoc Bożą i miłosierdzie”oraz “Sprawiedliwość i przebaczenie”, którymi zajął się Andrea Grillo, wykładowca teologii sakramentalnej i filozofii na Papieskim Ateneum Świętego Anzelma w Rzymie. Poza tym Basilio Petrà, profesor teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Włoch Centralnych we Florencji podjął tematykę “Kościół głoszący miłosierdzie” i „Sakrament przebaczenia”. Ostatnie spotkanie było poświęcone tematyce “Dzieł miłosierdzia”, które omówił profesor Gianni Cioli, wykładowca na Wydziale Teologicznym Włoch Centralnych we Florencji.

Za: Gabriel Witaszek CSSR, Rzym